Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DEMOKRATI - UENDRET STRUKTUR FORDELER _____ ULEMPER

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DEMOKRATI - UENDRET STRUKTUR FORDELER _____ ULEMPER"— Utskrift av presentasjonen:

1 DEMOKRATI - UENDRET STRUKTUR FORDELER _____ ULEMPER
Nærhet til politikere, tjenester, forvaltning Politisk styring - større oversikt, identitet Befolkningen - større mulighet til å påvirke - bedre kjennskap Lokalkunnskap, kort fysisk avstand For små politiske miljøer Kan bli for nære relasjoner Vanskelig rekruttering til politiske verv Kjennskap kan virke ekskluderende Samarbeidsfora kan bli for nære Rollekonflikt ombud og beslutter Forfordeling

2 DEMOKRATI - ENDRET KOMMUNESTRUKTUR FORDELER ULEMPER
Bedre arbeidsvilkår for politikerne Større politiske miljøer kan skapes Større fysisk avstand Mer uoversiktlig Svekket ombudsrolle Lobbyvirksomhet

3 MEDARBEIDERE - DAGENS STRUKTUR FORDELER ULEMPER
Nærhet - C og bli Z, påvirkning Større mulighet for tverrfaglighet Innsikt og kunnskap - gir trygghet og åpenhet Liten mulighet for karriereutvikling For tette relasjoner - vanskelig saksbehandling Rekruttering på alle nivåer Lettere fanget av de en har tillit til

4 MEDARBEIDERE - ENDRET STRUKTUR FORDELER ULEMPER
Kan skape større fagmiljøer, bedre spiss -, bredde og/dybdekompetanse Større internt arbeidsmarked - flere karrieremuligheter Bedre rekrutteringsevne Bedre mulighet til jobbrotasjon og hospitering Større gjennomslagskraft Mer profesjonalitet, bedre planlegging og styring Bedre økonomiske rammevilkår Store kulturforskjeller i de ulike miljøene Tap av kommunale arbeidsplasser Omstillingskostnader Mange tjenestesteder Nærheten til toppledelsen forsvinner - vanskeligere å bli Z Mindre tverrfaglighet

5 LEDELSE - DAGENS STRUKTUR FORDELER ULEMPER
En innarbeidet organisasjon Tjenesteledere -nærhet til kommunalsjefene Nærhet gir mulighet til påvirkning Toppledelsen - 3 forskjellige måter o organisere på Kan bli for personavhengig Samarbeidsfora kan bli for nære Stor nærhet mellom leder og medarbeider Kan eksludere eksterne lederkandidater

6 LEDELSE - ENDRET STRUKTUR FORDELER ULEMPER
Større miljøer kan skapes Større internt arbeidsmarked Større bredde i ledelseskompetanse Bedre utviklingsmuligheter Større frihet til organisering Mindre sårbart ved fravær Større fleksibilitet Hindre nærhet - vanskelig å C og bli Z Større ledergrupper Fare for sektorisering, nye etater Kan bli flere ledernivåer Økt kontrollspenn

7 SAMFUNNSUTBYGGING - DAGENS STRUKTUR FORDELER ULEMPER
Oversiktlig Generalist med dagens oppgavefordeling Kontakt mellom innbyggere, politikere og ansatte - C og bli Z Sårbarhet - fravær Rekruttere/beholde arbeidskraft

8 SAMFUNNSUTBYGGING - ENDRET STRUKTUR FORDELER ULEMPER
Rekruttere/beholde arbeidskraft Større fagmiljø Økt bredde i kompetanse Mindre sårbart arbeidsfellesskap Stordriftsfordeler Fysisk avstand Uoversiktelig

9 TEKNISK DRIFT - UENDRET STRUKTUR FORDELER ULEMPER
Nærhet, tilgjengelighet Lokalkunnskap Korte fysiske avstander Oversiktlig Kontakt - C og bli Z Helhetlig planlegging Vanskelig å igangsette større prosjekter Lite fagmiljø

10 TEKNISK DRIFT - ENDRET STRUKTUR FORDELER ULEMPER
Stordriftsfordeler, maskinpark, utstyr Helhetlig planlegging Økt kunnskapsnivå og bredde i kompetanse Økt tilgjengelighet, flere å spille på Økt avstand til bruker Omstillingskostnader Uoversiktlig

11 STØTTEFUNKSJONER - UENDRET STRUKTUR FORDELER ULEMPER
Nærhet mellom støtte og bruker Oversiktlig God kontakt - C og bli Z Begrensede ressurser, mennesker, teknologi, utstyr, verktøy Vidtfavnende Få ansatte gir sårbarhet ved fravær Generalistkompetanse på bekostning av spisskompetanse

12 STØTTEFUNKSJONER - ENDRET STRUKTUR FORDELER ULEMPER
Stordriftsfordeler, rasjonalisering, effektivisering Økt bredde i fagmiljø, større fleksibilitet Avstand Uoversiktlighet

13 BYGG OG EIENDOM - UENDRET STRUKTUR FORDELER ULEMPER
Oversiktlig Tilgjengelig Ensomt

14 BYGG OG EIENDOM - ENDRET STRUKTUR FORDELER ULEMPER
Raskere saksbehandling Økt kompetanse Flere om å løse pålagte oppgaver Økt tilgjengelighet Stordriftsfordeler Større fagmiljø Økt avstand til bruker Uoversiktlig

15 SKOLER/BARNEHAGER - UENDRET STRUKTUR FORDELER ULEMPER
Nærhet - trygghet bruker og administrasjon Oversiktlighet Tverrfaglig samarbeid Sårbarhet rekruttering Manglende kompetanse Økonomi Lederutfordringer - utvikling av tj.tilbud kontra andre oppgaver

16 SKOLER/BARNEHAGER - ENDRET STRUKTUR FORDELER ULEMPER
Uendret fysisk plassering En felles administrasjon som styrer et felles tilbud Mer likeverdig tilbud Pedagogisk mangfold Mer makt bak krav til bevilgende myndigheter Større fagmiljø - styrket rettssikkerhet Større valgmuligheter Redusert identitet Svekket tilhørighet Større avstand - mindre trygghet Kulturkollisjoner

17 Nærhet - samarbeid, geografi Lokalkunnskap
PRO, HELSE/SOSIAL, FOREBYGGING/AKTIVISERING - UENDRET STRUKTUR FORDELER ULEMPER God utnyttelse av ressursene, godt tjenestetilbud, fornøyde medarbeidere Nærhet - samarbeid, geografi Lokalkunnskap Nærhet til brukerne (både produksjon og politikere) Trygghet, kontinuitet Ivaretakelse av tverrfaglighet Sårbare, små fagmiljøer Økonomiske begrensning (smådriftsulemper) Kan oppstå belastende nærhet Begrensede utviklingsmuligheter Stor arbeidsbelastning Mangler enkelte tilbud rettet mot få brukere Vanskelig å rekruttere/beholde fagpersoner Kommunesammenslutning - bedre enn samarbeid/samordning

18 PRO MM - ENDRET STRUKTUR FORDELER ULEMPER
Bedre kvalitetssikring/mindre sårbarhet Mer attraktiv arbeidsgiver Bedre utnyttelse av ressurser - stordrift Bredere fagkunnskap Større variasjon i tilbudene Flere ledernivåer Anonymisering av innbyggere Større enheter - mer utsatt for budsjettkutt Usikkerhet til brukerne Større avstand brukere og politikere Omstillingskostnader (økonomiske, medarbeidere) Avstand til toppledelsen, frustrasjon blandt ansatte øker Geografisk avstand øker


Laste ned ppt "DEMOKRATI - UENDRET STRUKTUR FORDELER _____ ULEMPER"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google