Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisering av offentlig sektor

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisering av offentlig sektor"— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisering av offentlig sektor
Pensum: Fimreite/Grindheim, kap.1-3 og 5-7.

2 Offentlig sektor – kjennetegn
Myndighetsutøvelse og tjenesteyting i stat, kommune og fylkeskommune. Statens særtrekk: Utøver myndighet innenfor et bestemt geografisk område. Monopol på legitim bruk av voldsmakt. Skatteinnkrevingsmonopol.

3 Størrelse Disponerer 50 % av BNP.
Ca ansatte (1/3 av den norske arbeidsstyrken). 65 % er kommunalt eller fylkeskommunalt ansatt. Helse- og sosialsektoren og utdanningssektoren er størst.

4 Organisasjonsprinsipper
Territoriell oppdeling: sentrale (statlige) organer lokale (kommunale) organer Funksjonell oppdeling: Maktfordelingsprinsippet (sentralt), politikk, administrasjon og tjenesteproduksjon (sentralt og lokalt), sektorisering: helse, forsvar, politi, osv. (sentralt og lokalt).

5 Organiseringen på sentralt nivå
Myndighets- og ansvarsfordeling mellom lovgivende, utøvende og dømmende institusjoner. Organiseringen innenfor lovgivende, utøvende og dømmende institusjoner.

6 Lovgivende myndighet Negativ parlamentarisme.
Regjeringen endres på fem måter: valgnederlag, mistillit i Stortinget, kabinettspørsmål, indre oppløsning, riksrettssak.

7 Stortingets viktigste oppgaver
Vedta, endre eller oppheve lover. Bestemme statens inntekter/utgifter. Behandle planer for statlig virksomhet. Kontrollere regjeringen.

8 Kontroll med regjeringen
Stortinget: Parlamentarisme (debatter og spørsmål). Komitéordningen i Stortinget. Høringer. Riksrevisjonen. Stortinget ombudsmann. Riksrett. Andre kontrollmekanismer: Den korporative kanalen. Lobbyisme. Massemedia. Domstolene/Høyesterett.

9 Utøvende myndighet Regjeringens roller: Forvaltningsfunksjon:
håndheve lover, innkreve skatter/avgifter, iverksette stortingsvedtak, eiendoms- og selskapsdrift, osv. Normfunksjon (regelutforming). Dagsordensfunksjon.

10 Sentralforvaltningen
Særtrekk: politisk nøytralt, lojalitet til politisk ledelse, hierarkisk oppbygning, skriftlig og regelbasert saksbehandling, faglig integritet, profesjonalisering (karrierestruktur).

11 Verdigrunnlaget Demokrati: politisk styrt og lojalt, innsyn, åpenhet, deltakelse og medvirkning Rettssikkerhet: styrt av lover – ivareta rettssikkerheten mht. innholdet i avgjørelser og saksbehandlingsprosessen Faglig integritet – gi råd basert på beste ekspertskjønn; partipolitisk nøytral Effektivitet – oppfylle politisk bestemte mål på den mest ressursbesparende måten

12 Departementene ”Sekretariat” for statsrådene.
Forberede saker for statsråd. Bestemmer de ”store linjene” i politikken på sitt område. Utøver myndighet (bl.a. fatte enkeltvedtak). Instruerer og kontrollerer underliggende forvaltningsorganer. Svarer på spørsmål.

13 Direktorater Ca. 25 direktorater (eks. UDI og UDIR).
Ledet av embetsmenn. Underlagt departementenes instruksjonsmyndighet. Spesialisert ekspertise. Saksbehandling, veiledning, informering, forskriftsarbeid og tilskuddforvaltning.

14 Tilsyn Ca. 40 statlige tilsyn.
Legge til rette for og kontrollere etterlevelsen av lover og forskrifter. Hovedoppgaver: Saksbehandling. Informering og veiledning. Stedlige eller brevlige kontroller. Utredning, kunnskapsoppbygging.

15 Forvaltningspolitikk
Hva skal det offentlige gjøre? Hvordan skal forvaltningen organiseres – hvem skal gjøre hva? Hvordan skal forvaltningens arbeidsoppgaver løses?

16 Den dømmende makt Rettsstat = offentlige myndighetsutøvelse hjemles i lov. Folkesuverenitetsprinsippet vs. rettsstatsprinsippet. Domstolenes kjennetegn: Interesseuavhengighet og faglighet. Anvende generelle regler i konkrete saker. Høyesterett: siste nasjonale rettsinstans, lovlighetskontroll (regjering og storting), forutsigbarhet (for den enkelte borger).

17 Organiseringen på lokalt nivå
Organiseringen av kommunale og fylkeskommunale myndigheter. Den funksjonell (interne) oppdelingen av lokalforvaltningen. Statlig styring av lokalforvaltningen.

18 Sentrale og lokale myndigheter
Sentrale myndigheter: oppgaver som er for store eller spesialiserte til at lokale myndigheter kan løse dem. Lokale myndigheter: oppgaver som er for små eller lokale til at sentrale myndigheter kan løse dem. Skandinavia: lokalnivået utfører store oppgaver (velferdsområdet)

19 Kommunal forvaltning Begrenset selvstyre. Ikke grunnlovsfestet.
Avledet statsmakt. Generalistprinsippet.

20 Verdigrunnlaget Lekmannsstyre – vanlige borgere utøver politisk myndighet Nærhet mellom styrende og styrte – kort avstand mellom de som fatter avgjørelser og de som berøres av dem Prioriteringseffektivitet – ressurser brukes til å ivareta lokale behov (”de som har skoen på vet best hvor den trykker”).

21 Kommunale roller Iverksettingsorganer for statlig politikk.
Tjenesteprodusenter. Lokalsamfunnsutviklere. Velferdsstatspionerer.

22 Formannskapsmodellen
Kommunestyret (KS) velges direkte. KS velger ordfører. Formannskapet utgår fra kommunestyret. Konsensusorientert. Kommunal parlamentarisme (bl.a. i Oslo – byråd og bystyre + folkevalgte bydelsutvalg).

23 Kommunal administrasjon
Ledes av rådmannen. Etater (skole, helse/sosial, kultur, teknisk). Operative enheter/virksomheter. Speilte departementsinndelingen på statlig nivå. Etatsstrukturen er endret – tonivåmodell vanlig (rådmannens stab + operative enheter).

24 Finansiering av kommunene
Inntektsskatten (eiendomsskatt enkelte steder) – ca. 40 %. Statlige overføringer (øremerkede tilskudd og rammeoverføringer) – ca. 40 %. Kommunale avgifter, gebyr og egenbetaling – %.

25 Fylkeskommunal forvaltning
1976: direktevalg til fylkestinget; fylkesskatt. Oppgaver: opplæring, samferdsel, arealplanlegging og miljø, næringsutvikling, tannhelse og kultur. Fylkesordfører velges av tinget; fylkesrådmannen leder administrasjonen. Formannskapsmodellen (fylkesting og fylkesutvalg). Hovedutvalg, etater og operative enheter. Finansiering: statlige overføringer og fylkesskatten.

26 Styring av lokalforvaltningen
Lovstyring: pålegge/frata kommunene oppgaver og myndighet. Pedagogisk styring: råd, informasjon, veiledning. Økonomisk styring: rammeoverføringer og øremerkede tilskudd. Nasjonale satsninger (f.eks. barnehageutbygging). Tjenestestandarder. Statlige tilsyn. Fylkesmannen.

27 Fylkesmannen Statens representant i lokalforvaltningen.
Har ansvaret for egne forvaltningsområder (beredskap, landbruk, miljø, arealplanlegging, osv.). Føre lovlighetskontroll med lokale vedtak. Samordne statlige krav overfor kommunene. Representere lokale (kommunale og fylkeskommunale) interesser overfor staten.


Laste ned ppt "Organisering av offentlig sektor"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google