Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bymiljøavtalene – styring og organisering av oppfølging

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bymiljøavtalene – styring og organisering av oppfølging"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bymiljøavtalene – styring og organisering av oppfølging
Innlegg seminar 6 mars 2014 Jørund Nilsen NIVI Analyse

2 Bymiljøavtalene Klimaforliket - Nasjonale føringer
Større ressurser, flere virkemidler, flere aktører Kommuneoverskridende og sektoroverskridende perspektiver

3 Bymiljøavtalene i NTP Samordning mellom forvaltningsnivåene - nytt avtaleregime for samarbeid Flernivåstyring pga Delt ansvar, komplisert struktur, ikke sammenfallende interesser og mål Porteføljestyring System for styring - ivareta politisk forankring, faglige tilrådinger og handlekraft Statens representasjon? Felles modell for byområdene? Detaljeringsgraden i tiltakspakkene – ses i lys av prinsippet om porteføljestyring

4 Bypakkestyrene i dag Pragmatiske innrettet
Varierende deltakelse og organisering Fylkeskommune, bykommune, statlige representanter Ulikhet mht nivå og hvilke fagetater som er inne Ikke nabokommuner Politikere og tjenestemenn

5 Bypakkestyrene i dag Hva slags samarbeidsorganer er dette?
Uklar tilknytningsform Styrenes formelle mandat og fullmakter Forholdet til overordnede organer? Offentlighetsloven, forvaltningsloven, kommuneloven? Ulike måter å forankre ”bakover”, råd osv Ulik faglig organisering – egne sekretariater og samarbeid mellom eksisterende

6 Hovedhensyn Legitimitet og demokratisk forankring
Involvering = mer lojalitet? Sektor- og kommuneoverskridende perspektiver Klare rammer – tydelige ansvarsrelasjoner Gjennomføringsevne Fleksibilitet – tilpasningsevne Faglighet

7 Hovedspørsmål – styringen BM: Delegasjon
Hva skal kommunestyrene, fylkesting og Stortinget ha ansvaret for? Hva legges til ”styrene”? Revidering avtaler Mindre justeringer avtaler Årlige budsjetter Handlingsplaner Porteføljestyring Annet?

8 Hovedspørsmål – styringen BM: Representasjon
Hvilke organer? Fylkeskommune, bykommune, omlandskommuner, stat? Antall i styrene? Posisjon – opposisjon? To leddet modell – styre og ”råd”? Formell tilknytningsform

9 Avtalepart lokalt – ulike kommuneinndelinger
Dagens struktur 100+ kommuner Hovedstadsregionen: 25 K Stavangerregionen: 4K Kristiansandregionen: 7K Drammensregionen: 4 K Hovedstadsregionen: 5 K Stavangerregionen: 1K Kristiansandregionen: 1K Drammensregionen: 1 K

10 Mulig modell – prinsipper
Sett bort fra: Svært store endringer oppgavefordeling og struktur for eksempel: Regioner Statlig ansvar ”Full” overføring av virkemidler/oppgaver fra kommune/stat/fylkeskommune til et samarbeidsorgan Omklassifisering av statlig infrastruktur i byområdene

11 Mulig modell – prinsipper
Stortinget, fylkeskommuner og kommunene inngår bymiljøavtalene To-leddet styringsmodell lokalt: Styre og råd Styret delegeres myndighet til: Forhandlinger og forslag til Utvikling og revidering avtaler inkl virkemiddelbruken Handlingsplaner Årlige budsjetter Porteføljestyring innenfor avtalens rammer Følge opp samarbeidspartenes oppfølging av avtalen Fast møtepunkt med pol ledelse i Samferdselsdepartementet 1 el 2 gangerårlig Konsulterer råd ved behov – alltid ved større revisjoner

12 Statlig representasjon?
Argumenter for statlig deltakelse: Store infrastruktureiere Avtaleparten -staten representert Kunnskap, kapasitet, kompetanse Har øvrige virkemidler Forankring Argumenter mot: BM handler bl.a. om politiske prioriteringer og belastninger - for eksempel mellom transporttiltak, restrikte virkemidler, arealpolitikk Staten i en dobbeltrolle – utøver lokalt, men handler også på vegne av departementet Statens ivareta sine interesser gjennom regjeringens og Stortingets behandling

13 Mulig modell – prinsipper
Fylkeskommunen(e), bykommunen, de viktigste omlandskommune, regionråd (rest kommuner) Ordførere, fylkesordførere, byråd Staten ved infrastrukturetatene observatører (Hovedregel direktoratsnivået) Viktigst der statlig infrastruktur er viktig del av avtalen

14 Stat, fylkeskommune, kommune Styre Råd
Oppgave /rolle Avtaleparter Bidrar i forhandlinger Konsulteres i forhandlingene Vedtar handlingsplaner/ budsjetter Forhandler og fremmer forslag Konsulteres Ansvarlig for oppfølging – egne virkemidler Porteføljestyring Følge opp partenes oppfølging Ivaretar fast møtepunkt SD Konsulterer råd i forkant Representasjon FK, BK og viktigste omlandskommuner deltar Staten observatør FK, BK, alle kommuner – inkl opposisjon

15 Mulig modell – prinsipper
Behov for formell tilknytningsform? Avklaring av forholdet til offentlighetslov, forvaltningslov, kommunelov etc? Eget administrativt fagsekretariat


Laste ned ppt "Bymiljøavtalene – styring og organisering av oppfølging"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google