Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mulighetenes Oppland Hvilke lovverk bør du som rådsmedlem ha kjennskap til? En kort gjennomgang av de mest sentrale lovene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mulighetenes Oppland Hvilke lovverk bør du som rådsmedlem ha kjennskap til? En kort gjennomgang av de mest sentrale lovene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mulighetenes Oppland Hvilke lovverk bør du som rådsmedlem ha kjennskap til? En kort gjennomgang av de mest sentrale lovene.

2 Mulighetenes Oppland Hvilke lover: Forvaltningsloven Lov om kommunale og fylkeskommunale råd Kommuneloven DTL-loven PBL-loven med tek 10 Helse og omsorgstjenesteloven Pasient- og brukerrettighetsloven

3 Mulighetenes Oppland Forvaltningsloven Regulerer rettighetene og pliktene når du er i kontakt med offentlige instanser skal sikre en betryggende saksbehandling Overordnet lov som brukes i all saksbehandling, om ikke særlover regulerer dette.

4 Mulighetenes Oppland Forvaltningsloven Viktige grunnprinsipper for behandling av enkeltsaker er nedfelt i loven. Bl.a. prinsippet om Legalitet Likhet Forsvarlig saksbehandling Saklighet Taushetsplikt

5 Mulighetenes Oppland Kommuneloven Formålet med loven er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre. Kommuneloven regulerer en rekke områder, som kommunal organisering, kontroll og saksbehandling

6 Mulighetenes Oppland Kommuneloven Folkevalgte og administrasjon - oppgaver og myndighet Interkommunalt samarbeid Saksbehandlingsregler og folkevalgtes rettigheter og plikter Innbyggerdeltakelse Økonomiforvaltning Kontrollordninger

7 Mulighetenes Oppland Diskriminerings og tilgjengelighetsloven LOV-2013-06-21-61- med ikrafttredelse fra 1.1.2014, men bygger hovedsakelig på loven med samme navn fra 1.1.2009 Gjennom loven har personer med nedsatt funksjonsevne fått et vern mot diskriminering på linje med det som allerede gjelder for kjønn etter likestillingsloven, og for etnisitet, religion mv. etter diskrimineringsloven Den nye loven viderefører i all hovedsak gjeldene regler i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, men er vedtatt som ny lov fordi det er gjort relativt omfattende lovtekniske og språklige endringer i gjeldene lov. Formålet med endringene er å fremme likestilling gjennom å styrke diskrimineringsvernet.

8 Mulighetenes Oppland DTL Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven har flere viktige forarbeider. Syseutvalget la fram NOU 2005:8 Likeverdighet og tilgjengelighet – Rettslig vern mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Bedret tilgjengelighet for alle. I denne NOUen ble det første lovutkastet lansert. To dokumenter fra før den tid er viktige å ha med i historien; først og fremst NOU 2001:22 Fra bruker til borger – En strategi for nedbygging av funksjonshemmende barrierer (Manneråkutvalget). I tillegg er Stortingsmelding nr. 40 (2002-2003) Nedbygging av funksjonshemmende barrierer – Strategier, mål og tiltak i politikken for personer med nedsatt funksjonsevne et sentralt dokument.NOU 2005:8 Likeverdighet og tilgjengelighetNOU 2001:22 Fra bruker til borgerStortingsmelding nr. 40 (2002-2003) Nedbygging av funksjonshemmende barrierer

9 Mulighetenes Oppland DTL Todelt – diskrimineringsdel – tilgjengelighetsdel Aktivitetsplikt for – offentlige myndigheter – arbeidsgivere i privat sektor som jevnlig sysselsetter mer enn 50 arbeidstakere

10 Mulighetenes Oppland Helse og omsorgstjenesteloven Helse- og omsorgstjenesteloven regulerer kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester. Kommunens helse- og omsorgstjeneste omfatter offentlig organiserte helse- og omsorgstjenester som ikke hører under stat eller fylkeskommune. Loven er en sammenslåing av tidligere lov om sosiale tjenester og tidligere lov om helsetjenesten i kommunene

11 Mulighetenes Oppland 2 lover har blitt til 1 Den nye loven omfatter både kommunale helse- og omsorgstjenester og praktisk bistand i hjemmet. Det er blitt en rendyrket pliktlov for kommunene- men mer overordnet og generell en det lovverket vi har hatt tidligere. Pasientens og brukernes rettigheter er plassert i all hovedsak i Pasient- og brukerrettighetsloven. 11

12 Mulighetenes Oppland Lovens formål: 12 § 1-1. Lovens formål Lovens formål er særlig å: 1.Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne, 2.fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer, 3.sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre, 4.sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud, 5.sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov, 6.sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet og 7.bidra til at ressursene utnyttes best mulig.

13 Mulighetenes Oppland Pasient- og brukerrettighetsloven Klagereglene er nå samlet i pasient- og brukerrettighetsloven- og i forvaltningsloven. Fristen for å klage er 4 uker etter at vedkommende fikk eller burde fått tilstrekkelig kunnskap til å klage Pasient og brukerrettighetsloven § 7-6: «Fylkesmannen skal ved prøving av det kommunale vedtaket om helsetjenester legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved prøving av det frie skjønn»


Laste ned ppt "Mulighetenes Oppland Hvilke lovverk bør du som rådsmedlem ha kjennskap til? En kort gjennomgang av de mest sentrale lovene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google