Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

God virksomhetsstyring av universitet og høyskoler Styrearbeid i U&H sektoren sett ”utenfra” Siri Hatlen, styremedlem NTNU 14. november 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "God virksomhetsstyring av universitet og høyskoler Styrearbeid i U&H sektoren sett ”utenfra” Siri Hatlen, styremedlem NTNU 14. november 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 God virksomhetsstyring av universitet og høyskoler Styrearbeid i U&H sektoren sett ”utenfra” Siri Hatlen, styremedlem NTNU 14. november 2007

2 God virksomhetsstyring av universitet og høyskoler Styrets rolle, oppgaver og ansvar - ved universitetene og i samfunnet forøvrig Særtrekk og ”sære” trekk - noen erfaringer fra 9 år i NTNU styret

3 God virksomhetsstyring av universitet og høyskoler NTNU – forvaltningsorgan (KD) Statens Lånekasse –forvaltningsorgan (KD) Helse Øst RHF - statlig foretaksgruppe (HOD) AS Vinmonopolet (HOD) SIVA SF (NHD) Undervisningsbygg KF – forvaltningsorgan (OK) Kongsberggruppen ASA – (NHD 50.1%)

4 God virksomhetsstyring av universitet og høyskoler Andre statlig eide virksomheter (AS eller foretak): Aksjelov eller Foretakslov samt vedtekter regulerer styrets rolle, ansvar, myndighet Generalforsamling eller foretaksmøte utgjøres normalt av ansvarlig statsråd Statsråden forvalter det konstitusjonelle ansvar Bare foretaksmøtet (eier) kan instruere styret Stortinget må evt. instruere statsråden

5 God virksomhetsstyring av universitet og høyskoler Universitetsloven: Styret er det øverste organ ved institusjonen. Styret har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet……. Styret skal trekke opp strategien for institusjonens utdannings-, forsknings- og annen faglig virksomhet……..og legge planer for faglig utvikling.. Fastsette mål og resultatkrav… Styret har ansvar for at virksomhetens interne organisering er hensiktsmessig og kostnadseffektiv………….. føre tilsyn med daglig ledelse Styret har ansvar for at institusjonens økonomiske ressurser og eiendom disponeres…. Styret skal…avgi årsregnskap….legge frem forslag til budsjett… …sikre at studenter og ansatte blir hørt… …størst mulig grad av åpenhet og styrets arbeid…………….

6 God virksomhetsstyring av universitet og høyskoler Styrets ansvar og oppgaver (er skjerpet): Mål, strategi og planer Kvalitet (faglig virksomhet) Effektiv drift (ledelse og organisering) Økonomi (ressursdisponering) Kontroll (Etterlevelse av lover og forskrifter)

7 God virksomhetsstyring av universitet og høyskoler Riksrevisjonens undersøkelse av virksomhetsstyringen ved universitetene: ”…finnes ikke årlige plandokumenter som angir hvordan resultater skal følges opp, rapporteres og kontrolleres.” ”uformell styring gjennom kultur, tradisjon og dialog er fremtredende….” ”reglement for økonomistyring i staten …interne styringssystemer skal sikre at fastsatte mål- og resultatkrav oppnås, at ressursbruken er effektiv,…. ”… sikre tilstrekkelig styringsinformasjon og forsvarlig beslutningsgrunnlag”

8 God virksomhetsstyring av universitet og høyskoler Økte krav og forventninger fra ”eier”: Mer effektiv ressursutnyttelse ” flere studenter og mer kvalitet for pengene” Krav til mer profesjonell styring og ledelse God økonomistyring

9 God virksomhetsstyring av universitet og høyskoler Hva skal til for å sikre at samspill styre – administrasjon samspill internt i styret fungerer optimalt, til det beste for virksomheten;

10 God virksomhetsstyring av universitet og høyskoler NTNU styret 1999-2001: 13 medlemmer Rektor, prorektor + 4 vitenskapelig ansatte (totalt 6) 2 teknisk-administrativt ansatte 3 studenter 2 eksterne NTNU styret 2002-2005: 11 medlemmer Rektor, prorektor + 2 vitenskapelig ansatte (totalt 4) 1 teknisk-administrativt ansatt 2 studenter 4 eksterne

11 God virksomhetsstyring av universitet og høyskoler NTNU styret 2005-2009: 11 medlemmer 4 Eksterne (styreleder, nestleder+2) 4 vitenskapelig ansatte (1 midlertidig) 1 teknisk-administrativ ansatt 2 studenter Rektor, prorektorer og dekaner er ansatt

12 God virksomhetsstyring av universitet og høyskoler Typiske kjennetegn på godt fungerende ”team”: Medlemmer med komplementær kompetanse, erfaring og ferdigheter Alle er dedikert til felles mål som de føler et felles ansvar for Felles rolleforståelse, og spilleregler som er akseptert av alle og motivasjon for samarbeide Gjensidig tillit og åpenhet

13 God virksomhetsstyring av universitet og høyskoler Universitetsstyret – særtrekk og ”sære” trekk Objektivt, personlig ansvar (individuelt) Medlem av et kollegium (kollektivt) Valgt av ”noen” (gruppeinteresser) Egne ”merkesaker” (markeringsbehov)

14 God virksomhetsstyring av universitet og høyskoler Universitetsstyret – særtrekk og ”sære” trekk Utfordringer knyttet til rektors dobbeltrolle og todelt ledelse tydeliggjøres når styret profesjonaliseres Viktige saker har både faglige og administrative aspekter Delt og uklar styringsstruktur bidrar til uklare ansvarsforhold og vanskeliggjør gode mål- og strategiprosesser Gjennomgående faglig-strategisk styringslinje nødvendig for gode prosesser og endringsevne God styreledelse blir viktig! Det enkelte styremedlems rolleforståelse og egnethet betyr like mye som antall eksterne representanter

15 God virksomhetsstyring av universitet og høyskoler Universitetsstyret – noen Suksesskriterier? Skape tillit internt gjennom åpenhet, dialog og gode faglige og strategiske prosesser Entydig styringslinje, mindre ”ull” Tydelige og ”kloke” beslutninger Rolleforståelse Dialog og samspill med eier (KD)

16 God virksomhetsstyring av universitet og høyskoler Godt styrearbeide: Fokus på helhet, mål og strategi Samspill styre – administrasjon Samspill styre – eier (felles mål) Styrets samlede kompetanse


Laste ned ppt "God virksomhetsstyring av universitet og høyskoler Styrearbeid i U&H sektoren sett ”utenfra” Siri Hatlen, styremedlem NTNU 14. november 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google