Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Formelt interkommunalt samarbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Formelt interkommunalt samarbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Formelt interkommunalt samarbeid
Sten Celius 15. februar 2015 KS Omstilling og konkurranse

2 Utfordringer for dagens kommuner
Generalistkommunen? Arbeidskraft og kompetanse Velferdskommunen Samfunns-utvikling Demokrati og Styring Økonomi 2

3 Dette er en tekstside med hvit bakgrunn.
KS Omstilling og konkurranse 3

4 Lovefesta modeller for interkommunalt samarbeid
Økende grad av selvstendighet Redusert politisk kontroll Kommune (etat) Verts- kommune Sam- kommune § 27 styre IKS AS, stiftelser Foreninger m.m Dette er en tekstside med hvit bakgrunn. KS Omstilling og konkurranse

5 Samarbeid etter Kommunelovens § 27
To eller flere kommuner og eller fylkeskommuner kan etablere et styre etter §27 Myndighet til å treffe avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering Styret er å betrakte som folkevalgt organ Alle deltakende kommuner/fylkeskommuner må være representert i styret Et § 27-samarbeid kan være et selvstendig rettssubjekt (inhabilitet) Dette er en tekstside med hvit bakgrunn. KS Omstilling og konkurranse 5

6 …samarbeid etter Kommunelovens § 27
Krav til samarbeidsavtale og ufravikelig krav å inneholde bestemmelser om: styrets sammensetning og hvordan det utpekes område for styrets virksomhet hvorvidt deltakerkommunene skal gjøre innskudd til virksomheten hvorvidt styret har myndighet til å ta opp lån eller på annen måtte pådra deltakerne økonomiske forpliktelser uttreden fra eller oppløsning av samarbeidet Dette er en tekstside med hvit bakgrunn. KS Omstilling og konkurranse 6

7 Samarbeid etter Lov om interkommunale selskaper (IKS)
Kommuner , fylkeskommuner og andre IKS kan delta i et IKS Deltakerne hefter for selskapets samlende forpliktelser tilsvarende sin eierandel med mindre annet er avtalt i selskapsavtalen Det er krav til opprettelse av selskapsavtale som må vedtas av kommunestyrene og fylkestingene hos de respektive deltakerne. I deltakende IKS, hos representantskapet. Dette er en tekstside med hvit bakgrunn. KS Omstilling og konkurranse 7

8 Minimumskrav til innholdet i selskapsavtalen:
Selskapets navn Angivelse av deltakerne Selskapets formål Den kommune der selskapet har sitt hovedkontor Antall styremedlemmer Deltakernes innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser overfor selskapet Den enkeltes eierandel i selskapet og den enkelte deltakers ansvarsdel dersom denne avviker fra eierandelen Antall medlemmer av representantskapet og hvor mange den enkelte deltaker oppnevner Annet som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen Dette er en tekstside med hvit bakgrunn. KS Omstilling og konkurranse 8

9 Styringsstrukturen i et IKS
Daglig leder Selskapsavtalen Styret Ansatte Representantskapet Dette er en tekstside med hvit bakgrunn. Eierne: Kommuner, fylkeskommuner og IKS (Kommunestyrene, fylkestinget, representantskapene) KS Omstilling og konkurranse 9

10 Om kommunelovens §28 1a – 1k Vertskommunesamarbeid
Trådte i kraft 1. januar 2007 Åpnet for delegering av offentlig myndighetsutøvelse fra en kommune til en annen Administrativ vertskommunesamarbeid Avtale om å overføre administrativ kompetanse til vertskommunen i saker av ikke prinsipiell betydning Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd KS Omstilling og konkurranse 10

11 Vertskommunebegrepet
Den som får delegert myndighet fra andre kommuner i samarbeidet til å utføre oppgaver og treffe avgjørelser deres vegne Samarbeidskommune Den som delegerer myndighet og oppgaver til vertskommunen Deltakerkommune Et samlebegrep for alle som deltar i samarbeidet Vertskommune + samarbeidskommune = Deltakerkommuner Dette er en tekstside med hvit bakgrunn. KS Omstilling og konkurranse 11

12 Prinsippskisse for administrativ vertskommune-samarbeid
Kommunestyre i vertskommunen Bilateral avtale Kommunestyre i samarbeidskommunen Instruks om delegering Delegering* Administrasjonssjef samarbeidskommune Administrasjonssjef vertskommune Dette er en tekstside med hvit bakgrunn. *Kun saker av ikke prinsipiell betydning KS Omstilling og konkurranse 12

13 Prinsippskisse for vertskommune-samarbeid med felles nemnd
Avtale Kommunestyre i samarbeids- Kommunen A Kommunestyre i samarbeids- Kommunen B Kommunestyre i samarbeids- Kommunen C Kommunestyre i vertskommunen Delegering* Felles nemnd Dette er en tekstside med hvit bakgrunn. Delegering** Administrasjonssjef * Også saker av prinsipiell betydning **Kun saker av ikke prinsipiell betydning KS Omstilling og konkurranse 13

14 Hva skal samarbeidsavtalen innholde
Deltakere og hvem som er vertskommune Hvilke oppgaver og hvilke avgjørelsesmyndighet som legges til vertskommunen Tidspunktet for overføring av oppgaver og avgjørelsesmyndighet Underretning til deltakerne om vedtak som treffes i vertskommunen Det økonomiske oppgjøret mellom samarbeidskommunene og vertskommunen Nærmere regler for uttreden og avvikling av samarbeidet Annet som etter lov krever avtale Ved nemnd: Antall representanter fra hver kommune Dette er en tekstside med hvit bakgrunn. KS Omstilling og konkurranse 14

15 Administrativ vertskommunesamarbeid – Sentralisert – Flere samarbeidsområder - én vertskommune
Kommunestyre i samarbeidskommunen 2 Bilaterale avtaler Kommunestyre i vertskommunen 1 ABCD Kommunestyre i samarbeidskommunen 3 ACD Kommunestyre i samarbeidskommunen 4 ABC Instruks om delegering Dette er en tekstside med hvit bakgrunn. Delegering* Administrasjonssjef Administrasjonssjef *Kun saker av ikke prinsipiell betydning (ABCD= samarbeidsområder) 15

16 Administrativ vertskommunesamarbeid – Differensiert/spesialisert – Flere samarbeidsområder - flere vertskommuner Vertskommune Samarbeidende kommuner Bilaterale avtaler Kommunestyre i vertskommunen 1 Kommunestyre i samarbeidskommunen 2 Kommunestyre i samarbeidskommunen A 3 Kommunestyre i samarbeidskommunen 4 Kommunestyre i vertskommunen Kommunestyre i samarbeidskommunen 1 3 B Kommunestyre i samarbeidskommunen 4 Kommunestyre i vertskommunen 4 Kommunestyre i samarbeidskommunen 1 Kommunestyre i samarbeidskommunen C 2 Dette er en tekstside med hvit bakgrunn. Kommunestyre i samarbeidskommunen 3 Kommunestyre i vertskommunen Kommunestyre i samarbeidskommunen 1 2 Kommunestyre i samarbeidskommunen D 3 (ABCD= samarbeidsområder) KS Omstilling og konkurranse 16

17 Felles samarbeidsavtale innen ABCD Administrasjonssjef i
Vertskommunesamarbeid med nemnd – Sentralisert Flere samarbeids - områder én vertskommune – en nemnd Kommunestyre i vertskommunen 1 Kommunestyre i samarbeidskommunen 2 Kommunestyre i samarbeidskommunen 3 Kommunestyre i samarbeidskommunen 4 Felles samarbeidsavtale innen ABCD Delegering* Felles nemnd Dette er en tekstside med hvit bakgrunn. Delegering** Administrasjonssjef i vertskommunen * Også saker av prinsipiell betydning **Kun saker av ikke prinsipiell betydning (ABCD= samarbeidsområder) KS Omstilling og konkurranse 17

18 Vertskommunesamarbeid med nemnd – Differensiert/spesialisert – Flere samarbeidsområder - flere vertskommuner – flere nemnder Kommunestyre i Samarbeids-/ vertskommunen 1 2 Kommunestyre i Samarbeids-/ vertskommunen 3 Kommunestyre i Samarbeids-/ vertskommunen Kommunestyre i Samarbeids-/ vertskommunen 4 Egne avtaler for hvert område Delegering* Felles nemnd Felles nemnd Felles nemnd Felles nemnd Dette er en tekstside med hvit bakgrunn. Gjennomgående representasjon Delegering** 1 2 3 4 Administrasjonssjef i vertskommunen Administrasjonssjef i vertskommunen Administrasjonssjef i vertskommunen Administrasjonssjef i vertskommunen * Også saker av prinsipiell betydning **Kun saker av ikke prinsipiell betydning KS Omstilling og konkurranse 18

19 Litt om styring Samarbeidskommunen kan trekke tilbake sin delegerte myndighet eller deler av den ved adm. vertskommune-samarbeid. Samarbeidskommunene kan fastsette retningslinjer for hva som er av prinsipiell betydning. Samarbeidskommunen kan gi instrukser om hvordan myndigheten skal utøves i saker som alene berører kommunen eller den innbyggere. Instruks i en særskilt sak som alene berører kommunen eller den innbyggere. 3 eller flere medlemmer av kommunestyret i en samarbeids-kommune kan bringe en sak for lovlighetskontroll. Dette er en tekstside med hvit bakgrunn. KS Omstilling og konkurranse 19

20 Litt om klager Vedtak etter delegert myndighet fra statlig etat
Statlig organ klageinstans Vedtak etter myndighet gitt i særlov Slik loven beskriver Klager som avgjørelses internt i kommunen Administrativt vertskommunesamarbeid Samarbeidskommunens organer er klageinstans Vertskommunens administrasjon er underinstans Med felles nemnd Opprettes en særskilt klagenemnd Nemnda er underinstans Omgjøring av enkeltvedtak uten klage Dette er en tekstside med hvit bakgrunn. KS Omstilling og konkurranse 20

21 Oppløsing av samarbeidet
Om enighet blant alle deltakerkommunene kan samarbeidet oppløses øyeblikkelig Om én kommune alene ønsker å tre ut kan samarbeidet sies opp med ett års varsel Kan tre ut tidligere – økonomiske forpliktelsene løper i oppsigelsesperioden Andre ordninger kan avtales i samarbeidsavtalen Dette er en tekstside med hvit bakgrunn. KS Omstilling og konkurranse 21

22 Dette er en tekstside med hvit bakgrunn.
KS Omstilling og konkurranse 22

23 Samkommune - Kommunelovens § 28 2a-2v
Tråde i kraft 1. juli 2012 Samkommunen er en frivillig samarbeidsmodell mellom to eller flere kommuner eller to eller flere fylkeskommuneretter I prinsippet ingen begrensninger i oppgaver og myndighet som kan legges til samkommunen Samkommunen er et eget rettssubjekt Deltakerkommunene kan ikke instruere eller overprøve vedtak i samkommunen. Samkommunen styres av et samkommunestyre valgt av kommunestyrene/fylkestingene i deltakerkommunene/fylkene for en periode på fire år. Dette er en tekstside med hvit bakgrunn. KS Omstilling og konkurranse 23

24 …. Samkommune Samkommunen skal ha sine egne tilsette og administrasjonssjef Den enkelte deltakerkommune hefter ubegrenset for en andel av samkommunens forpliktelser Kommuneloven og forskrifter gjelder tilsvarende for samkommunen så langt det passer Dette er en tekstside med hvit bakgrunn. KS Omstilling og konkurranse 24

25 Prinsippskisse - Samkommunemodell
Avtale Kommune 1 Kommune 2 Kommune 3 Samkommunestyre Leder og nestleder, valgt som ordfører og varaordfører Utvalg Utvalg Utvalg Dette er en tekstside med hvit bakgrunn. Adm. leder Kontor 1 Kontor 2 Kontor 3 Kan være lokalisert i ulike kommuner KS Omstilling og konkurranse 25

26 Andre rettsområder Regelverket om offentlig anskaffelse
Offentlig myndighetsutøvelse legges til grunn å ligge utenfor regelverket om off. anskaffelser Lovpålagte oppgaver, støttetjenester og forretningsdrift Unntak – Utvidet egenregi Unntak – Horisontalt samarbeid (EU-domstolen) Samarbeid må bare være mellom offentlige enheter, dvs at ingen private parter må ha en konkurransefordel Det må være et reelt samarbeid med formål å sikre en felles utførelse av en offentlig oppgave som alle deltakere i samarbeidet må utføre Samarbeid må kun være styrt av hensynet til å oppnå mål i det offentliges interesser Regelverket for ansattes rettigheter Dette er en tekstside med hvit bakgrunn. KS Omstilling og konkurranse 26

27 Sluttmerknad Kommunene er tjent med kritisk gjennomgang av eksisterende samarbeid, og bør samtidig se på morgendagens samarbeidsbehov. Bør knyttes opp til politiske og administrative styringsbehov og en vurdering av demokratiske aspekter. Mer oversiktlig, bedre styringsmuligheter og mer forpliktende med en eller få politiske styrte ordninger, fremfor det mangfoldet som eksisterer i dag. Fire modeller for myndighetsutøvelse: Kommunen alene, vertskommunesamarbeid, samkommune eller sammenslåing til større enheter 27

28 Kommunenes deltagelse i interkommunale samarbeid i Glåmdals-regionen
Dette er en tekstside med hvit bakgrunn. KS Omstilling og konkurranse 28

29 Dette er en tekstside med hvit bakgrunn.
KS Omstilling og konkurranse 29

30 Dette er en tekstside med hvit bakgrunn.
KS Omstilling og konkurranse 30

31 Dette er en tekstside med hvit bakgrunn.
KS Omstilling og konkurranse 31


Laste ned ppt "Formelt interkommunalt samarbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google