Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Viktige lover og regler

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Viktige lover og regler"— Utskrift av presentasjonen:

1 Viktige lover og regler
Oversikt for nyvalgte bystyrerepresentanter Hildegunn Heinum, juridisk rådgiver på Bystyrets kontor Komitesekretær i komite for helse og soial Skal gi en kort oversikt over juridiske problemstillinger, og over viktige lover og regler bystyrerepresentanter bør ha kjennskap til © Bergen kommune

2 Kommunenes kompetanse
Hvem kan bestemme hva hvordan ? Hvem kan fatte vedtak – personell kompetanse Hva kan det fattes vedtak om – materiell kompetanse Hvordan skal vedtak fattes –saksbehandlingsregler – prosessuell kompetanse Når man snakker om hvilken kompetanse kommunene har menes den evne kommunale organ har til å treffe beslutninger med rettsvirkninger for kommunene selv og for borgerne De tre sentrale spørsmål som må stilles er hvem, hva og hvordan Altså hvem som kan fatte vedtak – det som kalles personell kompetanse Hva det kan fattes vedtak om – det som kalles materiell kompetanse Og Hvordan vedtak skal fattes – dets om kalles prosessuell kompetanse, eller saksbehandlingsregler © Bergen kommune

3 Kommunenes materielle kompetanse
Kommunenes kompetanse er i utgangspunktet autonom. Dette betyr: Kommunene kan etablere rettigheter for borgerne Kommunene har kompetanse til å organisere egen virksomhet, og instruere tilsatte og underordnede organ. Kommunene råder over egne eiendommer og ressurser, og kan inngå avtaler knyttet til dette Når det gjelder spm om den materielle kompetanse – altså hva slags innhold kommunale vedtak kan ha, så er utgangspunktet at dette er en autonom kompetanse. Dette betyr at Kommunene kan etablere rettigheter for borgerne Kommunene har organisasjons- og instruksjonsmyndighet - dvs. at de har kompetanse til å organisere egen virksomhet, og instruere tilsatte og underordnede organ. Kommunene råder over egne eiendommer og ressurser, og kan inngå avtaler knyttet til dette. Det er dette som kalles kommunenes private autonomi I utgangspunktet har kommunene samme evne som private borgere til å påta seg forpliktelser og erverve rettigheter. Unntak – bl.a. bestemmelser om inhabilitet og taushetsplikt. © Bergen kommune

4 Kommunenes materielle kompetanse
Kommunene har ingen generell adgang til å pålegge borgerne plikter (heteronom kompetanse) Dette må ha særskilt hjemmel i lov - Legalitetsprinsippet Kommunene har ingen generell adgang til å pålegge borgerne plikter (heteronom kompetanse) Dette må ha særskilt hjemmel i lov, eller i bestemmelser gitt i mehold av lov – Det er det som kalles Legalitetsprinsippet Borgerne – gjelder både privatpersoner og bedrifter Det finnes en rekke slike lovbestemmelser: – f.eks. i plan- og bygningsloven, som fastsetter at kommunen kan gi bindende forbud og påbud gjennom reguleringsplaner - og i alkoholloven, som gir kommunene hjemmel for å gi og tilbakekalle skjenkebevillinger © Bergen kommune

5 Lover - oversikt Kommuneloven Forvaltningsloven Offentlighetsloven
Valgloven Andre lover – betydning i de enkelte saker Viktige lover som gir svar på noen av spm om personell og prosessuell kompetanse er kommuneloven og forvaltningsloven Andre viktige lover man bør ha kjennskap til er offentlighetsloven og valgloven I tillegg vil det ofte være andre lover som kan ha betydning i den enkelte sak For de av dere som skal sitte i Komite for miljø og byutvikling vil plan- og bygningsloven være den fremste loven man bør ha kjennskap til © Bergen kommune

6 Kommuneloven – viktige bestemmelser
Kommunale organer – kap 2 Folkevalgtes rettigheter og plikter – kap 7 Saksbehandlingsregler – kap 6 Lovlighetskontroll – kap 10 Skal nevne noen bestemmelser i kommuneloven som det er viktig å ha kjennskap til Det er bestemmelsene om Kommunale organer – kap 2 Folkevalgtes rettigheter og plikter – kap 7 Saksbehandlingsregler – kap 6 Lovlighetskontroll – kap 10 © Bergen kommune

7 Bystyret og øvrige kommunale organer – kap 2
Bystyret er kommunens øverste organ og fatter vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak Kommuneloven begrenser adgangen til å delegere myndighet. Formuleringen ”kommunestyret selv” brukes. Eksempel: Opprettelse av faste utvalg Vedtakelse av økonomiplan og årsbudsjett Kommuneloven fastsetter i § 6 at Bystyret er kommunens øverste organ og fatter vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak Kommuneloven begrenser adgangen til å delegere myndighet. Formuleringen ”kommunestyret selv” brukes. Eksempel: Opprettelse av faste utvalg - § 10 Vedtakelse av økonomiplan og årsbudsjett i §§ 44 og 45 © Bergen kommune

8 Folkevalgtes rettigheter og plikter
Kommunelovens kapittel 7 Rett og plikt til å delta i organets møter med mindre det foreligger gyldig forfall Plikt til å fratre ved inhabilitet Rett til fri fra arbeid for å møte i folkevalgte organ Rett til dekning av tapt arbeidsfortjeneste og andre økonomiske tap Rett til honorar Kommunelovens kapittel 7 har bestemmelser om folkevalgtes rettigheter og plikter. Av plikter kan nevnes Plikt til å fratre ved inhabilitet Men ellers rett og plikt til å delta i organets møter med mindre det foreligger gyldig forfall Av rettigheter kan nevnes Rett til fri fra arbeid for å møte i folkevalgte organ Rett til dekning av tapt arbeidsfortjeneste og andre økonomiske tap Rett til honorar Nærmere bestemmelser om dette finnes i honorarreglementet © Bergen kommune

9 Saksbehandlingsregler
Kommuneloven kapittel 6 Møteprinsippet: Folkevalgte organ skal treffe vedtakene sine i møte Møtene vil normalt holdes for åpne dører Vedtak treffes normalt ved alminnelig flertall I alle faste utvalg med fire eller flere medlemmer skal hvert kjønn være representert med 40 %. Saksbehandlingsregler finnes i kommuneloven kapittel 6 Møteprinsippet: Folkevalgte organ skal treffe vedtakene sine i møte Dette prinsippet gjelder alltid for bystyret Kan gjøres unntak i særskilte tilfeller for øvrige folkevalgte organ Møtene vil normalt holdes for åpne dører Unntak: lovbestemt taushetsplikt eller vedtak om lukkede dører pga personvernhensyn. Vedtak treffes normalt ved alminnelig flertall I alle faste utvalg med fire eller flere medlemmer skal hvert kjønn være representert med 40 %. © Bergen kommune

10 Lovlighetskontroll - § 59
Tre eller flere medlemmer av bystyret kan bringe avgjørelser truffet av folkevalgt organ eller administrasjon inn for departementet (fylkesmannen) til kontroll av avgjørelsens lovlighet. Fylkesmannen tar stilling til om avgjørelsen er innholdsmessig lovlig er truffet av noen som har myndighet til å treffe slik avgjørelse er blitt til på lovlig måte Bestemmelsen om lovlighetskontroll i kommunelovens § 59 er en viktig bestemmelse om mindretallsvern. Den fastsetter at Tre eller flere medlemmer av bystyret kan bringe avgjørelser truffet av folkevalgt organ eller administrasjon inn for departementet (fylkesmannen) til kontroll av avgjørelsens lovlighet. Fylkesmannen tar stilling til om avgjørelsen er innholdsmessig lovlig er truffet av noen som har myndighet til å treffe slik avgjørelse er blitt til på lovlig måte Fylkesmannen skal oppheve avgjørelsen hvis det er gjort slike feil at den er ugyldig. Fylkesmannen kan også på eget initiativ ta en avgjørelse opp til lovlighetskontroll © Bergen kommune

11 Habilitetsreglene- utgangspunkter
Folkevalgte skal ikke delta i behandlingen av saker hvor det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet Den folkevalgte har selv plikt til å vurdere om det foreligger forhold som kan gjøre ham/henne inhabil, og melde fra om dette til bystyrets kontor Det er det folkevalgte organ som avgjør spørsmålet om habilitet Skal gå litt inn på reglene om habilitet. Dette er reglene som fastsetter at Folkevalgte ikke skal delta i behandlingen av saker hvor det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet Dere som bystyrerepresentanter har selv plikt til å vurdere om det foreligger forhold som kan gjøre dere inhabile, og melde fra om dette til bystyrets kontor Men det er det folkevalgte organ som avgjør spørsmålet om habilitet © Bergen kommune

12 Habilitetsreglene Kommuneloven § 40 og forvaltningsloven kap.II
Forvl. § 6, første avsnitt: Fem absolutte regler for inhabilitet: Bokstav a), b) c) og d): man er inhabil når man selv er part i saken, er i nær familie med en part, eller verge/fullmektig for en part Bestemmelsene om inhabilitet finnes i kommuneloven § 40 og forvaltningsloven kap.II Forvl. § 6, første avsnitt: Fem absolutte regler for inhabilitet: Bokstav a), b) c) og d): man er inhabil når man selv er part i saken, er i nær familie med en part, eller verge/fullmektig for en part Part i saken er i forvaltningsloven definert som den som en avgjørelse retter seg mot ellersom saken ellers direkte gjelder Dette er omtrentlige gjengivelser av lovtekst. Meningen er ikke å lære alle detaljer, men å vite når varsellampen bør blinke, slik at man bør be om å få habiliteten vurdert. © Bergen kommune

13 Habilitetsreglene – forts.
§6, første avsnitt, bokstav e): man er inhabil når man har ledende stilling i, eller er medlem av styret/ bedriftsforsamlingen for et selskap som er part i saken. Unntak: der selskapet helt ut eies av stat eller kommune En bestemmelse som har stor praktisk betydning for bystyrerepresentantene er bestemmelsen i bokstav e som sier at man er inhabil når man har ledende stilling i, eller er medlem av styret/ bedriftsforsamlingen for et selskap som er part i saken. Unntak: der selskapet helt ut eies av stat eller kommune © Bergen kommune

14 Habilitetsreglene forts.
En mer skjønnsmessig bestemmelse om inhabilitet i § 6 andre avsnitt: Man er også inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til ens upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for en selv eller noen som man har nær personlig tilknytning til. I § 6, 2. avsnitt er det gitt en sekkebestemmelse som ofte er aktuell. Den fastsetter at Man også er inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til ens upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for en selv eller noen som man har nær personlig tilknytning til. Det er ikke aneldning nå å gå inn på de ulike tilfellene hvor den kan bli aktuell. Men det er viktig å være obs på at spm er om det foreligger forhold som gjør at andre kan få svekke tilliten til ens upartiskhet. Man vil altså være inhabil selv om man er en redelig person, og at man selv vet man ikke vil ta hensyn til atman kan få personlige fordeler i en sak. © Bergen kommune

15 Offentlighetsloven Hovedregel: Forvaltningens saksdokumenter er offentlige Unntak: Taushetsbelagte opplysninger skal ikke offentliggjøres. Adgang til å unnta også i enkelte andre tilfeller, hvor dette er særskilt nevnt i offentlighetsloven. To ting det er viktig å vite Det ene er at forvaltningens saksdokumenter er offentlige Det andre er at Taushetsbelagte opplysninger ikke skal offentliggjøres. Taushetsbelagt når det angår noens personlige forhold eller konkurransemessige forhold. I saksdokumentene til representantene vil slike dokument bli sendt på rødt papir Adgang til å unnta også i enkelte andre tilfeller, hvor dette er særskilt nevnt i offentlighetsloven. Ny lov trer i kraft I hovedsak samme prinsipp. Noen innskjerpinger, bl.a. kan ikke lenger dokument fra eller til ei kommunal enhet på område der enheten har sjølvstendig avgjerdsrett unntas etter reglene om unntak for interne dokument (Skriftlige henvendelser til bystyrerepresentanter vil som regel ikke være en del av forvaltningens saksdokumenter. Unntak: dersom henvendelsen må anses som saksdokument til komite/bystyre) © Bergen kommune

16 Viktige reglementer - oversikt
Bystyrereglement Komitereglement Reglement for Forretningsutvalget Etiske retningslinjer Honorarreglement Dette er en oversikt over de viktigste reglementene Reglementer gir utfyllende bestemmelser til lover og regler Bystyrereglementet vil Marte komme tilbake til. Komitereglementet vil bli omtalt i forbindelse med komiteopplæringen. Skal si noe om kort om etiske retningslinjer og om honorarreglement © Bergen kommune

17 Etiske retningslinjer
Bergen kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte og ansatte har ansvar for å etterleve dette prinsippet Folkevalgte og ansatte i kommunen skal unngå personlige fordeler som kan påvirke, eller være egnet til å påvirke, handlinger, saksforberedelse eller vedtak. Det er viktig å ha kjennskap til kommunens etiske retningslinjer. Skal nevne to sentrale bestemmelser Pkt 1: Bergen kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Både folkevalgte og ansatte har ansvar for å etterleve dette prinsippet. Pkt 3 a)     Folkevalgte og ansatte i kommunen skal unngå personlige fordeler som kan påvirke, eller være egnet til å påvirke, handlinger, saksforberedelse eller vedtak. Gaver til en verdi under kr. 300,- kan likevel mottas. Gaver omfatter ikke bare materielle gjenstander, men også andre fordeler, f.eks. i form av personlige rabatter ved kjøp av varer og tjenester. Pkt 3 b) Ved tilbud om gaver o.l. som har et omfang som går ut over gaver nevnt under pkt. 3a, skal nærmeste overordnede kontaktes. Mottatte gaver skal returneres avsender sammen med et brev som redegjør for kommunens regler om dette. © Bergen kommune

18 Honorarreglementet Bystyremedlemmer tilstås en fast godtgjørelse samt en møtegodtgjørelse pr. møte Ved fravær fra mer enn 1/3 av møtene pr. år tilstås kun møtegodtgjørelser for dette året. Varamedlemmer tilstås møtegodtgjørelser pr. møte. Varamedlemmer som møter i mer enn 2/3 av utvalgets møter pr. år tilstås også fast godtgjørelse. Deltakelse i mindre enn 2 timer gir halv godtgjørelse pr. møte. Tilsvarende prinsipper for komitemøtene Bystyre: Medlemmer i bystyret tilstås en fast godtgjørelse på kr ,- pr. år, samt en møtegodtgjørelse på kr 2 500,- pr. møte Medlemmer som er fraværende fra mer enn 1/3 av utvalgets møter pr. kalenderår tilstås kun møtegodtgjørelser for dette året. Varamedlemmer til bystyret tilstås en møtegodtgjørelse på kr pr. møte. Varamedlemmer som møter i mer enn 2/3 av utvalgets møter pr. år tilstås også fast godtgjørelse. Medlemmer og varamedlemmer til bystyret som møter mindre enn 2 timer får halv godtgjørelse pr. møte. Komite: Samme prinsipp: Der er fast godtgjørelse på kr ,- pr. år, og møtegodtgjørelsen på kr 1 750,- pr. møte . Medlemmer og varamedlemmer til bystyrekomiteene som møter mindre enn 1 time får halv godtgjørelse pr. møte. © Bergen kommune

19 Her finnes bestemmelsene:
Lover: Reglement: (Alt om) politikk Lover og regler for folkevalgte © Bergen kommune


Laste ned ppt "Viktige lover og regler"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google