Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OFFENTLIG KOMPETANSE/MYNDIG-HETSUTØVELSE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OFFENTLIG KOMPETANSE/MYNDIG-HETSUTØVELSE"— Utskrift av presentasjonen:

1 OFFENTLIG KOMPETANSE/MYNDIG-HETSUTØVELSE

2 HVORDAN ER FORVALTNINGSAPPARATET BYGGET OPP
REGJERING OG DEPARTEMENTENE DIREKTORATER SENTRALFORVALTNINGENS KOLLEGIALE ORGANER OG ORGANISASJONENE DEN REGIONALE OG LOKALE STATSFORVALTNING

3 KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER
OPPBYGGING ORGANISERING GENERELLE BETRAKTNINGER OM DESENTRALISERING OG KOMMUNALT SELVSTYRE STATENS OG KOMMUNENS BEDRIFTER FORVALTNING AV EØS-AVTALEN

4 OFFENTLIGE TJENESTFORHOLD OG VERV

5 FORSKJELLIGE TYPER STILLINGER OG VERV
ANSETTELSE M.V. LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD MEDBESTEMMELSESRETT TJENESTEPLIKTER M.V. LOJALITETSPLIKT OG YTRINGSFRIHET STRAFF, ORDENSSTRAFF OG ERSTATNINGSANSVAR TJENESTEFORHOLDETS OPPHØR

6 ORGANISASJONS- OG INSTRUKSJONSMYNDIGHET
UAVHENGIGE FORVALTNINGS- ORGANER

7 HVA ER ORGANISATORISKE BESTEMMELSER OG INSTRUKSER
HVA ER ORGANISATORISKE BESTEMMELSER OG INSTRUKSER? (GJELDER INGEN GENERELLE FORM-REGLER) ORGANISATORISKE: BESTEMMELSER OM HVILKE ORGANER MAN SKAL HA, HVORDAN OVER- OG UNDERORDNINGSFORHOLDET SKAL VÆRE, HVORDAN HVERT ENKELT ORGAN SKAL VÆRE ORGANISERT, HVORDAN OPPGAVER SKAL FORDELES M.M.

8 ORGANISASJONS-MYNDIGHETEN
STORTINGET REGJERINGEN DEPARTEMENTENE ØVRIGE FORVALTNINGSORGANER

9 INSTRUKSJONS-MYNDIGHETEN
STORTINGET REGJERINGEN OG ANDRE FORVALTNINGSORGANERS INSTRUKSJONSMYNDIGHET ”UAVHENGIGE FORVALTNINGSORGANER” FØLGENE AV AT DET HANDLES I STRID MED INSTRUKS

10 KOMPETANSEREGLER, KVALIFIKASJONSREGLER, PLIKTREGLER
ORGANISATORISKE BESTEMMELSER BESTÅR AV ALLE DE TRE OVENSTÅENDE TYPE REGLER VED INSTRUKSER SKAPES BARE PLIKTER

11 INSTRUKSJONSMYNDIGHET
VED INSTRUKSER SKAPES PLIKTER INSTRUKSER ER DIREKTIVER ELLER RETNINGSLINJER INSTRUKSER GIR IKKE KOMPETANSE, MEN KAN BEGRENSE KOMPETANSE

12 DELEGASJON OG ANNEN KOMPETANSETILDELING

13 HVA ER DELEGASJON? STORTINGETS KOMPETANSETILDELINGER
REGJERINGENS OG DEPARTEMENTENES KOMPETANSE TIL Å DELEGERE TIL UNDNERORDNEDE

14 DELEGASJON FORTSATT KAN DET DELEGERES TIL NOEN MAN IKKE HAR INSTRUKSJONSMYNDIGHET OVERFOR? DELEGASJON FRA ANDRE ORGANER INTERN DELEGASJON

15 BEVILGNINGSMYNDIGHET OG BUDSJETTBEHANDLING I STATEN
BEVILGNINGSMYNDIGHET OG KOMPETANSE TIL Å PÅFØRE STAT OG KOMMUNE ØKONOMISKE FORPLIKTELSER BEVILGNINGSMYNDIGHET OG BUDSJETTBEHANDLING I STATEN KOMMUNALE BEVILGNINGER OG BUDSJETTER BRUKEN AV BEVILGNINGER KOMPETANSEN TIL Å PÅFØRE STAT OG KOMMUNE ØKONOMISKE FORPLIKTELSER M.V.

16 BEVILGNINGSMYNDIGHET FORTSATT
NØDVENDIGHETEN AV SAMTYKKE FRA BEVILGENDE MYNDIGHET ADGANGEN TIL Å BINDE FREMTIDIGE STORTING OG KOMMUNESTYRER

17 LEGALITETSPRINSIPPET RETTSLIG GRUNNLAG FOR FORVALTNINGENS KOMPETANSE
FORVALTNINGEN MÅ HA EN ELLER ANNEN FORM FOR HJEMMEL FOR Å KUNNE GRIPE INN OVERFOR BORGERNE.

18 LEGALITLETSPRINSIPPET FORTSATT
HENSYN FOR OG MOT Å KREVE STORTINGSBEHANDLING GRENSENE FOR HVA SOM KAN BESTEMMES I MEDHOLD AV ORGANISASJONS- OG INSTRUKSJONSMYNDIGHETEN GRENSENE FOR DET OFFENTLIGES EIERRÅDIGHET OG AVTALEKOMPETANSE FAKTISKE HANDLINGER SOM BARE KAN FORETAS NÅR DET ER TILLATT VED LOV

19 TOLKING OG SKJØNNSUTØVEØLSE
LITT OM TOLKING AV KOMPETANSEBESTEMMELSER GRENSEN MELLOM LOVBUNDET KOMPETANSE OG SPØRSMÅL SOM ER UNDERGITT FORVALTNINGSSKJØNN

20 DET SÅKALTE FRIE SKJØNN
FRIHET TIL Å BESTEMME OM VEDTAK SKAL TREFFES ELLER IKKE FRIHET TIL Å BESTEMME OVER AVGJØRELSENS INNHOLD SÆRLIG OM UTENFORLIGGENDE HENSYN VILKÅRLIGHET, STERK URIMELIGHET, UFORHOLDSMESSIGHET OG FORSKJELLSBEHANDLING INSTRUKSER OG REGELDANNELSE GJENNOM PRAKSIS

21 ADGANGEN TIL Å SETTE VILKÅR SOM MEDFØRER PLIKTER
HVA BETYR BEGREPENE VILKÅR OG BETINGELSE? LOVER SOM GIR HJEMMEL FOR Å SETTE VILKÅR LOVER SOM IKKE HAR BESTEMMELSER OM DETTE HVA HVIS SØKER SAMTYKKER I VILKÅRENE? ENDRING AV VILKÅR I ETTERTID


Laste ned ppt "OFFENTLIG KOMPETANSE/MYNDIG-HETSUTØVELSE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google