Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer og resultater av strategiprosessen i Språkrådet Arnfinn Muruvik Vonen, Språkrådet, Nettverk for virksomhetsstyring, Oslo,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer og resultater av strategiprosessen i Språkrådet Arnfinn Muruvik Vonen, Språkrådet, Nettverk for virksomhetsstyring, Oslo,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer og resultater av strategiprosessen i Språkrådet Arnfinn Muruvik Vonen, Språkrådet, amv@sprakradet.no Nettverk for virksomhetsstyring, Oslo, 5. februar 2014

2  Språkrådet er statens fagorgan i språkspørsmål og er underlagt Kulturdepartementet.  Hovedmålet for arbeidet i Språkrådet er at norsk skal være i bruk i alle deler av samfunnslivet også i framtiden – og ikke bli tilsidesatt av engelsk. Vi vil gi det offentlige, næringslivet og folk flest tro på at norsk språk duger, og derfor arbeider vi for å øke kunnskapen om norsk språk.  Språkrådet skal også ta hensyn til den totale språksituasjonen i landet og de språklige interessene til nordmenn med samisk eller minoritetsspråklig bakgrunn eller tilknytning og arbeider for styrking av norsk tegnspråk og de nasjonale minoritetsspråkene. Dette er Språkrådet Arnfinn Muruvik Vonen, Nettverk for virksomhetsstyring, 5. februar 2014 2

3  Direktøren i Språkrådet er leder for 33 ansatte.  Styret i Språkrådet er oppnevnt av kulturministeren og består av ni medlemmer.  Språkrådet har fire fagråd med språkkyndige og språkengasjerte personer fra hele samfunnet. Fagrådene gir innspill og råd om saker på sine fagfelter. Dette er Språkrådet Arnfinn Muruvik Vonen, Nettverk for virksomhetsstyring, 5. februar 2014 3

4  Stortingsmelding nr. 35 (2007-2008) Mål og meining (”Språkmeldingen”)  Det overordnede målet for politikken:  Å sikre posisjonen for norsk som et fullverdig, samfunnsbærende språk i Norge. Mål og perspektiver i gjeldende norsk språkpolitikk Arnfinn Muruvik Vonen, Nettverk for virksomhetsstyring, 5. februar 2014 4

5  Det overordnede perspektivet – å styrke norsk språk  Det norskspråklige mangfolds- og likestillingsperspektivet  Det mangespråklige og flerspråklige perspektivet  Det nordiske perspektivet  Det fremmedspråklige perspektivet Målene i norsk språkpolitikk sees i ett hovedperspektiv og fire underperspektiver (kap. 1.1.3 i språkmeldingen) Arnfinn Muruvik Vonen, Nettverk for virksomhetsstyring, 5. februar 2014 5

6  Språkopplæring og språklige rettighetergjelder språkbrukerne  Språkstyrkinggjelder språkets status  Språkdyrkinggjelder språkets korpus  Alle tre innfallsvinklene er viktige, men språkpolitisk sett kan språkstyrkingen sees som overordnet de to andre. Innfallsvinkler i språkpolitikken (kap. 1.1.5 i språkmeldingen) Arnfinn Muruvik Vonen, Nettverk for virksomhetsstyring, 5. februar 2014 6

7  Spesielt interessante mht. språkstyrking:  Terminologi og fagspråk  Språk og teknologi  Høyere utdanning og forskning  Nærings- og arbeidslivet  Kultur- og mediesektoren  Spesielt interessante mht. språkdyrking:  Det offentlige språket  Språklig dokumentasjon, språknormering, språkrøkt Språkdomener, samfunnssektorer m.m. Arnfinn Muruvik Vonen, Nettverk for virksomhetsstyring, 5. februar 2014 7

8  Et overordnet mål:  Å ta vare på norsk som et fullverdig bruksspråk på sentrale samfunnsområder  Fire mål som samsvarer med fagrådsstrukturen:  Å bygge ut samfunnskontakten  Å sikre en norskundervisning som styrker status og omdømme for norsk språk, og fremme tjenlig språk i det offentlige  Å holde i hevd og utvikle normen for de to norske skriftvariantene  Å styrke norsk terminologi og fagspråk  Dessuten ett mål til:  Å informere om norsk språk og om Språkrådet Strategi 2009-2011: gammel målstruktur Arnfinn Muruvik Vonen, Nettverk for virksomhetsstyring, 5. februar 2014 8

9  Ny målstruktur er basert på målene i språkmeldingen  Tildelingsbrev 2012 – resultatmål:  Språkstyrking  Språkdyrking  Nynorsk spesielt  Nordisk språksamarbeid  Minoritetsspråklige spørsmål  Språkopplæring og språklige rettigheter Ønske fra styret og KUD: Ny målstruktur Arnfinn Muruvik Vonen, Nettverk for virksomhetsstyring, 5. februar 2014 9

10  Tildelingsbrev 2010 og 2011: Ønske om å la Språkrådets målstruktur følge mer strukturen i Språkmeldingen  Språkstatus 2011 og Språkstatus 2012 (språkpolitiske statusrapporter for Norge) fulgte oppfordringen fra tildelingsbrevene Dialog med KUD om ny målstruktur Arnfinn Muruvik Vonen, Nettverk for virksomhetsstyring, 5. februar 2014 10

11  En viss uro i personalet for at stor vekt på målstyring ville medføre at resultatindikatorer blandes sammen med mål, med mekanisk styring som resultat.  Språkrådet kan påvirke, men det er ute i samfunnet at den språkpolitiske måloppnåelsen skjer.  Etatsstyringsmøter og tildelingsbrev fra KUD  Kurs på DFØ (den gang SSØ) i 2011  Personalseminarer  Styremøter Forankring i personalet, ledelsen, styret og KUD Arnfinn Muruvik Vonen, Nettverk for virksomhetsstyring, 5. februar 2014 11

12  Årsrapport 2011 (til KUD) følger oppfordringen fra tildelingsbrevene  Flere runder utover 2012 mellom styre og sekretariat  Strategi 2013–2015 ble vedtatt i styret i februar 2013 og er bygget på den nye målstrukturen Veien videre fram til vedtatt strategi Arnfinn Muruvik Vonen, Nettverk for virksomhetsstyring, 5. februar 2014 12

13 ”Språkrådet skal arbeida for:  å styrkja norsk språks status og bruk i heile samfunnet  å fremja norsk som eit godt og velfungerande kultur- og bruksspråk  å sikra det språklege mangfaldet og språkbrukarane sine interesser Desse målformuleringane går delvis over i kvarandre. Til saman summerer dei opp det heilskaplege språkpolitiske ansvars- og arbeidsområdet som Stortinget gjennom behandlinga av språkmeldinga i 2009 har slutta seg til at Språkrådet skal ha, jf. familie- og kulturkomiteens merknad om dette i Innst. 14 S (2013– 2014) […].” (Tildelingsbrev 2014) Tildelingsbrevet for 2014 – revidert målstruktur Arnfinn Muruvik Vonen, Nettverk for virksomhetsstyring, 5. februar 2014 13

14  ”Målformuleringane ovanfor er kortare, meir generelle og overordna enn i tidlegare tildelingsbrev og i den strategiplanen Språkrådet har vedteke for perioden 2013–2015. Dei dekkjer likevel dei same hovudarbeidsområda, […]” (Tildelingsbrev 2014) Arnfinn Muruvik Vonen, Nettverk for virksomhetsstyring, 5. februar 2014 14

15 Takk for oppmerksomheten! Arnfinn Muruvik Vonen, Nettverk for virksomhetsstyring, 5. februar 2014 15


Laste ned ppt "Erfaringer og resultater av strategiprosessen i Språkrådet Arnfinn Muruvik Vonen, Språkrådet, Nettverk for virksomhetsstyring, Oslo,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google