Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagforeningens arbeid for mangfold

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagforeningens arbeid for mangfold"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagforeningens arbeid for mangfold
Å arbeide for likhet og mangfold i arbeidslivet er en del av fagforeningens kjerneområder. Hvordan arbeider vi for mangfold? Bruker vi våre kontakter med politikere, arbeidsgiverorganisasjoner, frivillige organisasjoner og det offentlige og private næringslivet? Har vi en overordnet strategi for arbeidet mot diskriminering i arbeidslivet? Har foreningen ansatte som representerer ulike kulturer eller nasjonaliteter? Har vi spesialkompetanse på tiltak som kan hjelpe innvandrere til å få bedre tilgang til det norske arbeidsmarkedet? Har alle i foreningen kunnskap om fordelene ved å ha en flerkulturell arbeidsplass? Er foreningens medlemmer og ansatte bevisste på at de kan slippe til innvandrere ved selv å takke nei til verv? Har vi utarbeidet retningslinjer og råd vi kan gi til tillitsvalgte som får informasjon om diskriminering på sin arbeidsplass?

2 En handlingsstrategi Alle fagforeninger bør ha en strategi for likhet, mangfold og inkludering av mennesker med bakgrunn fra andre land enn Norge. Hva bør en slik strategi inneholde? En tydelig markering av at det overordnede målet er full likhet og null diskriminering i arbeidslivet. Måling av hvordan strategien blir ivaretatt i strategidokumenter, beslutninger, prosedyrer og regler som utarbeides av foreningen. Oversikt over tiltak som settes i verk når kontrollen viser at målene ikke nås på dette området. Dedikert fokus og kompetanse på oppfølging av arbeidet for mangfold og mot diskriminering. Kurs og informasjon til tillitsvalgte som skal gjennomføre målsettingen i praksis, ute på arbeidsplassene. Tydelig ansvarsfordelig. Hvem gjør hva på dette området?

3 Nasjonalt arbeid Fagforeninger er viktige aktører i det norske samfunnet og vi bør bruke alle anledninger til å fremme våre mål om likhet og mangfold: Arbeide med å styrke lov- og regelverk som skal hindre rasisme, diskriminering og annen usaklig forskjellsbehandling på arbeidsplassen. Arbeide for at innvandrere får de samme rettighetene som andre i det norske samfunnet. Oppdatere fagforeningens regelverk og sikre at det ikke gir rom for negativ forskjellsbehandling. Følge med på saker og hendelser i arbeidsmarkedet, og jobbe for at innvandrere blir behandlet rettferdig. Være en pådriver for like rettigheter for mennesker med flerkulturell bakgrunn, i alle foreningens forbindelser.

4 Internasjonalt samarbeid
ILO har intergrering høyt opp på agendaen, og mye informasjon og fagstoff på dette området. Foreningens søsterorganisasjoner i andre land har mye erfaringer fra dette feltet som vi i Norge kan dra nytte av. Norske fagforeninger bør oppmuntre og slutte seg til tiltak og initiativ på dette området når det kommer fra organisasjoner i utlandet. Mangfold og integrering bør høyt opp på agendaen i nordiske nettverk og møter i forbindelse med disse. Arbeidet for likhet og mangfold likhet og mangfold er prioritert hos fagforeninger internasjonalt. Her har fagforeningen flere naturlige samarbeidspartnere:

5 Tiltak på arbeidsplassen
Ikke diskriminerer eller mobber. Tar godt imot ansatte med en annen etnisk bakgrunn enn norsk. Arbeider for full likhet for alle ansatte, uavhengig av bakgrunn. Har takhøyde for kulturell og språklig mangfold på arbeidsplassen. Gjør det klart for alle at virksomheten ikke aksepterer rasisme eller diskriminering. Har tiltak å sette ut i livet dersom diskriminering oppdages. Sammen med arbeidsgivere bør fagforeninger arbeide for å skape en inkluderende arbeidsplass som:

6 I forhandlinger med arbeidsgivere
Bedriften tar hensyn til ansatte med bakgrunn fra andre land enn Norge. Hvis det er mulig, bør disse være med i forhandlingsutvalgene. At arbeidsgiveren har nødvendige tiltak for å sikre at det ikke forekommer diskriminering. Dette kan for eksempel gjøres gjennom lokale tilpassingsavtaler til HA. At arbeidsgiverne har kunnskap om diskrimineringsloven, IA-avtalen og andre rammebetingelser som forplikter virksomheten. I forhandlinger med arbeidsgiverne bør man vise at man tar arbeidet for likhet og mangfold seriøst ved å kreve at:

7 Kjennetegn på mangfold
Det skal være enkelt for ansatte og medlemmer å forklare hva foireningen eller arbeidsgiveren gør for å fremme mangfold og likhet for innvandrere i det norske arbeidslivet. Noen sikre kjennetegn: Bedriften eller foreningen har en tydelig ekstern politikk på området. Tydelig intern politikk innenfor alle viktige områder, som rekruttering, opprykksmuligheter, lønnsutvikling, opplæring og deltakelse i sosial og faglig virksomhet. Det er takhøyde for kulturell og språklig mangfold på arbeidsplassen. Rasisme eller diskriminering er ikke akseptert i noen form, og organisasjonen har klare tiltak mot dette hvis det forekommer. Organisasjonen har medarbeidere som speiler samfunnets kulturelle sammensetning.


Laste ned ppt "Fagforeningens arbeid for mangfold"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google