Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

03.04.2017 Tema for presentasjonen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "03.04.2017 Tema for presentasjonen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tema for presentasjonen

2 Om Helsedirektoratet Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) | Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag Tema for presentasjonen

3 Helsedirektoratets samfunnsoppdrag
"Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjøre dette med utgangspunkt i rollen som fagorgan, regelverksforvalter og iverksetter på helsepolitiske områder." | Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag Tema for presentasjonen

4 Visjon og verdier Visjon God helse - gode liv Verdier
Helsedirektoratets virksomhet skal være preget av: Faglig styrke Åpenhet Samarbeid Utdyping av verdiene: Faglig styrke - Arbeidet er kunnskapsbasert og støtter seg på god faglig utøvelse Åpenhet - Arbeidet er preget av tydelighet, åpne prosesser og god kommunikasjon Samarbeid - Arbeidet innebærer helhetlig tenkning, tverrfaglighet og dialog Effektivitet - Arbeidet er pragmatisk, målrettet og god preget av god ressursutnyttelse Engasjement - Arbeidet er preget av interesse, inspirasjon og idealisme | Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag Tema for presentasjonen

5 Helsedirektoratets roller
Helsedirektoratet utfører sitt oppdrag med utgangspunkt i rollene som Faglig rådgiver Iverksetter av vedtatt politikk Forvalter av lov og regelverk innenfor helsesektoren Direktoratet utfører sitt oppdrag med utgangspunkt i rollene som Fagorgan Regelverksforvalter Iverksetter av politikk på helse- og omsorgsområdet | Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag Tema for presentasjonen

6 Rollen som faglig rådgiver
Følge med på forhold som påvirker Folkehelse og levekår Utviklingen i helse- og omsorgstjenestene Ha ansvaret for å gi råd og veiledning om strategier og tiltak Sammenstille kunnskap og erfaringer i faglige spørsmål Opptre nasjonalt normerende Være en kompetanseorganisasjon Følge med på forhold som påvirker Folkehelse og levekår Utviklingen i helse- og sosialtjenesten Ha ansvaret for å gi råd og veiledning - om strategier og tiltak overfor myndigheter, helseforetak, frivillige organisasjoner, privat sektor og befolkningen Sammenstille kunnskap og erfaringer - i faglige spørsmål (gi gjerne eksempler om du har) Opptre nasjonalt normerende - på utvalgte områder (gi gjerne eksempler om du har) Være en kompetanseorganisasjon - som myndigheter, tjenesteapparatet, interesseorganisasjoner, fag- og utviklingsmiljøer samt media kan henvende seg til | Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag Tema for presentasjonen

7 Rollen som lov- og regelverksforvalter
Sentrale forvaltningsoppgaver Helsedirektoratet administrerer og fortolker helselovgivningen på vegne av departementet Myndighet til å anvende og fortolke lover og regelverk f.eks: Lov om medisinsk utstyr Abortloven Tobakksloven Alkoholloven Spesialisthelsetjenesteloven Smittevernloven Biobankloven Lov om sosial- og helsemessig beredskap Kommunehelsetjenesteloven Pasientrettighetsloven Helsepersonelloven Forvalter av tilskudd Helsedirektoratet gir ut tilskudd i milliardklassen Direktoratet har en rekke sentrale forvaltningsoppgaver, herunder myndighet til å anvende og fortolke lover og regelverk innenfor sosial- og helsesektoren Eksempler på de i alt 19 lover direktoratet har myndighet til å anvende og fortolke: Lov om medisinsk utstyr Abortloven Tobakksloven Alkoholloven Sosialtjenesteloven | Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag Tema for presentasjonen

8 Rollen som iverksetter av helse- og omsorgspolitikken
Skal realisere departementets politikk i tråd med føringer gitt i styringsdokumenter som Statsbudsjett og tildelingsbrev Stortingsmeldinger Nasjonal helse- og omsorgsplan Regjeringens planer og handlingsplaner Direktoratet skal realisere politikken i tråd med de føringer departementet gir i ulike styringsdokumenter, som for eksempel: Statsbudsjett og tildelingsbrev Stortingsmeldinger (9, 16, 40) Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsesektoren ( ) Regjerningens planer og handlingsplaner | Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag Tema for presentasjonen

9 Globalt perspektiv Bidra aktivt i globalt arbeid
Helse- og levekårsutfordringene løses best i samarbeid med andre land - f.eks. infeksjonsforebyggende arbeid, beredskapsarbeid og rusarbeid Søke løsninger som ikke gjør det vanskeligere for fattige land å løse sine utfordringer Bidra til bedre helse- og levekårsarbeid i de landene som har det dårligst - f.eks. redusere barnedødeligheten Helsedirektøren er nestleder i styret til Verdens helseorganisasjon, WHO Direktoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet Arbeidet for direktoratets visjon krever at en ser utover landegrensene og ser sosial trygghet og helse i et globalt perspektiv | Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag Tema for presentasjonen

10 | Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag

11 Overordnede mål for Helsedirektoratet
Administrasjon: Effektiv støtte til effektiv styring Spesialist: Tjenesten anvender best kunnskap i forhold til pasientens totale behov Folkehelse Flere leveår med god helse E-helse: Trygg og enkel informasjonsflyt i helse- og omsorgssektoren Primærhelse: Helse- og omsorgstjenestene er kompetente og samhandler godt Helseøkonomi og finansiering: Finansieringsordninger som støtter opp om en effektiv og rettferdig helsetjeneste av god kvalitet | Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag Tema for presentasjonen

12 Ytre og underliggende etater
Helfo Kunnskapssenteret for helsetjenesten faglig uavhengig tildelingsbrev med oppgaver/bestillinger inkluderer Helsebiblioteket Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) Pasient- og brukerombudene | Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag Tema for presentasjonen

13 Nettsider og magasin www.helsedirektoratet.no
målgruppe er de som jobber i helse- og omsorgstjenesten | Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag

14 Helsenorge.no www.helsenorge.no
Helsemyndighetenes portal mot befolkningen. Bidragsytere er hele helse-og omsorgssektoren. Helsedirektoratet er ansvarlig redaktør. Helsedirektoratet publiserer sitt befolkningsrettede stoff på helsenorge.no | Helsedirektoratet, omgivelser og samfunnsoppdrag

15 April 2012 Postadresse: PB 7000 St Olavs plass 0130 Oslo
Besøksadresse: Universitetsgaten 2, Oslo Tlf: Faks: og Tema for presentasjonen


Laste ned ppt "03.04.2017 Tema for presentasjonen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google