Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppgaveløsning Metode og tilnærming.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppgaveløsning Metode og tilnærming."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppgaveløsning Metode og tilnærming

2 Eksamen tester deg i om du har forstått og lært ”gjeldende rett” i de fag du skal kunne
At du skal kunne benytte rettslige argumentbærere, rettskildefaktorer til å løse de rettslige spørsmålene. At du greier å integrere din egen fagbakgrunn med jussen. At du fremstiller det du har lært og forstått på en leservennlig måte.

3 Skriv godt norsk Sitater skal gjengis korrekt i anførselstegn ”…”. Unngå skjønnlitterære uttrykk som ”over bekken etter vann” og lignende. Presis litteraturhenvisning er viktig. Ironi er et lite hensiktsmessig virkemiddel når man skriver juss.

4 Overskrifter og avsnitt
Overskriftene signaliserer hva som kommer i følgende avsnitt. Overskriftene må være presise, i motsatt fall kan leseren bli i tvil om du har forstått innholdet i det du skriver om. Bruk avsnitt der du i teksten markerer at du går over til et nytt poeng.

5 Vær forsiktig med bruk av ”jeg” i teksten. Eks
Vær forsiktig med bruk av ”jeg” i teksten. Eks.1: ”jeg mener han har krav på stønad i henhold til kap. 6 i folketrygdloven”. Dette er ikke et holdbart juridisk argument, men en personlig oppfatning av saken.

6 Eks. 2: ”Jeg legger avgjørende vekt på lovens ordlyd…. eller …
Eks. 2: ”Jeg legger avgjørende vekt på lovens ordlyd…. eller …. rettspraksis viser at personer med denne type bistandsbehov har blitt tilkjent stønad etter § 6-3”. Med andre ord må du knytte juridiske argument til en rettskildefaktor.

7 Om tvil i drøftingen Ikke skriv følgende:
” Jeg er i tvil om løsningen av dette spørsmålet, og syns det er vanskelig å fremstille argumentene på en god måte i drøftingen min, men…..”

8 Skriv heller. ” Som vi har sett av drøftingen over er det gode argumenter for begge løsninger. Jeg har lagt avgjørende vekt på lovens ordlyd, og er derfor kommet til at….” Denne form for tvil viser at du evner å se saken fra to sider, og at avgjørelsen er fundert på en avveiing av rettskildefaktorer.

9 Doble nektelser Ikke slik:
”Et ikke usikkert tegn i denne konteksten er at hvis setningene, og setningsstrukturene, er så kompliserte at leseren ikke kan unngå å måtte holde over ord for ikke å miste grepet om hva forfatteren kan ha villet mene at meningsinnholdet skal fremstå som, så kan poenget uttrykkes klarere”.

10 Men slik: ” Hvis setningsstrukturen er så komplisert at leseren må holde over ord for å forstå hva forfatteren har ment, kan poenget uttrykkes klarere”.

11 Ikke skriv drøftingen så kort at leseren mister deler av ditt resonnement. Korte drøftinger mangler ofte deler av argumentasjonen. Ikke skriv så lange og omstendelige drøftinger at fremstillingen blir upresis og uklar. Leseren mister poenget i drøftingen underveis.

12 Ulike typer oppgaver (Praktikum oppgaver) Teori oppgaver
Kortsvarsoppgaver

13 Disponering av oppgaven
Hvilken type oppgave er dette? Hva spørres det etter? Oppgavens lengde Skrivestil og språk Inndeling og overskrifter

14 Teorioppgaver Start med en kort innledning. I denne kan du gjerne definere tema i oppgaven som en eller flere problemstillinger. Dersom det er behov for det kan det innledningsvis være greit å definere sentrale begrep i oppgaven. Avgrens oppgaven. En del av det å definere hva som omfattes av oppgaven, er å peke på noe av det som faller utenfor oppgavens tema.

15 Plasser oppgaven i en større rettslig sammenheng
Du kan for eksempel sette oppgaven i en samfunnsmessig kontekst for å vise i hvilken sammenheng spørsmålet har praktisk interesse. Eventuelt si noe om hvilket rettsområde som er tema for oppgaven.

16 Bruk av eksempler Eksempler brukes for å synliggjøre hvordan du har forstått oppgavens tema. Du kan bruke dommer som eksempler også for å vise hvordan en regel er anvendt i avgjørelsen. Eksempler brukes for å tydeliggjøre hvilke tilfeller som faller innenfor eller utenfor den aktuelle regelen.

17 Oppgavens hoveddel Tenk over på forhånd hvordan du vil bygge opp oppgaven. Hvilken problemstilling behandles henholdsvis først og sist. Del oppgaven inn i overskrifter og avsnitt. Avslutning, oppsummering eller konklusjon?

18 Kortsvarsoppgaver Dette er oppgaver av typen ”gjør kort rede for…”
Oppgaven har et klart definert spørsmål, som krever et kort og presist svar. Du kan gjerne bruke eksempler for å understreke poeng også her. Ikke ta med ”utenomsnakk”, men gå rett til kjernen av spørsmålet.

19 Teorioppgave ”Sammenlign saksbehandlingsreglene i forvaltningsrettsystemet og helserettsystemet. Gjør rede for rettssikkerhetsmessige likheter og forskjeller.”

20 Henvisninger For å henvise med noter:
Trykk på ”sett inn” deretter ”referanser” – noter. Ved bruk av noter kommer disse i nummerert rekkefølge nederst på siden. Skriv forfatternavn, boktittel, årstall og den siden du refererer til Når du henviser til dommer med bruk av noter, skriv for eksempel: Rt s. 1030, på s. 1036

21 Ordtelling og litteraturliste.
For å finne ordtelling, trykk på ”verktøy” – ordtelling. Her kan du følge med på hvor langt du er kommet i oppgaven din. I litteraturlisten må du skrive: Forfatter etternavn, fornavn, boktittel, årstall, forlag, 1. eller 2. opplag og årstall også her.


Laste ned ppt "Oppgaveløsning Metode og tilnærming."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google