Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Endringer i Hovedtariffavtalen Regionale kurs 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Endringer i Hovedtariffavtalen Regionale kurs 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Endringer i Hovedtariffavtalen Regionale kurs 2012

2 Endringer i HTA med virkning fra 6.06.12 Kap 1 Fellesbestemmelser Kap 2 Pensjon, samt vedlegg 4 og 5 ( TPO og AFP) Kap 3,4, 5 Lønnssystem mv. Vedlegg 1,3, 6 Nytt vedlegg 7 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s2

3 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s3 Kap1. § 2.3.1 Bruk av deltidsstillinger 2.3.1. Det skal utarbeides retningslinjer med formål om å øke antall heltidstilsatte. Det vises til vedlegg ”Lokale retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid”. Tidligere; » de lokale parter skal drøfte utarbeidelsen av retningslinjer for hvordan det kan tilstrebes redusert bruk av deltidsstillinger». Det nedsettes sentralt et partssammensatt utvalg, sluttrapporten skal leveres innen 1.2. 2014

4 Kap 1. § 2.3.2 Midlertidig tilsetting - innleie 2.3.2 Arbeidsgiver skal minst to ganger i året informere og drøfte prinsippene for bruk av oppdragstakere, innleid arbeidskraft og midlertidige tilsettinger i henhold til AML § 14-9 Vedlegg 7 til HTA - Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie ( bemanningsforetak) Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s4

5 Kap 1. § 5.2 Lørdags- og søndagstillegg For ordinært arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag betales et tillegg på minst kr 50,- pr. arbeidet time. (Økt tillegg iverksettes pr. 6.6.2012.) Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s5

6 Kap 3 § 3.2.2 Lønnssamtale Dersom en arbeidstaker ber om lønnssamtale, skal denne gjennomføres mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Møtetidspunktet for lønnssamtalen avtales innen 14 dager. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s6

7 Kap 3 § 3. 4.2 Andre ledere og kap 5 § 5.2 Årlig lønnsforhandling Forhandlingene etter disse bestemmelsene bør gjennomføres i tidsrommet mellom 1. mai og 1. oktober hvert år Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s7

8 Nytt punkt. 4.A.4 Kompetanse Partene lokalt kan uavhengig av øvrige forhandlingsbestemmelser forhandle om endret lønn når en arbeidstaker har gjennomført relevant etter-/videreutdanning. Kommer partene ikke til enighet ved forhandlinger vedtas arbeidsgivers siste tilbud. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s8

9 Vedlegg 5 vedtekter for TPO Fra 2. kvartal 2013 endres § 2-2 Fast ansettelse over minstekravet: Fra min. 50% eller14 timer pr. uke til; …..skal alle arbeidsforhold ses under ett. Alle arbeidsforhold innrapporteres til pensjonsordningen. Dersom stillingen er under minstegrensen hos en eller flere av arbeidsgiverne, oppfylles kravene til medlemskap dersom flere stillinger utgjør mer enn 14 timer pr. uke Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s9

10 Vedlegg 6 til HTA Gjelder undervisningspersonalets lønnsfastsettelse og innplassering i stillingskode Videreutdanning Tilfredsstiller en lærer/adjunkt/lektor som har tatt tilleggsutdanning, kravene til å bli innplassert i en ny stillingskode, skal dette skje med virkningstidspunkt fra 01.08. for dokumentert tilleggsutdanning med avlagt eksamen i vårsemesteret, og 01.01 for dokumentert tilleggsutdanning med avlagt eksamen i høstsemesteret. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s10

11 Vedlegg 6 til HTA Ved innplassering i ny kode beholdes tjenesteansienniteten og lokale lønnstillegg gitt i tillegg til tidligere minstelønn, dog slik at man ikke beholder lokale tillegg som dokumentert er gitt for den samme tilleggsutdanning som inngår i grunnlaget for innplassering i ny stillingskode Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."s11


Laste ned ppt "Endringer i Hovedtariffavtalen Regionale kurs 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google