Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veileder til kravene om pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter Kurs for ATV-B 14. oktober 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veileder til kravene om pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter Kurs for ATV-B 14. oktober 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Veileder til kravene om pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter
Kurs for ATV-B 14. oktober 2011

2 Litt historikk Varslet i St.meld. 41 Kvalitet i barnehagen
Ingen nye bestemmelser , men en presisering PBL og KS Lovgivers intensjon Skille mellom pedagogisk personale og norm for pedagogisk bemanning Tillitsvalgt og styrer/eier må ha og bruke Rundskriv F-08/2006 Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter

3 Styrer Barnehageloven § 17
Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som førskolelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse. Kommunen kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet etter andre ledd. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen. Departementet gir nærmere forskrifter om dispensasjon fra utdanningskravet og om godkjenning av utenlandske studier. Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter

4 Styrer Utdanningskrav, se § 18 ”annen utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk” Oppgaver omtales i lovens forarbeider, jf. Ot.prp. Nr. 72 ( ) Styrerfunksjonen kan sammenfattes i fire punkter lede pedagogisk virksomhet utøve personalansvar utføre administrative oppgaver samhandle med den kommunale barnehagemyndigheten Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter

5 Styrer Styrerressurs nødvendig lederkompetanse
en viss fleksibilitet i forhold til organisering omfang varierer ut fra faktorer som barnehagens størrelse arbeidsfordeling mellom styrer og eier barnegruppens sammensetting personalets samlede kompetanse og erfaring Unntakstilfeller samordning av styrerressurser – NB! Forutsetninger organisering som felles virksomhet – NB! Forutsetninger Tid til administrasjon og ledelse § 2 i forskriften kun den tiden styrer utfører pedagogiske oppgaver direkte i det daglige arbeidet med barn kan regnes med i pedagognormen ledelse er ikke administrasjon Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter

6 Eksempeloppgaver 1 En barnehage har 12 barn over tre år. I eksemplet legges det til grunn at det er pedagogiske og administrative lederoppgaver som krever 30 prosent styrerstilling. Barnehagen har ansatt en person med førskolelærerutdanning i 100 prosent stilling og har lagt opp til at personen skal oppfylle kravene til styrer og kravene til pedagogisk leder ved å jobbe 70 prosent som pedagogisk leder og 30 prosent som styrer. 2. Barnehageloven § 18 krever at eier gjør en skjønnsmessig vurdering av behovet for pedagoger ut fra lovens krav om tilstrekkelig pedagogisk bemanning. I dette eksemplet legges det til grunn at den konkrete vurderingen har konkludert med at ”tilstrekkelig pedagogisk bemanning” sammenfaller med de høyeste terskelverdiene (dvs. 18 og 9 barn) i forskriften § 1. En barnehage med 162 barn har ansatt en styrer i 100 prosent stilling og 12 pedagoger i 100 prosent stilling. Det er 54 barn under tre år og 108 barn over tre år. Barnehagen er delt inn i tre soner. Tre av de pedagogiske ledere har styreroppgaver for alle basene i hver av disse sonene, tilsvarende 20 prosent av stillingen sin. Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter

7 Pedagogisk leder Barnehageloven § 18 Pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærer. Likeverdig med førskolelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk. Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet i første ledd. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen. Departementet gir forskrifter om dispensasjon, om godkjenning av utenlandske utdanninger og om unntak fra utdanningskravet for personale som arbeider i barnehagen på nattid. Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Departementet gir utfyllende forskrifter om pedagogisk bemanning. Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter

8 Pedagogisk leder Utdanningskravet – godkjent førskolelærerutdanning
allmennlærer faglærer med tilleggsutdanning spesialpedagog i barnehageped. 60 stp Barnevernspedagog Ved gjennomført hovedfag/mastergrad i barnehage- eller førskolelærerpedagogikk trengs ikke tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk. Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter

9 Ikke med i pedagognormen
NB! Ansatte som oppfyller det formelle utdanningskravet etter § 18 er relevante i vurderingen av om pedagognormen i forskriften er oppfylt. De må utføre oppgaver som ligger innenfor ansvarsområdet til en pedagogisk leder. Førskolelærere som er ansatt for å inneha andre roller, oppgaver og ansvar enn pedagogisk ledelse skal ikke regnes med i pedagognormen, eksempel: spesialpedagog støttepedagog førskolelærere ansatt i assistent/fagarbeiderstillinger Viktig at dere kjenner til ansvaret og oppgavene som er tillagt ped.leder. Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter

10 Tilstrekkelig bemanning
Skal vurderes ut fra barnegruppens størrelse og barnas behov. Med begrepet ”tilstrekkelig bemanning” menes at barnehagens bemanning og samlede kompetanse er tilstrekkelig til at den drives i samsvar med de krav til formål og innhold som framgår av formålsbestemmelsen, innholdsbestemmelsen, bestemmelsen om barns rett til medvirkning og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Ses i sammenheng med forskriftens § 1 Ikke adgang til å fravike de nasjonale terskelverdiene. Reglene om pedagogisk bemanning sikrer et minimum av pedagogisk kompetanse i personalgruppa uten at den totale bemanningen reguleres i detalj. Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter

11 Norm for pedagogisk bemanning
§ 1 i forskrift om pedagogisk bemanning Det skal være minimum én pedagogisk leder per barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks timer. I barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag, kan barnetallet økes noe per pedagogisk leder. 18/9 er en absolutt øvre grense Sees i sammenheng med reglene for tilstrekkelig bemanning Etter omstendighetene kan det medføre at en ped.leder bare skal ha ansvar for 7/14 barn og ikke 9/18 barn. I en slik situasjon vil det være påkrevet med ansettelse av pedagogisk leder i hel stilling Vurderinger skal gjøres hvert år eller når barnegruppa endres Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter

12 Dispensasjoner Kan gis i forhold til §§ 17 og 18 i barnehageloven
Se i forarbeidene til loven (F-08/2006) Det skal foretas en reell kompetansevurdering av den det søkes dispensasjon for. Hva er praksis hos dere? Eier søker – myndigheten behandler søknaden Uttalelse fra barnehagens SU skal vedlegges søknaden Dispensasjonen som gis er knyttet til den personen det søkes dispensasjon for og til en konkret stilling i en konkret barnehage. Denne forskriften må dere kunne! Alle kommuner er forpliktet til å gjøre en innsats for å rekruttere og beholde førskolelærere Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter


Laste ned ppt "Veileder til kravene om pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter Kurs for ATV-B 14. oktober 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google