Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppsigelse - virksomhetens forhold

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppsigelse - virksomhetens forhold"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppsigelse - virksomhetens forhold
23. april 2013 Lene Stegarud Ryland juridisk rådgiver

2 Oppsigelse – virksomhetens forhold
Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold Eks: nedleggelse av skole, sammenslåing av to barnehager, opprettelse av oppvekstsenter Medfører en nedbemanning, oppsigelse Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

3 Oppsigelse – virksomhetens forhold
Lov og tariffavtale Oppsigelsen må være saklig begrunnet Utvelgelseskriterier Utvelgelseskrets Saksbehandling, prosedyrer for nedbemanning Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

4 Oppsigelse – virksomhetens forhold
Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold. Krav om at oppsigelsen må være saklig begrunnet i virksomhetens forhold, arbeidsmiljøloven § 15-7. Saklig behov for å redusere antall ansatte. Konkret interesseavveining mellom arbeidsgivers behov for nedskjæringer og hvilke ulemper oppsigelsen vil påføre arbeidstaker. Jo større belastning oppsigelsen innebærer for den enkelte arbeidstaker, jo sterkere må bedriftens behov for oppsigelse være. Arbeidstakers ulemper; inntekten opphører, arbeidsmuligheter, alder, sosiale forhold. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

5 Oppsigelse – virksomhetens forhold
Utvelgelseskriterier: Ansiennitet Den sist ansatte er den første som må gå. Hovedtariffavtalen KS-området, punkt 3.3, «Ved innskrenkning/rasjonalisering skal, under ellers like vilkår, de med kortest tjeneste innenfor vedkommende arbeidsområde i kommunen/virksomheten sies opp først», Hvilke arbeidsforhold medregnes i ansienniteten? «vedkommende arbeidsområde» «tjenestetid» Inntas/klargjøres i lokal avtale om nedbemanningsprosedyrer Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

6 Oppsigelse – virksomhetens forhold
Forts. ansiennitet Rett eller plikt til å legge vekt på ansiennitet, et alminnelig ansiennitetsprinsipp? Tariffhjemlet ansiennitetsprinsipp. Som en generell regel kunne si at ansiennitet skal følges i de tilfeller hvor arbeidstakerne i det vesentligste står likt. Ikke enhver forskjell i kvalifikasjoner eller andre saklige kriterier vil gi grunnlag for å fravike et tariffestet ansiennitetsprinsipp Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

7 Oppsigelse – virksomhetens forhold
Kompetanse Relevant kompetanse i forhold til virksomhetens behov. Kompetansen må være relevant for stillingen. Jo større behov virksomheten har for en spesiell kompetanse, jo mer saklig er det å vektlegge denne. Formell utdannelse, fagkompetanse, personlig egnethet, samarbeidsevner. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

8 Oppsigelse – virksomhetens forhold
Arbeidsgivers sykefravær Arbeidsgiver skal ved utvelgelsen utvise forsiktighet med å legge vekt på antatt fremtidig sykefravær og funksjonsevne. Likebehandlings- og diskrimineringsreglenes betydning i en utvelgelsesprosess Likestillingsloven, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven samt arbeidsmiljøloven forbyr forskjellsbehandling på grunnlag av forhold som kjønn, etnisk opprinnelse, funksjonshemming, fagorganisering, alder med mer. Det vil i utgangspunktet være klart usaklig å legge vekt på slike forhold ved utvelgelsen. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

9 Oppsigelse – virksomhetens forhold
Avveiningen mellom utvelgelseskriteriene Avhenger av en konkret helhetsvurdering Ansiennitet vil kunne ha liten betydning i forhold til andre kriterier når ansettelsestiden er kort eller forskjellen i ansiennitet er liten. Jo lengre ansiennitet arbeidstakeren har, jo mer tungtveiende må hensyn som tilsier andre løsninger være. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

10 Oppsigelse – virksomhetens forhold
Forts. avveiningen mellom utvelgelseskriteriene Kompetanse Betydningen av kriteriet i forhold til andre avhenger av hvor sterkt behov bedriften har for å kunne beholde de arbeidstakere som anses som best egnet. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

11 Oppsigelse – virksomhetens forhold
Utvelgelseskrets: Blant hvem skal utvelgelsen foretas? Skal utvelgelseskretsen være hele virksomheten (kommunen eller fylkeskommunen)? Eller mer begrenset omfang? Utvelgelseskretsen må være bestemt ut fra saklige kriterier og på grunnlag av en forsvarlig saksbehandling Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

12 Oppsigelse – virksomhetens forhold
Omplasseringsplikten Arbeidsmiljøloven § 15-7 (2) «Skyldes oppsigelsen driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, er den ikke saklig begrunnet dersom arbeidsgiver har et annet passende arbeid i virksomheten å tilby arbeidstaker.» Ikke et krav om at arbeidsgiver er forpliktet til å opprette eller opprettholde stillinger det ikke er bruk for. Stillinger som blir opprettet, eller som skal bestå og blir ledige som følge av omleggingen, må tilbys overtallige arbeidstakere som har de nødvendige kvalifikasjoner. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

13 Oppsigelse – virksomhetens forhold
Forts. omplasseringsplikten Arbeidstakeren må være skikket for stillingen Kan arbeidstakeren fylle de krav som med rimelighet kan stilles til kvalifikasjoner og personlig egnethet hos den som skal inneha stillingen. Ikke et krav at arbeidstakeren må være bedre kvalifisert enn eventuelle eksterne kandidater Passende arbeid Arbeidsgiver må tilby det arbeid som ligger tettest opp til det arbeidstakeren har hatt hva angår lønn, arbeidsoppgaver mv. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

14 Oppsigelse – virksomhetens forhold
Forts. omplasseringsplikten Hva regnes som en og samme virksomhet Virksomhet som står under felles ledelse En kommune, et aksjeselskap Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

15 Oppsigelse – virksomhetens forhold
Fortrinnsrett, «Arbeidstaker som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold har fortrinnsrett til ny ansettelse i samme virksomhet, med mindre det gjelder en stilling arbeidstakeren ikke er kvalifisert for», jfr. arbeidsmiljøloven § 14-3 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

16 Oppsigelse – virksomhetens forhold
Saksbehandling/prosedyrer ved nedbemanning: Lokale avtaler om nedbemanningsprosedyrer. Hovedavtalen KS-området §1-4-1, Arbeidsgiver skal så tidlig som mulig drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd når det gjelder omorganisering/omlegging av driften og når det gjelder rasjonalisering/driftsinnskrenkning som kan få sysselsettingsmessige konsekvenser. Arbeidsgiver har også en plikt til å drøfte prosedyre for nedbemanning/oppsigelse med de tillitsvalgte. Med hjemmel i denne bestemmelsen kan de tillitsvalgte kreve drøfting om lokale avtaler. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

17 Oppsigelse – virksomhetens forhold
Drøfting og inngåelse av lokale avtaler berører også andre organisasjoner Generelle, lokale avtaler om prosedyrer ved nedbemanning/omstilling. Hva bør de lokale avtalene omhandle? Utvelgelseskriterier og en nærmere avklaring av innholdet i disse, eks ansiennitet Utvelgelseskrets (blant hvem skal overtalligheten vurderes) Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

18 Oppsigelse – virksomhetens forhold
Før en omorganisering og nedbemanningsprosess kan starte, må virksomhetens behov identifiseres og avklares. Hovedavtalen KS, pålegger arbeidsgiver å drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd i prosessen knyttet til identifisering og avklaring av virksomhetens behov. Virksomhetens behov; behovet for kompetanse og årsverk den/de omorganiserte enhet(er) har. Oversikt over de oppgavene som skal utføres, hva slags pedagogiske stillinger og lederstillinger som trengs, samt behovet for kompetanse. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

19 Oppsigelse – virksomhetens forhold
Personaloversikt som viser de tilsattes kompetanse og kvalifikasjoner. Arbeidsgiver må i samtale med hver enkelt kartlegge den enkeltes ønsker og forventninger. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

20 Oppsigelse – virksomhetens forhold
Dersom flere kvalifiserte enn det er stillinger igjen i skole eller i barnehagen Utvelgelse Overtallige Annen ledig stilling hos arbeidsgiver Stillingsbank Oppsigelse Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

21 Oppsigelse –virksomhetens forhold
Arbeidstakers rettigheter ved oppsigelse Drøfting, arbeidsmiljøloven § 15-1«Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. Både grunnlaget for oppsigelse og eventuell utvelgelse mellom flere ansatte av hvem som skal sies opp, skal drøftes.» Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

22 Oppsigelse – virksomhetens forhold
Fylkesinfo. 62/2005 «Nedbemanning i kommuner og fylkeskommuner – hvem må gå?» Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."


Laste ned ppt "Oppsigelse - virksomhetens forhold"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google