Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tidligere læreplaner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tidligere læreplaner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tidligere læreplaner

2 Mønsterplanen 1974 Matematikkfaget diskutert i forkant (1971)
-moderne matematikk- mengdelære og logikk, presisjon og formalisme - tradisjonell matematikk Endelig plan ble mer tradisjonell enn den moderne versjonen

3 Mønsterplanen 1987 Lærestoff i 3-årige bolker
Lærestoffet skulle tilpasses elevene Lokale læreplaner Tverrfaglig perspektiv Problemløsing og datalære - nye emner Prosessorientert matematikkundervisning

4 Læreplanen L97 Detaljert plan Tema- og prosjektarbeid
Forståelse er viktig Historikk, estetikk, etnomatematikk nytt Skolestart for 6- åringer Bygger på konstruktivismen

5 Kunnskapsløftet

6 Læreplanen KL06- læreplan for det 13-årige skoleløpet
Generell del – som L97 Læringsplakaten Læreplaner for fag

7 Læringsplakaten- Skolen og lærebedriften skal:
Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og sammen med andre Stimulere lærelyst Stimulere til utvikling av læringsstrategier Stimulere elevene i personlig utvikling ( etisk, sosialt,kulturelt og demokratisk) Legge til rette for bevisste verdivalg, valg av utdanning Tilpasset opplæring, varierte arbeidsmåter Stimulere, bruke og utvikle lærernes kompetanse Bidra til at lærerne framstår som forbilder Sikre fysisk og psykososiale arbeidsmiljøet Samarbeid med hjemmet Lokalsamfunnet involveres

8 L- 06-Hva er nytt? Hva skal vektlegges?
Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter Teknologi og design Mer matematikk obligatorisk vg skole Nytt fagstoff? Økt vekt på tilpasset opplæring Læringsstrategier Metodefrihet

9 Matematisk kompetanse
Å ha matematisk kompetanse kjennetegnes av å ha viten om, å forstå, utøve, anvende og kunne ta stilling til matematikk og matematisk virksomhet i et mangfold av sammenhenger. Mogens Niss, Roskilde universitetssenter

10 3 kompetanser i matematikk
Problemløsingskompetanse Kommunikasjonskompetanse Hjelpemiddelkompetanse

11 Kompetansemål Her er både grunnleggende ferdigheter og de tre kompetansene integrert. Mer tydelige og lettere å etterprøve Verb i L97: arbeide med, bli kjent med, øve seg i å, vinne erfaring Verb i K06: skal kunne regne, skal kunne bruke

12 Grunnleggende ferdigheter
Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy

13 Å uttrykke seg muntlig Argumentere og forklare en tankegang
Stille spørsmål og drøfte løsningsstrategier Krever kommunikasjonskompetanse og evne til resonnement

14 Å uttrykke seg skriftlig
Løse problemer ved hjelp av matematikk, forklare en tankegang skriftlig Sette ord på ideer Skrive, tegne, lage tabeller og diagram Krever problemløsingskompetanse, evne til resonnement, symbolkompetanse

15 Å lese Å lese en matematisk tekst Å lese tabeller og diagrammer
Å lese formler

16 Å regne Problemløsing med utgangspunkt i praktiske, dagligdagse problemer Å ha en verktøykasse i problemløsingen, dvs. multiplikasjonstabellen, omgjøringer, addisjonstabeller, å se sammenhenger

17 Å kunne bruke digitale verktøy
Utforsking, modellering,presentasjon Finne informasjon Kalkulator, pc Regneark, geometriprogrammer og graftegningsprogrammer

18 Vurdering Vurdering underveis og avsluttende vurdering
Etter 10.trinn: Skriftlig eksamen, muntlig eksamen Mer kommer om vurdering

19 Økt vekt på tilpasset opplæring
Hva er tilpasset opplæring? Kan tilpasse gjennom organisering, ulike innfallsvinkler til stoffet, ulik vanskegrad på oppgavene, ”rike” oppgaver

20 Læringsstrategier Pisaundersøkelsen Hva er læringsstrategier?
Hvordan jobbe med bedre læringsstrategier i matematikk?


Laste ned ppt "Tidligere læreplaner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google