Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avis i skolen – digital kompetanse i praksis

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avis i skolen – digital kompetanse i praksis"— Utskrift av presentasjonen:

1 Avis i skolen – digital kompetanse i praksis
Haugesund 24. sept Arrangør: Kommunene Karmøy, Tysvær, Vindafjord, Bokn og Haugesund. Kursholdere: Atle Wandsvik, Skolenettet/Utdanningsdirektoratet Johannes Bøyum, Avis i Skolen Hordaland og Nord-Rogaland

2 Dagens program :  Arbeid med skoleavis/avis i skolen sett i lys av mål i Kunnskapsløftet : Journalistikk i skolen, - en arbeidsmetode Kildekritikk, publiseringsansvar, opphavsrett : Pause : Innføring i Skolenettets publiseringsverktøy for nettavis. Tekst og bildebehandling. : Lunsj : Forts. innføring i publiseringsverktøyet Praktiske øvelser. : Spørsmål, avtaler, evaluering.

3 DELTAKERE ”Skoleavis på nett” 24/9 2007
Birte Barane Vats skule Steinar Sørhus Vats skule Eva B. Rasmussen Stangeland ungdomsskole Svein Ove Pedersen Bjønsaas Haraldsvang skole Alf-Einar Kvalavåg Norheim Skole Lars Johannes Liknes Frakkagjerd ungdomsskole Kay Arne Wold Grinde skule Frode Hundsnes Førre skole Halvor Stakkestad Nedstrand b- og u-skule Tine Eriksen Paulsen Skåredalen skole Benedicte Olaisen Skåredalen skole Holmfridur Gardarsdottir Gard skole Morten Davidsen Moss Gard skole

4 Kunnskapsløftet Læringsplakaten
Fagplanene - Formål - Hovedområder - Grunnleggende ferdigheter - Kompetansemål

5 evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre
LÆRINGSPLAKATEN. Skolen og lærebedriften skal: • gi alle elever og lærlinger/lærekandidater like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre • stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet • stimulere elevenes og lærlingenes/lærekandidatene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning • stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse • legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene og lærlingene/lærekandidatene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid • fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter • stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse • bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge • sikre at det fysiske og psyko-sosiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring • legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen • legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte

6 Fagplanene Norsk: Formål med faget
Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske språket i arbeid med egne tekster og i møte med andres innlemmes barn og unge kultur og samfunnsliv. Norskfaget åpner en arena der de får anledning til å finne sine egne stemmer, ytre seg, bli hørt og få svar. Slik representerer faget en demokratisk offentlighet som ruster til deltakelse i samfunnsliv og arbeidsliv. Mer enn noen gang krever samfunnet mennesker som mestrer språk og tekst.

7 Fagplanene Norsk: Formål med faget
Norskfaget forholder seg til et bredt spekter av tekster, både muntlige, skriftlige og sammensatte tekster, der skrift, lyd og bilder spiller sammen. Et norskfag for vår tid bygger på et utvidet tekstbegrep som inkluderer alle disse tekstformene. Faget skal hjelpe elevene til å orientere seg i mangfoldet av tekster og gi rom for opplevelse, refleksjon og vurdering. I tillegg skal faget stimulere til utvikling av gode læringsstrategier og evne til kritisk tenkning og motivere til utvikling av lese- og skrivelyst og gode lese- og skrivevaner.

8 Språk og kultur i endring
Norsk Årstrinn Hovedområder 1.–10. Vg1-Vg3 Muntlige tekster Skriftlige tekster Sammen-satte tekster Språk og kultur i endring

9 Norsk: Hovedområde skriftlige tekster
Hovedområdet skriftlige tekster dreier seg om skriftlig kommunikasjon, det vil si å lese og skrive norsk. Lesing og skriving er parallelle prosesser i den enkeltes læringsforløp. Eleven utvikler skrivekompetanse gjennom å lese og lesekompetanse gjennom å skrive. Dette skjer gjennom arbeid med ulike sjangere på bokmål og nynorsk med økende krav til forståelse for sammenhenger mellom tekstenes form og funksjon. Det arbeides med å stimulere til lese- og skrivelyst og til å utvikle elevenes lese- og skrivestrategier i en sammenhengende progresjon gjennom hele det 13-årige løpet. Det er også lagt vekt på elevens forståelse av sin egen utvikling som leser og skriver.

10 Norsk: Hovedområde sammensatte tekster
Hovedområdet sammensatte tekster viser til et utvidet tekstbegrep der tekst kan være satt sammen av skrift, lyd og bilder i et samlet uttrykk. Det innebærer arbeid med tekster som bildebøker, tegneserier, aviser, reklame, nettsider, sangtekster, film og teater. Hovedområdet omfatter både elevens egen tekstproduksjon og opplevelse, kritisk vurdering og analyse av sammensatte tekster.

11 Kunnskapsløftet: Fem grunnleggende ferdigheter - integrert på det enkelte fags premisser
Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy


Laste ned ppt "Avis i skolen – digital kompetanse i praksis"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google