Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lov om helsetjenesten i kommunene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lov om helsetjenesten i kommunene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lov om helsetjenesten i kommunene
av 1982, med endringer av 19.desember 2003 Utarbeidet av Sissel Eeg-Larsen

2 Helsetjenestens formål (§ 1-2)
Fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold Søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte Spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv og almenheten kan gjøre for å fremme sin egen trivsel og sunnhet og folkehelsen

3 Kommunens oppgaver (§ 1-3)
Helsefremming og sykdomsforebygging Diagnostisering og behandling Medisinsk habilitering og rehabilitering Pleie og omsorg Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner

4 Deltjenester kommunen SKAL sørge for (§ 1-3)
allmennlegetjeneste, herunder en fastlegeordning legevaktordning fysioterapitjeneste sykepleie, herunder helsesøstertjeneste og hjemmesykepleie jordmortjeneste sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie medisinsk nødmeldetjeneste transport av behandlingspersonell

5 Deltjenester kommunen KAN ha (§ 1-3)
Ergoterapi Bedriftshelsetjeneste

6 Forebyggende tiltak organiseres som (§ 1-3)
miljørettet helsevern helsestasjonsvirksomhet helsetjenester i skoler opplysningsvirksomhet helsetjenester for innsatte

7 Planlegging av helsetjenesten i kommunene (§1-3a og1-4)
Kommunen SKAL planlegge, organisere og legge forholdene til rette for at kommunen kan oppfylle fastsatte krav Kommunen SKAL til enhver tid ha oversikt over helsetilstanden i kommunen Helsetjenesten SKAL foreslå helsefremmende og forebyggende tiltak Kommunen SKAL medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre offentlige organer

8 Befolkningsutviklingen (Fra Samfunnsspeilet 2/94) 1990 2020

9 Epidemiologi

10 Helseproblemer i forhold til å være enslig og å leve i parforhold (Samfunnsspeilet 1/96)

11 Organisasjon, ledelse, administrasjon
Kommunen kan pålegge helsepersonell å gi opplysninger til planlegging, styring og utvikling av helsetjenesten (§3-4) Kommunelegen skal være medisinsk-faglig rådgiver for helsetjenesten (§3-5) Kommunelegens råd skal alltid følge saken når kommunen behandler saker om miljørettet helsevern, smittsomme sykdommer og helsemessig beredskap (§3-5) Ved ulykker og andre akutte situasjoner som forårsaker ekstraordinær pågang av pasienter, kan kommunen pålegge helsepersonell som tjenestegjør i kommunen å utføre nærmere tilvist arbeid (§3-5)

12 Rett til helsehjelp (§2-1)
Enhver har rett til nødvendig helsehjelp i den kommune der han eller hun bor eller midlertidig oppholder seg

13 Rett til helsehjelp (forts..) §2-1
Helsetjenesten skal gi den som søker eller trenger helsehjelp de opplysninger vedkommende trenger for å ivareta sin rett, og se til at det ikke påføres unødig utgift, tap, tidsspille eller uleilighet. (Forvaltningsloven gjelder ikke for vedtak her)

14 Rett til helsehjelp (forts..) §2-1
For vedtak om hjemme-sykepleie og vedtak om tildeling eller bortfall av plass i sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie gjelder likevel forvaltningslovens regler

15 Rett til helsehjelp (forts..) §2-1
Er det flere som samtidig søker en tjeneste det er knapphet på, regnes de likevel ikke som parter i samme sak, og en søker som mener seg forbigått, kan ikke klage over at en annen har fått ytelsen.

16 Rett til helsehjelp - fastlegeordningen §2-1a
Rett til å stå på liste hos lege med fastlegeavtale, gjelder også asylsøkere og deres familie når de er medlem av folketrygden Rett til å skifte lege inntil to ganger i året Rett til å få en ny vurdering av sin helsetilstand hos en annen lege med fastlegeavtale

17 Rett til helsehjelp §2-2 Barn har rett til nødvendig helsehjelp også form av helsekontroll i den kommunen barnet bor eller midlertidig oppholder seg Foreldre plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll

18 Samarbeid Kommunen kan samarbeide med privat organisasjon o.l. (§1-4)
Kommunen skal samarbeide med fylkeskommune, regionalt helseforetak og stat (§1-4) Departementet kan påby samarbeid mellom kommuner (§1-6) Helsepersonell skal samarbeide med sosialtjenesten i klientsaker (§6-6a)

19 Opplæring - utdanning Kommunen plikter å medvirke til undervisning og praktisk opplæring av helsepersonell (§6-1) Kommunen skal sørge for at dens ansatte helsepersonell får påkrevet videre- og etterutdanning (§6-2) SYKEPLEIEFAGET ER ALLSIDIG OG UTFORDRENDE!!

20 Miljørettet helsevern (§ 4a-1)
omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer.

21 Eksempler på omgivelseshygiene - biologiske og kjemiske miljøfaktorer
Ernæringsarbeid Næringsmiddel-hygiene Drikkevann Vann og avløp Avfall og renovasjon Inneklima Forurensning

22 Eksempler på omgivelseshygiene - fysiske miljøfaktorer
Ulykkesforebyggende arbeid - hjem, arbeid, skole, trafikk Støy

23 Eksempler på omgivelseshygiene - sosiale miljøfaktorer
Kontakt og tilhørighet Sosialt nettverk Friluftsliv Bomiljø Arbeidsmiljø

24 …. hva med bydel Nordstrand
Ta en kikk på bydelens nettsider…


Laste ned ppt "Lov om helsetjenesten i kommunene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google