Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eldrerådskonferansen 2013 14. mai 2013 FOLKEHELSE GÅR IKKE UT PÅ DATO!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eldrerådskonferansen 2013 14. mai 2013 FOLKEHELSE GÅR IKKE UT PÅ DATO!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eldrerådskonferansen 2013 14. mai 2013 FOLKEHELSE GÅR IKKE UT PÅ DATO!

2 Her er Fosen

3 Fosen Helse IKS Fosen Distrikts- medisinske Senter ….. Fosen Helsekompetans e Spesialistpoliklinik k Avd. for obs. og etterbeh. / spes.rehab Hvem er vi ? Framtidige samarbeidsområder Friskliv Fosen NettOpp Fosen Frisklivskordinator B&U Prosjekter Diabetesskolen Fagforum • Digitale Fosen • Velferdsteknolog i • Folkehelse • Kreftkoordinator • Diabetes • … • Digitale Fosen • Velferdsteknolog i • Folkehelse • Kreftkoordinator • Diabetes • … Fosen legevaktsenter Jordmortjenester beredskap og følgetj. Folkehelse Fosen

4 TJENESTER • Kunnskapsbasert analyse av folkehelseprofiler • Deltakelse i kommunal planlegging • Miljørettet helsevern • Samfunnsmedisin • Kompetansebygging • Utviklingsprosjekter • Ressursgrupper • Etablering av Friskliv Fosen • Læring og mestring • OpplysningsarbeidTJENESTER • Kunnskapsbasert analyse av folkehelseprofiler • Deltakelse i kommunal planlegging • Miljørettet helsevern • Samfunnsmedisin • Kompetansebygging • Utviklingsprosjekter • Ressursgrupper • Etablering av Friskliv Fosen • Læring og mestring • Opplysningsarbeid TJENESTEMOTTAKERE • Kommunene • Rådmenn • Virksomhetsledere • Lokale folkehelse- koordinatorer/grupper • Helseforetak • Lag og organisasjoner • Befolkning • Næringsliv • Fylkeskommuner • FylkesmennTJENESTEMOTTAKERE • Kommunene • Rådmenn • Virksomhetsledere • Lokale folkehelse- koordinatorer/grupper • Helseforetak • Lag og organisasjoner • Befolkning • Næringsliv • Fylkeskommuner • Fylkesmenn HVORDAN BLI GODE NOK? • Høy kompetanse • Høy faglig kvalitet • Vilje til samhandling • God dialog med lag og organisasjoner • Gode samarbeidsrelasjoner med kommunene • Tilgjengelighet • Innovasjon • Forskning og utvikling • Effektiv teknologibruk • Samarbeid i nettverk HVORDAN BLI GODE NOK? • Høy kompetanse • Høy faglig kvalitet • Vilje til samhandling • God dialog med lag og organisasjoner • Gode samarbeidsrelasjoner med kommunene • Tilgjengelighet • Innovasjon • Forskning og utvikling • Effektiv teknologibruk • Samarbeid i nettverk PRINSIPPER FOR VIRKSOMHETEN Folkehelse Fosen er en kunnskapsbasert pådriver og støttespiller for kommunene på Fosen. Er regionens viktigste virkemiddel som alternativ til sykehusinnleggelser. Er premissleverandør i kommunale planprosesser. PRINSIPPER FOR VIRKSOMHETEN Folkehelse Fosen er en kunnskapsbasert pådriver og støttespiller for kommunene på Fosen. Er regionens viktigste virkemiddel som alternativ til sykehusinnleggelser. Er premissleverandør i kommunale planprosesser. VISJON Folkehelse Fosen bidrar til en sunnere befolking på Fosen. VISJON Folkehelse Fosen bidrar til en sunnere befolking på Fosen.

5 Hva er folkehelse? • For helsepersonell? • For oppvekst? • For teknisk etat? • For fysak? • For politikeren? • For deg?

6 • § 1. Formål • Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. • Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid.

7 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal blant annet baseres på: a)opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig etter §§ 20 og 25, b)kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 og c)kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens helse. Oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, herunder vurdere konsekvenser og årsaksforhold. Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller. Departementet kan gi nærmere forskrifter om krav til kommunens oversikt.

8 Kapittel 3. Miljørettet helsevern § 8. Virkeområde og forskrifter Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. Departementet kan innenfor formålene etter § 1, gi forskrifter om miljørettet helsevern, herunder bestemmelser om innemiljø, luftkvalitet, vann og vannforsyning, støy, omgivelseshygiene, forebygging av ulykker og skader mv. Det kan også gis forskrifter om plikt til å ha internkontrollsystemer og til å føre internkontroll for å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av dette kapittel overholdes. § 9. Kommunens oppgaver og delegering av myndighet Kommunen skal føre tilsyn med de faktorer og forhold i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen, jf. § 8. Ansvar og oppgaver innen miljørettet helsevern som i denne lov er lagt til kommunen, kan i tillegg til å delegeres etter bestemmelsene i kommuneloven delegeres til et interkommunalt selskap. Kommunens myndighet kan utøves av kommunelegen dersom dette på grunn av tidsnød er nødvendig for at kommunens oppgaver etter dette kapittel skal kunne utføres.

9 Utfordringer på Fosen !? • Fortsatt sosioøkonomiske helseforskjeller • Økende overvekt/fedme hos barn • Økende hverdagspsykiatri • Røykfrie kommuner på Fosen – er det mulig? • Eldrebølgen! Snakker vi bare om den? • Nord-Trøndelag?

10

11 Sosial og økonomisk karriere Helseutvikling Helse som barn Utdanning Helse som ung voksen Posisjon I arbeidslivet Helse som middelaldrende Helse som gammel Lønn og ressurser Alder Sammenhengen mellom sosioøkonomi og helse Oppveksforhold Bernt Lundgren, 2008 Alle de røde pilene er godt dokumenterte sammenhenger

12 Alkoholforbruk i Norge per innbygger 15 år og over (1851-2008)

13 Utfordringer for Folkehelse Fosen • Kompetanse om folkehelse og helse er forskjellige • Behov for kommunale folkehelsegrupper • Vanskelig å starte/drifte ”gode” tiltak uten økonomisk støtte i form av ”pæng». • Gode ord er dessverre ikke nok…

14

15 Det trenes mer

16 Men andelen med fedme øker

17

18

19

20 Tilbud til barnehager på Fosen Rune Sandø har

21

22

23 Drop-out problematikken Ung-HUNT 1 (1995-97) Visjon: Alle ungdommer må få en opplevelse av mestring og læring/erfaringsutbytte må maksimere

24 Befolkningsvekst 201120152020202520302040 0-4128113111392143614021332 5-9138413941429152215691468 10-14162815001476151716071610 15-19180016501506149015251658 20-24142115971463135113571468 25-44541351735191535354315224 45-64639666326740662064266159 65-74245828293032300930693463 75-798178941127133713411422 80-8466162772492311121160 85-89478440411485641818 90+254270263255301504 201120152020202520302040 0-4128113111392143614021332 5-9138413941429152215691468 10-14162815001476151716071610 15-19180016501506149015251658 20-24142115971463135113571468 25-44541351735191535354315224 45-64639666326740662064266159 65-74245828293032300930693463 75-798178941127133713411422 80-8466162772492311121160 85-89478440411485641818 90+254270263255301504 ?

25 ?

26

27

28 Hva koster et lårhalsbrudd? Hvert lårhalsbrudd koster samfunnet 500.000 kroner i gjennomsnitt – inkludert sykehuskostnader og produksjonstap.

29

30 Endringer i familier over tid • Familien – Færre gifte foreldre – Flere samboende – Flere alenemødre – ingen endring i den andelen av barn som bor sammen med mor

31

32 Det er individets ansvar å påvirke egen helse, men samfunnets ansvar å gjøre de sunne valg til enkle valg.

33 Meld. St. 34 (2012–2013) Folkehelsemeldingen • Aktiv og trygg aldring handler om: – eldre mennesker som en ressurs i samfunnet – å legge til rette for deltakelse og medvirkning. • En politikk for aktiv og trygg aldring – tiltak for å stimulere til aktivitet, mestring og inkludering i lokalsamfunnet – tiltak for å forebygge helseproblemer og følge opp hjelpebehov

34 Takk for oppmerksomheten Vi kan ikke løse problemene med de samme ting/tankene som skapte dem! Nils Arne Eggen, fotballtrener og filosof!


Laste ned ppt "Eldrerådskonferansen 2013 14. mai 2013 FOLKEHELSE GÅR IKKE UT PÅ DATO!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google