Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forum for Sandnes som sunn by 10. juni 2014 - Rogaland arboret Sakliste: •Referat fra møte 15.10.13 •Ny plan for integrering og inkludering •Kort pause.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forum for Sandnes som sunn by 10. juni 2014 - Rogaland arboret Sakliste: •Referat fra møte 15.10.13 •Ny plan for integrering og inkludering •Kort pause."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forum for Sandnes som sunn by 10. juni 2014 - Rogaland arboret Sakliste: •Referat fra møte 15.10.13 •Ny plan for integrering og inkludering •Kort pause •Miljøsertifisering i Sandnes kommune •Kort pause •Miljø og folkehelseprofil •Oppsummering og lunsj •Slutt kl.12.00

2 Miljø- og folkehelseprofil for Sandnes •Folkehelseloven § 5 - kommunene skal ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. •Medlem i WHO nettverket - utarbeide en egen sunnhetsprofil som grunnlag for planlegging og tjenesteyting og som grunnlag for overvåking av utvikling.

3 Hensikt •Kunnskap om tilstand og relevante faktorer •Grunnlag for bedre planlegging og tjenesteyting - forebygge og redusere ulikheter •Evaluere utvikling over tid

4 Bakgrunn og modell for profilen Kommuneplan for Sandnes •Generelle forhold - befolkning •Miljø •Livsvilkår •Sosiale forhold og livsstil •Helsestatistikk

5 Datagrunnlag •Offentlig statistikk, Folkehelseprofil, SSB o.a. •Egne data, erfaringstall, fagrapporter o.a. •Brukerundersøkelser – Ungdomsundersøkelsen, Framtidens byer, Borgerundersøkelsen, Norgesprofilen o.a.

6 Generelle forhold og befolkning •Nøkkeltall •Folkehelseprofil om befolkningen •Innbygger fordelt på bydelene og aldersfordeling

7 Miljøforhold •Naturvern og biologisk mangfold •Kulturminnevern, jordvern •Stråling, forurensning i jord, vann og luft, - energi og klima •Opplevelse og rekreasjon, friluftsliv, Sandnesmarkå

8 Livsvilkår •Helsetjenesten •Boligforhold •Utdanning •Sysselsetting og arbeidsmiljø •Tilgang og kvalitet turområder •Vilkår for sykling og offentlig transport •Anlegg for sport og idrett •Kulturtilbud

9 Sosiale forhold og livsstil •Folkehelseprofilen – skole og levevaner •Innbyggernes egne tilbakemeldinger •Ungdoms egen vurdering

10 Helseforhold •Folkehelseprofil – helse og sykdom •Lav fødselsvekt •Vurdering av egen helse •Levekårsindeks

11 Noen utfordringer og styrker •Ung befolkning – ca 30 er yngre enn 20 år •Ca 1/5 av innbyggerne er innvandrere eller har innvandrerforeldre •Sandnes har en stor og meget aktiv frivillig sektor •Press på jordbruksareal som følge av utbygging •1900 boliger ligger i rød sone for trafikk og eller skytebanestøy •25 % fullfører ikke videregående skole •Ca 200 bostedsløse •9 av 12 bydeler har turløyper for alle •Ca 80 % har tilgang til friområder innen 500 m fra egen bolig •Sykkelandel ca 5,3 % - kollektivandel ca 6,6 % •Noen former for kreft har forholdsvis høy hyppighet i Sandnes

12 Forum for Sandnes som Sunn by Organisering av sunn by arbeidet •Formannskapet er Sunn by utvalg og miljøvernutvalg •Rådmannen v/ kommunaldirektør kultur og byutvikling er administrativ ansvarlig •Sunn by leder og koordinerer arbeidet i administrasjonen •Miljø og folkehelsegruppe i administrasjonen •Styringsgruppe for Sandnes som Sunn by •Forum for Sandnes som Sunn by

13 Formål med forumet •Informere om aktuelle miljø og folkehelsetemaer •Utveksle erfaringer •Diskutere muligheter for samarbeid og ”partnerskap” •Være referansegruppe i arbeidet med kommuneplan og miljøplan

14 Hvem deltar i forumet •Styringsgruppen for Sandnes som Sunn by •Folkehelsegruppa og miljøverngruppa •Levekår, oppvekst skole, oppvekst barn og unge, kultur og byutvikling •Eldrerådet, Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, Innvandrerrådet •Stavanger turistforening, Jæren friluftsråd

15 Hvilke saker drøftes i forumet Noen eksempler fra 2012 – 2013 •Sunn i Sandnes •Turer i nærmiljøet •Regionalplan for folkehelse •Sunne kommuner •Framtidens byer •Revisjon av kommuneplan, Folkehelse og miljø •Sandnes frisklivssentral •Miljø og folkehelseprofil •Trygghetsvandring i sentrum •Universell utforming


Laste ned ppt "Forum for Sandnes som sunn by 10. juni 2014 - Rogaland arboret Sakliste: •Referat fra møte 15.10.13 •Ny plan for integrering og inkludering •Kort pause."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google