Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny lov om folkehelsearbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny lov om folkehelsearbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny lov om folkehelsearbeid
Prop. 90 L Fylkesmannens helse- og sosialavdeling

2 Bakgrunn Folkehelsemeldingen (2002 -2003)
St.mld 20 om sosial ulikhet ( ) Ny Plan- og bygningslov ( ) med krav til helsehensyn Samhandlingsreformen ( ) Innst. 212 S ( ): Helse- og omsorgskomiteen ber om tydeliggjøring av kommunenes helseansvar i nytt lovverk og fremheving av folkehelseperspektivet To nye lover; Folkehelseloven og helse- og omsorgsloven ( )

3 Juridisk forankring i pbl.
Folkehelse som del av planarbeidet er hjemlet i Plan-og bygningsloven § 3 - 1: Pkt. e: Legge til rette for god forming av bygde omgivelser, gode bomiljøer og gode oppvekst- og levekår i alle deler av landet Pkt. f: Fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller samt bidra til forebygge kriminalitet

4 Samhandlingsreformen og lovverket
BEFOLKNINGSANDEL Folkehelseloven Plan- og bygningsloven Helse- og omsorgsloven Spesialisthelseloven Egen- omsorg Nettverk Kommune Sykehus GRAD AV SPESIALISERING

5 Folkehelseloven Tverrfaglig, lagt til kommunen
Retter seg mot samfunnsstrukturer Skal holde oversikt og identifisere helsetrusler Skal gi en friskere befolkning BEFOLKNINGSANDEL Egen- omsorg Nettverk Kommune Sykehus GRAD AV SPESIALISERING

6 Litt om noen av bestemmelsene i folkehelseloven
§ 4 Kommunens ansvar for folkehelsearbeid …skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting. … skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd, uttalelser, samarbeid og deltagelse i planlegging. TVERRFAGLIGHET, - IKKE HELSETJENESTE Utfordrer organisering

7 Litt om noen av bestemmelsene i folkehelseloven, forts.
§ 5 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen Videreføring og videreutvikling av krav i någjeldende khtjlov. - helsetilstand: sykdomsforekomst - påvirkningsfaktorer: levekår som oppvekstforhold, fattigdom/inntektsforhold, utdanning og miljøforhold i skole, arbeid og arbeidsmiljø, boligforhold, levevaner, tilgang på sosiale møteplasser eller gode nærområder, risikoområder for ulykker, støyforhold, forurensningssituasjon osv. OVERSIKTEN SKAL VÆRE SKRIFTLIG (Nytt krav)

8 Litt om noen av bestemmelsene i folkehelseloven, forts.
§ 6 Mål og planlegging Oversikten etter § 5 skal brukes i planstrategiarbeidet med referanse til pbl § 10-1 Kapittel 3 Miljørettet helsevern Er flyttet ”på rot” fra khtjl § 28 Beredskap Inkluderer kjemikalieberedskap (Nytt krav)

9 Loven er forvaltningsovergripende
Kap 2 Kommunene: Ansvar for lokalt folkehelsearbeid, tverrfaglighet, politisk forankring og planforankring. Kap 4 Fylkeskommunen: Ansvar for regional utvikling og planlegging, være pådriver og samordne, ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i fylket. Kap 5 Fylkesmannen: Ansvar for nasjonal politikk, kunnskapsbasering, råd og veiledning samt tilsyn. Kap 5 Sentral stat (FHI og Hdir): Ansvar for overvåke, utvikle nasjonale normer og standarder, forskning, samt bidra med relevant statistikk.

10 Påvirkning i planleggingen
Momentliste utarbeidet, - sjekkpunkter til bruk i planlegging. (Hdir. IS-0333) De foreslåtte sjekkpunktene er: Arbeidsdeltakelse Utdanning Inntekt Boligforhold Sosial tilhørighet og tilgjengelighet Planlegging av lovpålagte tjenester Ytre miljøfaktorer Individuell helseadferd

11 Ny lov om folkehelse - oppsummering
Legger føringer for organisering, - tverrfaglighet Tilleggskrav på faginnhold: kjemikalieberedskap Legger føringer for arbeidsmetoder, Krav til skriftlig oversikt Krav til bruk av oversikten i planstrategiarbeidet


Laste ned ppt "Ny lov om folkehelsearbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google