Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny lovgivning – helse- og omsorgstjenesteloven Signe L

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny lovgivning – helse- og omsorgstjenesteloven Signe L"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny lovgivning – helse- og omsorgstjenesteloven Signe L
Ny lovgivning – helse- og omsorgstjenesteloven Signe L. Berthelsen juridisk rådgiver

2 Systemendringer En helt ny lov om helse- og omsorgstjenester (”pliktlov”) Avløser lov om kommunehelsetjenester Avløser lov om sosiale tjenester Inkorporerer store deler av helsepersonelloven Endringer i pasientrettighetsloven (rettighetslov for pasienter og brukere) Endringer i en rekke andre lover Et omfattende forskriftsverk Nasjonale retningslinjer og veiledere, jf. hotjl. § 12-5 og sptjl. § 7-3 § Nasjonale faglige retningslinjer, veiledere og kvalitetsindikatorer        Helsedirektoratet skal utvikle, formidle og vedlikeholde nasjonale faglige retningslinjer og veiledere som understøtter de mål som er satt for helse- og omsorgstjenesten. Retningslinjer og veiledere skal baseres på kunnskap om god praksis og skal bidra til kontinuerlig forbedring av virksomhet og tjenester.        Helsedirektoratet skal utvikle, formidle og vedlikeholde nasjonale kvalitetsindikatorer som hjelpemiddel for ledelse og kvalitetsforbedring i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og som grunnlag for at pasienter og brukere kan ivareta sine rettigheter. Kvalitetsindikatorene skal gjøres offentlig tilgjengelig. § 7-3. Nasjonale faglige retningslinjer, veiledere og kvalitetsindikatorer Helsedirektoratet skal utvikle, formidle og vedlikeholde nasjonale faglige retningslinjer og veiledere som understøtter de mål som er satt for helse- og omsorgstjenesten. Retningslinjer og veiledere skal baseres på kunnskap om god praksis og skal bidra til kontinuerlig forbedring av virksomhet og tjenester. Helsedirektoratet skal utvikle, formidle og vedlikeholde nasjonale kvalitetsindikatorer som hjelpemiddel for ledelse og kvalitetsforbedring i spesialisthelsetjenesten, og som grunnlag for at pasienter kan ivareta sine rettigheter. Kvalitetsindikatorene skal gjøres offentlig tilgjengelige.

3 Systemendringer Legge hovedvekten på det som er nytt ift tidligere lovgivning Økonomiske ytelser reguleres av lov om sosiale tjenester i NAV Nytt er at flere er helsepersonell etter ny lovgivning ! Helse- og omsorgstjenesteloven § 2-1 Forholdet til helsepersonelloven: Helsepersonelloven gjelder tilsvarende for personell som yter helse- og omsorgstjenester etter loven her Miljørettet helsevern – ikke i helse- og omsorgstjenesteloven men i folkehelseloven

4 Systemendringer Omfattende endringer i andre lover – ikke bare ny hotjl. Spesialisthelsetjenestel., lov om erstatning v. pasientskader m.v. Omfattende forskrifter under utarbeidelse Veiledere under utarbeidelse I tillegg gjelder samhandlingsavtalene Omfattende regelverk!! Miljørettet helsevern – ikke i helse- og omsorgstjenesteloven men i folkehelseloven

5 Samhandlingsreformen
Det å ”utføre noe i en samspill-situasjon hvor to eller flere deltar” Retningsreform Helhetlig pasientforløp Større vekt på forebygging Flytting av oppgaver og penger fra helseforetakene til kommunene Kommunal medfinansiering og økonomiske insentiver Ny hotjl. et ledd i prosessen! Miljørettet helsevern – ikke i helse- og omsorgstjenesteloven men i folkehelseloven

6 Kommunenes pliktmessige tjenester: ”sørge for”, hotjl. § 3-2
Sentral bestemmelse! Loven er først og fremst en ”pliktlov” Kommunen ”skal sørge for” Helsefremmende og forebyggende tjenester Svangerskaps- og barselsomsorgtjenester Hjelp i akutte situasjoner Utredning, diagnostisering og behandling Miljørettet helsevern – ikke i helse- og omsorgstjenesteloven men i folkehelseloven

7 Kommunenes pliktmessige tjenester: ”sørge for”, hotjl. § 3-2
Habilitering og rehabilitering Andre helse- og omsorgstjenester (tjenester i hjemmet, støttekontakt, institusjonsplass, avlastningstiltak m.m.) Plikt til å sørge for hjelp i akutte situasjoner = nytt Videre i kap. 3 listes kommunens øvrige plikter opp – er også enkelte pliktbestemmelser i kap. 5 og kap. 7 Miljørettet helsevern – ikke i helse- og omsorgstjenesteloven men i folkehelseloven

8 Andre kommunale pliktmessige tjenester
Råd og veiledning, § 3-3 første ledd Øyeblikkelig hjelp, § 3-5 Omsorgslønn, § 3-6 Boliger for vanskeligstilte, § 3-7 Brukerstyrt personlig assistanse (praktisk bistand og opplæring), § 3-8 Fengselshelsetjeneste, § 3-9 Transport av behandlingspersonell, § 5-1 Individuell plan, § 7-1 Koordinator, § 7-2 Koordinerende enhet, § 7-3 Miljørettet helsevern – ikke i helse- og omsorgstjenesteloven men i folkehelseloven

9 Helsefremmende og forebyggende arbeid, hotjl. § 3-3
Kommunen skal ved ytelse av helse- og omsorgstjenester fremme helse og søke å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. Dette skal blant annet skje ved opplysning, råd og veiledning. Helse- og omsorgstjenestene skal bidra i kommunens folkehelsearbeid Helse- og omsorgstjenesten skal arbeide for at det blir satt i verk velferds- og aktivitetstiltak for barn, eldre og funksjonshemmede og andre som har behov for det Miljørettet helsevern – ikke i helse- og omsorgstjenesteloven men i folkehelseloven

10 Helsefremmende og forebyggende arbeid, hotjl. § 3-3
§ 3-3: Forebyggende helsearbeid Helhetlig pasientforløp En grunnleggende tanke bak samhandlingsreformen og den nye helse- og omsorgstjenesteloven – Men, ingen egen bestemmelse i loven som sier dette Er dog nevnt i flere bestemmelser Kravet om forsvarlighet inkluderer helhetlig pasientforløp, § 4-1 bokstav a) Samarbeidsavtalene, §§ 6-1 og 6-2 Individuell plan, § 7-1 og pbrl 2-5 Koordinator, § 7-2 og sphtjl § 2-5a Koordinerende enhet, § 7-3 og sphtjl § 2-5b Miljørettet helsevern – ikke i helse- og omsorgstjenesteloven men i folkehelseloven

11 Helsefremmende og forebyggende arbeid, hotjl. § 3-3
Sprsm. er om dette med helhetlig pasientforløp kan sies å være en rettighet, dvs. en rett til at ved sykdom skal hele rekken av tiltak settes i verk – svaret må være at nei, det er tvilsomt om dette kan sies å være en rettighet Miljørettet helsevern – ikke i helse- og omsorgstjenesteloven men i folkehelseloven

12 Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp , hotjl. § 3-5
Kommunen skal straks tilby eller yte helse- og omsorgstjenester til den enkelte når det må antas at den hjelp kommunen kan gi er påtrengende nødvendig Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp Trer i kraft Miljørettet helsevern – ikke i helse- og omsorgstjenesteloven men i folkehelseloven

13 Omsorgslønn, hotjl. § 3-6 Boliger for vanskeligstilte, hotjl. § 3-7
§ 3-6: Kommunen skal ha tilbud om omsorgslønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid § 3-7: Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker Miljørettet helsevern – ikke i helse- og omsorgstjenesteloven men i folkehelseloven

14 Brukerstyrt personlig assistanse, hotjl. § 3-8
Kommunen skal ha tilbud om personlig assistanse etter § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, i form av praktisk bistand og opplæring, organisert som brukerstyrt personlig assistanse § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b: 6. Andre helse- og omsorgstjenester, herunder: b) personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt Miljørettet helsevern – ikke i helse- og omsorgstjenesteloven men i folkehelseloven

15 Helse- og omsorgstjenester for innsatte i fengsler i kriminalomsorgen, hotjl. § 3-9
I de kommunene hvor det ligger fengsler i kriminalomsorgen skal kommunen ha tilbud om helse- og omsorgstjenester for de innsatte Miljørettet helsevern – ikke i helse- og omsorgstjenesteloven men i folkehelseloven

16 Transport av behandlingspersonell, hotjl. § 5-1
For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 første ledd skal kommunen sørge for transport av behandlingspersonell til pasienter som på grunn av sin helsetilstand ikke kan møte frem på behandlingsstedet § 3-1 første ledd: Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester Miljørettet helsevern – ikke i helse- og omsorgstjenesteloven men i folkehelseloven

17 Individuell plan, hotjl. § 7-1
Kommunen skal utarbeide en individuell plan for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter loven her Kommunen skal samarbeide med andre tjenesteytere om planen for å bidra til et helhetlig tilbud for den enkelte Dersom en pasient eller bruker har behov for tilbud både etter loven her og spesialisthelsetjenesteloven eller psykisk helsevernloven, skal kommunen sørge for at det blir utarbeidet en individuell plan, og at planarbeidet koordineres Miljørettet helsevern – ikke i helse- og omsorgstjenesteloven men i folkehelseloven

18 Koordinator, hotjl. § 7-2 For pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter loven her, skal kommunen tilby koordinator Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller bruker, samt sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan Rett til å være sin egen koordinator, hvis brukeren ønsker det Det er tvilsomt om en bruker som ikke ønsker det kan ”påtvinges” koordinator Miljørettet helsevern – ikke i helse- og omsorgstjenesteloven men i folkehelseloven

19 Koordinerende enhet, hotjl. § 7-3
Kommunen skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet Denne enheten skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator etter §§ 7-1 og 7-2 Miljørettet helsevern – ikke i helse- og omsorgstjenesteloven men i folkehelseloven

20 Rettighetsbegrepet Rettighetsbegrepet
Skal følge av lov! Den som skal yte tjenesten kan ikke skylde på manglende ressurser! Tre hovedposisjoner av rettigheter man kan ”være i”: Rett til øyeblikkelig hjelp Rett til nødvendig helsehjelp Rettigheter som ikke følger av loven Miljørettet helsevern – ikke i helse- og omsorgstjenesteloven men i folkehelseloven

21 Rettighetsbegrepet – rett til øyeblikkelig hjelp
Helsepersonelloven § 7 – gjelder den enkelte helsearbeider Helsepersonell skal straks gi den helsehjelp de evner når det må antas at hjelpen er påtrengende nødvendig Spesialisthelsetjenestel. § 3-1 – plikten påligger i prinsippet lederen for institusjonen Sykehus og fødestuer skal straks motta pasienter som trenger somatisk helsehjelp, når det etter de foreliggende opplysninger må antas at den hjelp institusjonen eller avdelingen kan gi er påtrengende nødvendig Miljørettet helsevern – ikke i helse- og omsorgstjenesteloven men i folkehelseloven

22 Rettighetsbegrepet – rett til øyeblikkelig hjelp
Helse- og omsorgstj.l. § 3-5 – et nytt prinsipp! Gjelder helse- og omsorgstjenesten/etaten Kommunen skal straks tilby eller yte helse- og omsorgstjenester til den enkelte når det må antas at den hjelp kommunen kan gi er påtrengende nødvendig NB – de ovenfor nevnte regler om øyeblikkelig hjelp er pliktregler!! Dvs. de pålegger en plikt til å hjelpe Miljørettet helsevern – ikke i helse- og omsorgstjenesteloven men i folkehelseloven

23 Rettighetsbegrepet – rett til øyeblikkelig hjelp
Rett til nødvendig helsehjelp Rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester Plikten påligger ikke den enkelte helsearbeider – plikten påliger institusjonen/etaten NB – viktig prinsipp: Pasientenes/brukernes rettigheter skal være de samme før og etter ny lov, dvs. at man skal ikke kunne påberope seg økt rett til hjelp etter ny lov! Miljørettet helsevern – ikke i helse- og omsorgstjenesteloven men i folkehelseloven

24 Sosiale tjenester Sosialtjenesteloven lov om sosiale tjenester i NAV
Lov om sosiale tjenester i NAV – mer skjønnsmessig og mindre grad av spesifisering av tjenestene enn tidligere Begrepet ”sosial” brukes i mindre grad enn tidligere – bruker gjerne begrepet ”omsorg” i stedet Miljørettet helsevern – ikke i helse- og omsorgstjenesteloven men i folkehelseloven

25 ”pasient” vs. ”bruker” Pasient Bruker Helse Sosial/omsorg
Ikke fullt samsvar, eks. – spesialisthelsetjenestel. og fastlegeordningen gjelder i utg.p. for pasienter – ikke nødvendigvis for brukere Miljørettet helsevern – ikke i helse- og omsorgstjenesteloven men i folkehelseloven

26 Forsvarlighetsbegrepet
Grunn-normen i norsk helserett Følger ikke direkte av lovverket, er en såkalt rettslig standard – følger av sedvane, praksis En forvarlighetsnorm – gjelder den enkelte helsearbeider; skal yte forsvarlige helsetjenester Helsepersonelloven § 4 om ”faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp” gjelder den enkelte helsearbeider Spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 om ”å overholde lovpålagte plikter”, og om å gi den enkelte ”helhetlig og koordinert tjenestetilbud” gjelder institusjonen, ikke den enkelte helsearbeider Miljørettet helsevern – ikke i helse- og omsorgstjenesteloven men i folkehelseloven

27 Forsvarlighetsbegrepet
Helse- og omsorgtjenesteloven § 4-1 om ”helhetlig og koordinert tjenestetilbud, ”verdig tjenestetilbud”, overholde ”lovpålagte plikter” og ”fagkompetanse sikres” Er nytt – fagkompetanse skal sikres Pålegger kommunene en plikt til å sikre fagkompetanse som en del av den faglige forsvarlighetsnormen Miljørettet helsevern – ikke i helse- og omsorgstjenesteloven men i folkehelseloven

28 Forsvarlighetsbegrepet
Miljørettet helsevern – ikke i helse- og omsorgstjenesteloven men i folkehelseloven

29 Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenester
Hotjl. § 11-3 inneholder en vid fullmakt: ”Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om kommuners medfinansieringsansvar for pasientbehandling i spesialist-helsetjenesten, herunder fastsette kriterier for hvilke pasientgrupper eller behandlingsformer som skal omfattes” Forskrift om 20 prosent kommunal medfinansiering i somatiske sykehus Unntak for kirurgi, fødsler, nyfødte og kostbare legemidler Miljørettet helsevern – ikke i helse- og omsorgstjenesteloven men i folkehelseloven

30 Kommunalt finansieringsansvar for utskrivningsklare pasienter
Sphtjl. § 2-6 og hotjl. §§ 11-3 og 11-4 Kommunen skal fra og med dag én dekke utgifter for pasienter som er utskrivningsklare, men som oppholder seg i privat eller offentlig institusjon i spesialisthelsetjenesten i påvente av et kommunalt helse- og omsorgstjenestetilbud Kommunen skal inngå samarbeidsavtale med regionalt helseforetak om utskrivningsklare pasienter, jf. § 6-1 Miljørettet helsevern – ikke i helse- og omsorgstjenesteloven men i folkehelseloven

31 Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter
Det er fastsatt kriterier for når pasienter er utskrivningsklare Sats på 4000 kroner per dag Unntak for psykisk helsevern og rusbehandling Varsling om utskrivning, sphtjl. § 3-15 Miljørettet helsevern – ikke i helse- og omsorgstjenesteloven men i folkehelseloven

32 Oppsummering Samhandlingsreformen – et omfattende utredningsarbeid, som har vært gjennomført på ca. ett år Har vært veldig kort tid til å lage lovene/lovgivningen En reform med veldig mange elementer, jf. innledningen: Endringer i en rekke lover Et omfattende forskriftsverk Avtaleverk/samhandlingsavtaler Nasjonale retningslinjer og veiledere Miljørettet helsevern – ikke i helse- og omsorgstjenesteloven men i folkehelseloven

33 Oppsummering Komplisert og omfattende regelverk –
– dog viktig å ha med seg at innholdsmessig; ikke store eller omfattende endringer ift. tjenestene...  Miljørettet helsevern – ikke i helse- og omsorgstjenesteloven men i folkehelseloven


Laste ned ppt "Ny lovgivning – helse- og omsorgstjenesteloven Signe L"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google