Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KOMMUNELEGEFUNKSJONEN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KOMMUNELEGEFUNKSJONEN"— Utskrift av presentasjonen:

1 KOMMUNELEGEFUNKSJONEN
Kommunelegens arbeidsoppgaver. Helse i kommunale planer. Miljørettet helsevern. Smittevern.

2 Kommuneoverlegens arbeidsområde
Administrasjon/ledelse Administrasjon av fastlegetjenesten Turnuskandidater i kommunehelsetjenesten Kvalitetssikring Forvaltning Informasjonshåndtering saksbehandling Helsejus Bruk av lover/forskrifter i samfunnsmedisinsk saksbehandling Helseøkonomi Helsetjenesteadministrasjon Medisinsk-faglig rådgivning Helseberedskap Smittevern - pandemi Metodefag Epidemiologi Generelt om epidemiologiske prinsipper Epidemiologiske metoder i helsefremmende og forebyggende arbeid Statistikk Evaluering Forebyggende medisin Helseopplysning Tiltak for barn/unge Tverrsektorielle forebyggende tiltak Forebygging av Suicid Sosialmedisin Rus/LAR Trygdemedisin Habilitering/rehabilitering Utsatte grupper Helsetjeneste for eldre Medisinsk-faglige vurderinger Miljømedisin Miljørettet helsevern Inneklima i Skoler og barnehager Kommunal forvaltning av "Lov om vern mot tobakksskader" Radon i inneluft Hygiene Smittevern Nominative meldinger. Rutiner og oppfølging

3 Folkehelseinstituttets smittevernkonferanse 2010

4 Bilde fra Eikernytt.no

5

6 Lovverket hjemler arbeidet ditt i en kommune!!
Regelverket Lovverket hjemler arbeidet ditt i en kommune!! Kunsten er Å bruke det Rekti!

7 Regelverket LOVER FORSKRIFTER VEILEDERE

8 Regelverket For eksempel: Folkehelseloven
LOVER For eksempel: Folkehelseloven Helse- og Omsorgstjenesteloven Helsepersonell loven Pasientrettighetsloven Spesialisthelsetjenesteloven Lov om psykisk helsevern Smittevernloven Helseberedskapsloven Plan og bygningsloven Offentlighetsloven Forvaltningsloven …Det er flere!

9 Kommunale tjenester § 3-2. Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester        For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet tilby følgende: Helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder: a.helsetjeneste i skoler og b.helsestasjonstjeneste Svangerskaps- og barselomsorgstjenester Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder: a.legevakt, b.heldøgns medisinsk akuttberedskap og c.medisinsk nødmeldetjeneste Utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordning Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering Andre helse- og omsorgstjenester, herunder: a.helsetjenester i hjemmet, b.personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt, c.plass i institusjon, herunder sykehjem ogd.avlastningstiltak.

10 Regelverket For eksempel: Forskrift for Miljørettet helsevern
FORSKRIFTER For eksempel: Forskrift for Miljørettet helsevern Forskrift om akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Forskrift om smittefarlig avfall Forskrift om transport av helsepersonell Forskrift om habilitering og rehabilitering Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Og så videre….

11 Regelverket For eksempel:
VEILEDERE For eksempel: Veileder i miljørettet helsevern i skoler og barnehager Veileder for Individuell Plan Veileder i habilitering av barn og unge Veileder for helsetjenestetilbud til flyktninger og asylsøkere Veileder i smittevernloven. Definisjon og klassifikasjon av sykehusinfeksjonene Veileder om helsetjenestetilbudet til innsatte i fengsel Og mange flere….

12 Hva gjør en kommuneoverlege?
Medisinsk- Faglig rådgiver Lokal helsemyndighet Administrative Oppgaver

13 Lokal helsemyndighet- Myndighetsutøvelse
Røykelov Smittevern (eks Legionella, tuberkulose, pandemi) Miljørettet helsevern Lov om psykisk helsevern (§ 3.1)

14 22 oktober 2008 Kurs for turnusleger

15 22 oktober 2008

16

17 22 oktober 2008 Kurs for turnusleger

18 Lokal helsemyndighet- Godkjenningsinstans
Godkjenning av skoler og barnehager. Etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Bekreftelse på adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon

19 22 oktober 2008 Kurs for turnusleger

20 Lokal helsemyndighet- Meldingsinstans
Campingplasser Ridesenter Dødsmeldinger Varsling og melding om smittsom sykdom Varsling om næringsmiddelbåren sykdom Melding fra politiet om oppholdstillatelse for utlendinger

21

22 Medisinsk-faglig rådgiver
Forebyggende og helsefremmende arbeid Helseovervåking Planarbeid Samarbeid med helseforetak / stat Miljørettet helsevern Smittevern Helsemessig beredskap Kvalitetssikring og tilsyn Helhetlig evaluering og koordinering Sosialmedisinsk arbeid Samarbeid med fastlegene

23

24 Forebyggende og helsefremmende arbeid Folkehelsearbeid

25 Miljørettet helsevern

26 Smittevern

27 Pandemien – H1N1

28 Arkivbilde Svineinfluensa – Spanskesyken - Asiasyken

29 Samarbeid - Samhandling
Interkommunalt samarbeid Samarbeidsmøter med sjukehus Samarbeid om vaksinasjon (hvem gjør hva) Samkjøring av innleggelsesrutiner Utveksling av status Samarbeid med fylkesmannen Beredskapsavdelingen Helseavdelingen

30 Helsemessig beredskap

31 Sosialmedisinsk arbeid

32 Administrative oppgaver
Ledelse, budsjett/regnskap, administrasjon Prosjektledelse Samarbeidsarbeid – internt= organisasjonsutvikling Samarbeidsarbeid – eksternt= SAMHANDLINGSREFORMEN 31 January 2012 Kommunelegefunksjonen

33 Kommunelegefunksjonen
Takk for mej… 31 January 2012 Kommunelegefunksjonen

34 Stigeren på vei ut av stollen 22 oktober 2008 17/10-2007
Kurs for turnusleger 34 34

35 22 oktober 2008 17/ Kurs for turnusleger 35

36 Berglege ROSTEDT: 1792: En topografi Fra Kongsberg 22 oktober 2008
17/ Kurs for turnusleger 36 36

37 Kommunelegefunksjonen
Takk igjen… 31 January 2012 Kommunelegefunksjonen


Laste ned ppt "KOMMUNELEGEFUNKSJONEN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google