Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tjenestekonsesjon for Brukerstyrt Personlig Assistanse - BPA

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tjenestekonsesjon for Brukerstyrt Personlig Assistanse - BPA"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tjenestekonsesjon for Brukerstyrt Personlig Assistanse - BPA
Orientering i formannskapet

2 Hva er BPA? BPA = Brukerstyrt personlig assistanse
BPA er en alternativ organisering av praktisk personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede personer som har behov for bistand i dagliglivet. Ordningen skal bidra til at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sterk funksjonshemming.

3 Lovgrunnlaget BPA er lovfestet i Lov om sosiale tjenester.
Det er i tillegg utgitt to rundskriv som gir kommunene nærmere retningslinjer om ordningen.

4 Organiseringen av arbeidet med BPA
Det er tre hovedmodeller for organisering av ordningen. Kommunene kan: organisere BPA i egen regi og selv ivareta arbeidsgiveransvaret for assistentene. inngå kontrakt med eller prekvalifisere en eller flere leverandører. Leverandøren vil da ivareta arbeidsgiveransvaret for tjenestene. Brukerne kan selv ivareta arbeidsgiveransvaret for assistenene.

5 Kort om utviklingen av BPA
Alle kommunene i Vestregionen har opplevd en sterk økning i utgiftene i perioden fra 2001 og fram til i dag. Det er stor variasjon kommunene i mellom når det gjelder tildelingspraksis knyttet til BPA Hovedvekten av brukerne er i alderen 41 – 67 år. ULOBA ivaretar arbeidsgiveransvaret for assistentene til omkring 80% av brukerne i Vestregionen

6 Hvor mange brukere av BPA har drammen?
Drammen kommune har 38 brukere av BPA 36 av brukerne benytter ULOBA som tjenesteutøver 2 av brukerne benytter annen privat tjeneste- leverandør I 2010 benyttet Drammen kommune 25,6 mill. kroner til ordningen. Det vil si et gjennomsnitt på ca. 0,6 mill. pr. bruker. I Drammen administreres ordningen av kontoret for tjenestetildeling BPA tildeles i henhold til enkeltvedtak

7 Aktuell situasjon Bakgrunn
Styringsgruppen i Vestregionen vedtok i oktober 2008 at det skulle nedsettes en arbeidsgruppe for å utrede sentrale utfordringer knyttet til BPA. Utredningsarbeidet skulle blant annet sees i sammenheng med at mange kommuner har opplevd en sterk vekst i BPA de siste årene. Utredningsarbeidet ble ledet av helse- og sosialdirektøren i Drammen, med deltakelse fra Nedre Eiker og Asker kommune.

8 Arbeidsgruppens mandat:
Utredning av status, omfang, økonomi, organisering og juridiske forhold vedrørende ordningen Vurdering av hvordan BPA-ordningen bør forvaltes for best mulig å ivareta kommunenes behov for kostnadskontroll, kvalitet og tilsyn med tjenestetilbudet.

9 Vedtak i Vestregionen På bakgrunn av utredningsarbeidet vedtok styringsgruppen i vestregionen i 2009 bl.a.: Gjennomføring av felles anbudsprosess, underlagt Lov om offentlige anskaffelser. Etter juridisk vurdering ble det vedtatt at anbudsprosessen skulle gjelde ”tjenestekonsesjon” Rammeavtaler basert på leverandørnøytrale kontrakter Fritt brukervalg Bakgrunn for saken er som kjent denne: Styringsgruppen/ordførermøtet i Vestregionen sluttet seg i april 2009 til rapporten ”Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA). Status for ordningen og prinsipper for god organisering”. Rapporten anbefaler blant annet en felles konkurranse, leverandørnøytrale kontrakter og fritt brukervalg for BPA (rapporten er som nevnt vedlagt). Hensikten med arbeidet er å kvalitetssikre BPA ordningen ved: BRUKERVALG: Gi brukere mulighet til fritt å velge blant aktuelle private leverandør slik intensjonen med BPA ordningen er SIKRE LOVKRAV: Faglige krav i lov, forskrift og rundskriv Regleverket for tjenestekonsesjon (unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser) GODKJENTE LEVERANDØRER: Det har blitt flere aktuelle private leverandører av BPA- tjenester de siste årene som brukerne kan ønske å benytte

10 Kort om tjenestekonsesjon
Brukervalget medfører at kommunen ikke kan garantere leverandørene et minstevolum eller fordeling av volumet basert på brukers valg. Ved tjenestekonsesjon fårleverandøren ikke garanti på levering av tjenester til kommunen Omfanget er helt avhengig av brukernes valg av leverandør. Kort orientering om tjenestekonsesjon og fritt brukervalg. Brukervalget medfører at kommunen ikke kan garantere leverandørene et minstevolum eller fordeling av volum da volumet er basert på brukeres valg. Dette førte til uklarheter om kommunen kunne inngå rammeavtaler med leverandører i brukervalgsordninger. Kommunenes Sentralforbund utredet dette nærmere og utredningen ”Fritt brukervalg for pleie og omsorgstjenester” (advokatfirmaet Kluge DA) konkluderte med at fritt brukervalg for pleie- og omsorgstjenester, herunder BPA, kan opprettholdes ved å innføre tjenestekonsesjon på levering av slike tjenester. Forskjellen mellom rammeavtaler og tjenestekonsesjon er at for tjenestekonsesjon gjelder at leverandøren ikke får noen garanti på levering av tjenester til kommunen, omfanget er helt avhengig av brukernes valg av leverandør. I tillegg må også følgende forhold være oppfylt for at det skal være en tjenestekonsesjon: Kommunen bestemmer prisen for leveransen, setter krav til leverandørene og leveransen og har rett til å føre kontroll Brukerne kan alltid kreve å få utført tjenesten av kommunen (egenregi) De som ikke kan eller vil velge leverandør får tjenesten utført av kommunen.

11 Kort om tjenestekonsesjon forts.
Følgende forhold skal gjelde ved en tjenestekonsesjon: Kommunen: Bestemmer prisen for leveransen Setter krav til leverandørene Setter krav til leveransen Gjennomfører kontrolltiltak Brukerne kan alltid kreve å få utført tjenesten av kommunen (egenregi) De som ikke kan eller vil velge leverandør får tjenesten utført av kommunen Det fremgår av konsesjonsgrunnlaget at tjenesten BPA skal leveres i hht lov, rundskriv som gjelder for tjenesten samt krav i konsesjonsgrunnlaget. Det er ikke stilt krav i konsesjonsgrunnlaget som ikke er i tråd med lov, rundskriv eller andre føringer for BPA og prisen på kr 265 er i hht gjeldene tariff. Leverandører som innfrir kravene til godkjenning får mulighet til å levere BPA tjenester i hht brukers enkeltvedtak om tjenester. I en brukervalgsmodell med godkjente konsesjonshavere er kommunens rolle å skaffe leverandører i hht lover og regler som gjelder for den aktuelle tjenesten, fatte vedtak, betale for tjenester i hht brukers vedtak og valg, samt følge opp leverandørene. Det vil således være opp til brukeren å velge den leverandøren bruker mener har den kvalitet (ut over krav i lov, rundskriv og konsesjonsgrunnlaget) og som ønskes. Det betyr at brukervalget gir en konkurranse på kvalitet blant de godkjente leverandørene.

12 Anbudsutlysing Etter vedtak i Vestregionen ble Bærum kommune bedt om å kooerdinere arbeidet med utlysing av konkurranse Følgende kommuner deltar i anbudsutlysningen: Asker, Bærum, Drammen, Hurum, Jevnaker, Konksberg,Lier, Modum, Nedre-Eiker, Ringerike, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre-Eiker Konkurransen er kunngjort med leveringsfrist Etter spørsmål om forhold knyttet til utlysningen er fristen utvidet til Bærum kommune har besluttet å utsette søknadsfristen for leverandørene med 14 dager (opprinnelig frist var 7. mars) da det har kommet inn spørsmål til konkurransen som skal avklares samt at Bærum kommune, på vegne av de deltagende kommunene, ser behov for et informasjonsmøte for leverandører. Det er stor interesse blant leverandører i markedet for konkurransen. Til nå er det 26 leverandører som har registret interesse for konkurransen. Kommunene må ha saklig grunn for å kunne avlyse en konkurranse. Vi kan ikke se at argumentene til utlyst konkurranse som til nå er kommet fra leverandører er saklig grunn for å avlyse en konkurranse, her vises også til svarene i de ulike punktene nedenfor. Av hensynet til likebehandling av leverandører vil opplysningen i dette notatet bli meddelt leverandører som har registret interesse for konkurransen .

13 Anbudsutlysing forts. Valg av leverandører vil skje i månedsskiftet april/mai Utvalg av deltakende kommuner velger ut leverandører Informasjon om valgte leverandører sendes alle kommuner Det vil bli gitt informasjon til brukere om leverandørene

14 Anbudsutlysing forts. Nåværende avtaler vil bli sagt opp
Det vil bli inngått nye kontrakter med nye leverandører innen 12 mnd. Det vil bli etablert ordninger for kontraktsoppfølging.

15 Spørsmål og svar Det er reist spørsmål fra ULOBA vedr. anbuds-utlysingen: Vedr. uklarheter i forhold til det som skal leveres. Anvendt prismodell i anbudsinnbydelsen Lønnskostnad i forhold til fastsatt pris pr. time i anbudsinnbydelsen Spørsmål om kommunale råd som skal behandle saker av betydning for funksjonshemmede. I dette tilfellet kan ikke ULOBA se at så er skjedd. Punkt 1. BPA uten ledelse er ikke BPA. ULOBA skrev dette: Anbudsdokumentet definerer ikke innholdet i det som skal ”leveres”. I mangel av en definisjon ser det ut til mye av det vesentligste innholdet er utelatt. ULOBA etterlyser en nærmere beskrivelse av leveransens innhold og kvalitet, fordi det ikke er tatt høyde for flere helt sentrale momenter i BPA -ordningen: a) lederopplæring til arbeidslederen b) råd og veiledning til arbeidslederen c) ledelsesverktøy og merkantile tjenester til arbeidslederen d) en formell arbeidsgiver til assistenten Formålet med BPA, (nevnt i sosialtjenestelovens formålsparagraf) er dessuten utelatt. Meningen med BPA er at funksjonshemmede skal benytte verktøyet til å leve et aktivt liv i fellesskap med andre. Dette er utelatt i konsesjonsgrunnlaget. Det samme er Sosial- og helsedirektoratets minimumskrav til arbeidslederopplæringen. Vårt svar på pkt 1: Det fremgår av konsesjonsgrunnlaget med tillegg av spørsmål - og svar i notat datert , at tjenesten BPA skal leveres i hht lov, rundskriv som gjelder for tjenesten samt krav i konsesjonsgrunnlaget. Det er ikke stilt krav i konsesjonsgrunnlaget som ikke er i tråd med lov, rundskriv eller andre føringer for BPA. Kommunene fatter vedtak som angir omfanget og innholdet i tjenesten og brukere skal ha de tjenester de har krav på slik som før. Punkt c, ledelsesverktøy og merkantile tjenester, må konsesjonshaver fremskaffe slike ut fra egen vurdering av om hva som er rasjonelt for å oppfylle sine forpliktelser overfor arbeidsleder, assistent og kommune. Kommunene har ansvaret for opplæring av brukere som har BPA og av de som utøver brukerstyringen på vegne av brukerne eller bistår brukerne i brukerstyringen. Opplæring av arbeidslederen dekkes av den enkelte kommune og er ikke en del av tjenestekonsesjonen. Denne opplæringen er finansiert ved statlige øremerkede midler. (I dagens avtale med ULOBA er dette inkludert i timeprisen). Kommunene kan kjøpe denne bistanden fra leverandører som tilbyr slikt, bla ULOBA og Ressurssenter for omstilling i kommunene, slik det er omtalt rundskriv I-15/2005 fra Helse- og omsorgsdepartementet og kommunene.

16 Spørsmål og svar Punkt 2. Om konkurransegrunnlaget. ULOBA skrev dette: Sentrale myndigheter har bestemt at nonprofit andelslag/samvirkemodellen skal være med i det norske BPA -landskapet. Betalingsmodellen som konkurransegrunnlaget legger opp til gjør dette umulig. En solidarisk utjevning mellom en BPA- time i Bærum og en BPA -time i Kautokeino er sammen med erfaringsutvekslingen selve grunntanken i et hvert samvirke. Prismodellen i anbudet bryter med tidligere praksis og umuliggjør andelslag som ønsker å operere i flere regioner som et større felleskap. Vårt svar på pkt 2: Konkurransegrunnlaget er ikke i strid med samvirkemodellen, tvert i mot åpner konkurransegrunnlaget for ulike former for organisering slik at man oppnår fri konkurranse og mulighet for fritt brukervalg blant konsesjonshavere.

17 Spørsmål og svar Pkt 3. Fastlagt pris undergraver lønns- og arbeidsvilkår. ULOBA skrev dette: Oppgitt pris i konkurransegrunnlaget (252 kr/time, senere justert til 265 kr/time) gjør det umulig å gi assistentene den minimumsstandard av lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt i tariffavtaler i gjeldene område. Prisen som foreslås er i dag langt under ULOBAs gjennomsnittlige lønnskostnad for assistenter, selv når vi ser bort fra ubekvemstillegg. Lønnsnivået vil bli ulovlig og rekrutteringsforholdene vil bli vanskelige. Konsekvensene av dette er dessverre at Vestregionen åpner for at konsesjoner utelukkende tilbys aktører som ikke følger gjeldene tariff, noe som øker faren for at BPA -området blir gjenstand for sosial dumping. Vi i ULOBA ber dere som kommunens øverste politikere om å ta ansvar for å få stoppet anbudet og få i stand en ny anbudsprosess der man tar tydelig definerer BPA, og gir rom for nødvendig kvalitet. Vi håper våre bekymringer blir tatt alvorlig. Anbudets mangler vil ha negative konsekvenser for mange menneskers mulighet til samfunnsdeltakelse. Vårt svar på punkt 3: Prisen på kr 265/time er i hht gjeldene tariff. Den er beregnet ut i fra gjennomsnittlig utgifter til lønn inkl sosiale utgifter for assistenter som yter BPA tjenester og direkte administrasjon av ordningen i Bærum kommune, i tillegg er det 4,5 % påslag på dette beløpet. Dette er en timepris uten tillegg for kveldt/natt/helg/helligdag. Tillegg faktureres særskilt i hht forbruk og regulativ for dette. Det er stilt krav i konsesjonsgrunnlaget ift lønns og arbeidsvilkår. Leverandører som ikke overholder dette vil ikke bli godkjent som leverandør. Dersom slik forhold avdekkes i konsesjonsperioden er dette grunn for kommunen til å heve konsesjonen. Rådmannen vil understreke at konkurransen vil vise om leverandørene i markedet vil levere tjenester til den prisen som er utlyst. Dersom det ikke kommer egnede tilbud, vil kommunene vurdere ulike modeller for organisering av BPA, eks. slik som egenregi eller gjennomføre ny konkurranse.

18 Spørsmål og svar Pkt 4. Råd for funksjonshemmede ikke hørt. ULOBA skrev dette: Fra 1. januar 2008 har alle kommuner hatt plikt til å etablere kommunale råd, som skal behandle saker av betydning for funksjonshemmede. I dette tilfellet kan vi ikke se at så er skjedd. Det er i så fall kritikkverdig og i seg selv grunnlag for å stoppe anbudsprosessen. Vårt svar på punkt 4: I og med at det ikke foreligger endringer i innhold og omfang av tjenesten, men kun mulige endringer i noen leverandørers rammebetingelser, så vil ikke tjenesten til bruker endres og derved ikke være en sak som er særlig viktig for personer med nedsatt funksjonsevne, jf §1 i lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Kommunene hat mottatt dokumentasjon som kan benyttes til politisk behandling i hver enkelt kommune. Det er opp til den enkelte kommune hvordan de behandler dette i samsvar med lov. Vi gjør i tillegg oppmerksom på at krav i lov og rundskriv som gjelder tjenesten BPA er ivaretatt i konsesjonsgrunnlaget samt at forarbeidet til konsesjonsgrunnlaget ikke kan legges ut for høring før kunngjøring ut fra kravet til konkurranse blant leverandører.


Laste ned ppt "Tjenestekonsesjon for Brukerstyrt Personlig Assistanse - BPA"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google