Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Den grenseløse regionen”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Den grenseløse regionen”"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Den grenseløse regionen”
Prosjektplan for pilotprosjekt 1

2 ”Den grenseløse regionen” - pilotprosjekt 2008-09
Bakgrunn Hensikt Mandat Mål Deltagere Organisering Prosjektorganisering, grunnmodell Styringsgruppe Rollefordeling prosjektledelse Bærum kommune og pilotprosjekt Rammevilkår Milepæler Punkter til pilotprosjektenes implementeringsplan 2

3 Bakgrunn Prosjektet ”Den grenseløse regionen” ble igangsatt i oktober 2006. Mål: utrede og prøve ut en ordning hvor innbyggerne kan velge hvor i regionen de ønsker å bruke bestemte lovpålagte kommunale- og fylkeskommunale tjenester. Rapport med kriterier for valg av tjenester og aktuelle tjenesteområder ferdigstilt desember 2007. Politisk vedtak i de ulike kommunestyrene vedr. grenseløst tjenestetilbud Rigget pilotprosjekt for utprøving av ordningen på bestemte områder, våren 2008 Pilotprosjektet igangsettes offisielt 1. desember 2008 3

4 Hensikt Pilotprosjektet skal gi erfaringer tilknyttet fritt kommunalt tjenestevalg, og danne beslutningsgrunnlag for en eventuell fremtidig innføring av ordningen i regionen. Rapport til Fylkesmann i Akershus vedrørende erfaringer 4

5 Mandat Kommuner og fylkeskommuner som deltar i pilotprosjektet skal innføre fritt kommunalt tjenestevalg for bestemte lovpålagte kommunale- og fylkeskommunale tjenester. Rammebetingelsene for ordningen er regulert i forprosjektet, samt politiske vedtak i den enkelte kommune og fylkeskommunene. 5

6 Mål Kommuner og fylkeskommuner som deltar i pilotprosjektet skal innføre en ordning hvor innbyggerne etter egne preferanser velger hvor i regionen de ønsker å bruke bestemte lovpålagte kommunale- og fylkeskommunale tjenester. Gi erfaringsgrunnlag i forhold til fritt brukervalg. Danne beslutningsgrunnlag for en eventuell fremtidig innføring av ordningen i regionen. Rapport til Fylkesmannen i Akershus vedrørende erfaringer 6

7 Deltakere p.t. Kommuner Vestregionen Øvre Romerike Utvikling
Asker kommune Bærum kommune Hole kommune Ringerike kommune Øvre Romerike Utvikling Nes kommune Eidsvoll kommune Hurdal kommune Nannestad kommune Gjerdrum kommune Ullensaker kommune Fylkeskommuner Oslo fylkeskommune Akershus fylkeskommune Østfold fylkeskommune 7

8 Prosjektorganisering, grunnmodell
BESTILLER/PROSJEKTEIER: Vedtar igangsetting ADMINISTRATIV STYRINGSGRUPPE: Medlemmer fra de deltagende regioner/kommuner PROSJEKTLEDER: Ansvar for fremdrift, prosess og resultater, rapporterer til styringsgruppens leder PROSJEKTGRUPPER: Delleveranser til prosjektet Administrativ styringsgruppe: Østfold fylkeskommune: Jan Petter Olsen rådgiver i kulturseksjonen/regionalavdelingen Oslo fylkeskommune: Tone Skodvin fagsjef i byrådsavdelingen for kutlru og utdanning Akershus fylkeskom: Ingunn O Nordvold Buskerud fylkeskom: ? Øvre Romerike Utv.: Trine Christensen rådmann, Gjerdrum kommune Hanne Espeseth kommunaldirektør, Ullensaker kommune Vestregionen: Wenche Grinderud kommunalsjef, Bærum kommune 8

9 Prosjektorganisering, grunnmodell
Bestiller/prosjekteier (vedtar igangsetting) (pilotprosjektgruppe) 9

10 Organisering pilotforsøk, suksesskriterier
Forankring på rådmannsnivå i pilotkommunene Innflytelse og styring fra deltakende pilotkommuner Kontinuitet i prosjektadministrasjonen Kontinuitet i det strategiske utviklingsarbeidet som prosjektet og pilotforsøket er en del av Enkel organisering og korte kommandolinjer 10

11 Organisering pilot, rollefordeling
Osloregionen v/prosjektledelsen (Bærum kommune) Utredning, rapportskriving Rådgivning Koordinering av pilotprosjektene Kommuner/fylkeskommuner Vedtak om deltagelse Prosjektstyring egen pilot Implementering Rapportering til prosjektledelsen 11

12 Rådmannsnivå fra deltakende kommuner/fylkeskommuner
Rapporterer til styringsgruppens leder. Eksempelvis: En prosjektgruppe pr. pilotforsøk. Representasjon på enhetsleder-nivå. Leder av gruppen rapporterer til prosjektledelsen. 12

13 Styringsgruppe Akershus Fylkeskommune Ingunn O. Nordvold
Østfold Fylkeskommune Jan Petter Olsen Oslo kommune Tone Skodvin Vestregionen Wenche Grinderud Øvre Romerike Utvikling Trine Christensen Hanne Espeseth 13

14 Rammevilkår Tid Økonomi Avgrensning
Pilotprosjektet starter og avsluttes Økonomi Forslag til budsjett for pilotprosjektet fremlegges av prosjektledelsen i styringsgruppemøte 21. oktober 2008. Arbeidet finansieres av fylkesmannen i Akershus og Osloregionen. Ansvar for budsjettet ligger hos Osloregionen. Bærum kommune stiller med prosjektledelse. Utgiftene tilsvarende en 100 % stilling dekkes av Osloregionen, ihht. egen avtale. Avgrensning Pilotprosjektet omfatter de tjenestene og de forutsetningene som er beskrevet i forprosjektet. Eventuelle avvik fra beskrivelsene i forprosjektet avklares med prosjektledelsen før implementering. 14

15 Milepæler Milepæler Tid Ansvar
Etablering av administrativ styringsgruppe Okt. 08 Kari Garmann Prosjektplan pilotprosjekt godkjent av styret i Osloregionen Prosj. ledelsen Bærum kommune Pilotprosjektene etablert og deres implementeringsplan godkjent av prosjektledelsen jun. 09 Kartlegge dagens arbeidsprosesser vedr søknad om barnehageplass Sep.09 Prosjektgruppene i ØRU og Vestregionen 15

16 Milepæler forts. Milepæler Tid Ansvar
Utvikle ny arbeidsprosess for håndtering av søkere fra andre kommuner Okt.09 Prosjektgruppene i ØRU og Vestregionen Studietur til Danmark Prosj. ledelsen Bærum kommune Rapport til Fylkesmannen i Akershus Des. 09 Utprøving i praksis Deltaker- kommunene Arrangere erfaringskonferanse? Sept. 10 Prosjektrapport til styret i Osloregionen, inkl. evaluering Des. 10 16

17 Punkter til pilotenes implementeringsplan
Etablere kontakt med de aktuelle fagmiljøene i egen kommune Informere og motivere internt Nøkkelord: Brukerfokus Målsetting: Tilgjengelighet Metode: Rådmannsnivå og tjenesteledere må ”selge inn” prosjektet og sørge for fokus på brukere og tilgjengelighet i miljøene. Må etterspørre erfaringer og informasjon. Tema i møter. Rapportere til politisk nivå. Etablere samarbeid med fagmiljøene i samarbeidende kommuner (regionen) Etablere regionale arbeidsgrupper for de ulike tjenestene, med ledere Innenfor de tjenesteområdene ordningen skal omfatte: Søknad om barnehageplass Grunnskole (innmelding 1. klasse, bytte av skole, sfo plass etc) Voksenopplæring Tilbud til funksjonshemmede (støttekontakt, ledsagerbevis etc) Helsetjenester frem til 18 år (helseundersøkelser 0-5 år, tilbud til ungdom etc) Tilbud til eldre (korttidsplass i pleie og omsorgsinstitusjon) 17

18 Punkter til implementeringsplan, forts.
Avklare kapasitet i de ulike kommunene, innenfor de ulike tjenesteområdene. Start med de områdene der det er best kapasitet. Etablere ordning med utveksling av informasjon vedr. kapasitet på tvers i regionen, dersom det ikke finnes fra før. Publiseres til innbyggerne? Utarbeide felles rutiner for ny ordning, med utgangspunkt i beskrivelsene i forprosjektet Metode: Prosessmodellere tjenesten? Prosjektledelsen kan bistå Markedsføre eksternt: lokalavis(er), nettsider. Politikerne må spre budskapet: ”Større utvalg, bedre kapasitet, fritt brukervalg, vi tar innbyggerbehov på alvor - uten at det går ut over ”egne innbyggere””. 18

19 Eksempel Søknad om barnehageplass Beste praksis 19

20 20

21 Finner informasjon på nettet
21

22 Har ønsket kommune ledige plasser?
22

23 Eks: ventelistelukning i Danmark
Resultat: Viser hvilke kommuner som er åpne, helt lukket og delvis lukket for søknader fra andre kommuner, i perioden fra – , for barn fra 3-5 år Bærum kommune oppdaterer sine ventelister daglig, men har foreløpig ikke disse tilgjengelig for andre enn internt. 23

24 Sender søknad om barnehageplass til ønsket kommune
24

25 Ønsket kommune mottar søknad
25

26 Tildelingsbrev/avslag
26

27 Ordinære plasseringsrutiner
27


Laste ned ppt "”Den grenseløse regionen”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google