Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Demensteam Lier Kommune

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Demensteam Lier Kommune"— Utskrift av presentasjonen:

1 Demensteam Lier Kommune
Presentasjon Demensteam Lier Kommune Wiebke Henriksen Ergoterapeut Demensteam Lier Kommune Lampelandkonferansen, sept. 2011 Jeg heter Kjersti Hennum og er koordinatorsykepleier i Demensteamet. Startet som prosjekt i 2005 men er nå etablert. Live var med i prosjektet det første halvåret men måtte kaste inn håndkle da hun ble gravid. Det er en stor glede at hun nå får være med å gjennomføre denne dagen og prosjektet Et godt liv – livet ut!! Lier har blitt en foregangskommune innen demens. Er modellkommune når det gjelder tiltak rette mot pårørende som er et av fokusområdene i Omsorgsplan Andre satsingsområder der er: utredning av demens, dagtilbud. Dette er de tre områdene hvor det foregår prosjekter. Demensplan 2015 legger noen føringer til hvordan Demensomsorgen skal være fremover og i følge den ligger vi i Lier godt ann. Men det er mange og viktig utfordringer videre, blant annet dagsenter og botilbud eller heldøgns omsorg Vi blir kontaktet av andre kommuner som for eksempel Nittedal og Hole – de har vært på besøk hos oss for å få informasjon om hvordan vi jobber. Vi er også med i følgende prosjekter: DESEP studien som ser på hvilken effekt antidepressiva og antipsykotika har på personer med demens. Demens i familien 2 som ser på hvilke effekt det har for pårørende og personene med demens å få kunnskaper om demens og ekstra oppfølging. Ingun Ulstein som har videreført demens i familien 1 som hun fikk Leon Jarnes pris for.

2 Bakgrunnstall: 71 000 personer som har en demenssykdom i Norge i 2011
Tallet vil øke pga økningen i antall eldre i befolkningen. Antagelig vil antallet personer med demens fordobles fram mot 2035 til 2040 (Engedal og Haugen 2009, Helse- og omsorgsdepartementet 2007). I tillegg vil mange pårørende berøres av sykdommen, personer med demens har i gjennomsnitt minst fire nære pårørende, dette betyr at over personer er direkte berørt av sykdommen i Norge. Rundt 60 prosent av personene med demens bor i eget hjem, I de kommunale helse- og omsorgstjenestene er personer med demens den største brukergruppen. Opp mot fire av fem beboere i sykehjem har en demenssykdom (Engedal og Haugen 2009, Helse og Omsorgsdepartementet 2007, Helsedirektoratet 2007)

3 Forankring: I kommunehelsetjenesteloven § 1-3 nr. 2: "Kommunens helsetjeneste skal omfatte følgende oppgaver: Diagnose og behandling av sykdom, skade eller lyte". I forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene nr 792: § 3: ”Oppgaver og innhold i tjenestene : skal kommunene sikre et system av prosedyrer som søker å sikre at brukerne får nødvendig undersøkelse og behandling, rehabilitering, pleie og omsorg tilpasset den enkeltes tilstand”

4 Nødvendig helsehjelp …handler om at kommunen sikrer tjenester til dem som trenger tjenester til enhver tid – At grunnleggende behov ivaretas – Individuell tilrettelegging – Brukermedvirkning – Kontinuitet og forutsigbarhet i tjenesten Kommunehelsetjenesteloven § 2-1, sosialtjenesteloven § 4-3, kvalitetsforskriften § 3 og Ik forskriften § 4

5 Demensteam i Lier Kommune
Politisk vedtak i 2004 om kompetansesenter for demens 2005 oppstart demensteam med en sykepleier stilling, prosjekt 2007 utvidelse med en ergoterapeut stilling, fast tilbud Demensplan 2015: Lier var modellkommune i forhold til pårørendearbeid: pårørendeskole, samtalegruppe,individuelle samtaler På nasjonal basis: - ”Den gode dagen”. Demensplanen er en delplan av St. meld. nr. 45 ( ) ”Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer” - 3 årig utviklingsprogram, oppdrag fra Helsedirektoratet, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse: Utredning og diagnostisering Nasjonal kartlegging 2007 Bidra til at nye demensteam etableres Ny nasjonal kartlegging i 2010

6 Demensteamets oppgaver:
Bistå legen med utredningen som grunnlag for diagnostisering Bistå i vedtaksprosess ved behovsvurdering, tjenestetildeling Undervise og veilede pårørende og annet helsepersonell

7 ..hos brukeren: Foretar hjemmebesøk,kartlegge, utrede
Innhente komparentopplysninger Tilbyr pårørendesamtaler Gir råd og veiledning Er behjelpelig med å finne de rette hjelpemidler

8 ..for pårørende og andre berørte:
Spre kunnskaper om demens Informerer om kommunens tjenestetilbud Er behjelpelig med å søke om tjenester Betjener Demenstelefonen alle hverdager fra kl – 15.30

9 Kjersti Hennum Sykepleier, Wiebke Henriksen Ergoterapeut,


Laste ned ppt "Demensteam Lier Kommune"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google