Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORELDREMØTE Hommelvik, Grønberg, og Mostadmark barnehage

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORELDREMØTE Hommelvik, Grønberg, og Mostadmark barnehage"— Utskrift av presentasjonen:

1 FORELDREMØTE 02.10.14 Hommelvik, Grønberg, og Mostadmark barnehage

2 Bakgrunn for tema: I rammeplanen står det at:
«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for gjensidig utvikling» ( Rammeplanen, 2005, s. 31). Barnehagen rolle er å gi barn mulighet for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Lekens betydning og rolle: Egenverdi, og er en viktig side ved barnekulturen. Grunnleggende livs- og læringsform som de utrykker seg igjennom. Fører til forståelse og vennskap med andre barn. Lek og læring danner grunnlag for trivsel og meningsfulle dager. I samhandling med hverandre legges grunnlag for læring og sosial kompetanse. Lekens svakheter Kan gi barn makt og føre til at noen barn blir utestengt. Hindre vennskap og gode relasjoner ( Rammeplanen, 2005, s. 32). Bruk av digitale medier – hva betyr de for læring? Barnehagen kan bidra og legge til rette for gode samspillerfaringer, men målet i dag er å drøfte hvordan dere kan videreføre dette hjemme, vice verca.

3 Hva er det viktigste jeg kan lære mitt barn? «KAFEBORD METODE»
Bursdagsfeiring? Treff på ettermiddagstid? Hva bruker vi/de tiden til? Hvis barnet mitt blir utestengt fra lek hva gjør jeg da? Hvorfor er dette viktig for meg? Hvordan kan jeg møte mitt barnet?

4 Tanker om årsplan 2015 Barnehagens personale har forslag om å satse på språk i årsplanen for 2015. Bakgrunnen for dette er felles satsning i Malvik kommune, Tydal, Selbu og Melhus om språkprosjekt gjennom NEA. Intensjonen med felles satsning for de 4 kommunene som deltar er at barn: Opplever språklig kvalitet i det daglige samspillet med ansatte Utvikler et riktig språk som fremmer egen identitetsdannelse Får rikt med erfaringer med fortelling, høytlesning, sang og regler Utvikler og tilegner seg et godt ordforråd Får mulighet til å utforske skriftspråket Barnehagene skal lage en egen prosjektplan i løpet av høsten, med egen mål som skal være førende for 2015. Ekstern vurdering i Hommelvik barnehage våren Informasjon kommer fortløpende med tanke på foreldremøte og involvering av representanter i samarbeidsutvalget. Info finner dere på Malvik kommunes hjemmeside under NEA.

5 Foreldreråd Foreldrene skal sikres påvirkningsmuligheter på barnehagens innhold, og dere skal være representert gjennom et foreldreråd. I hver barnegruppe velges det 2 representanter i hver gruppe, totalt 10 i Hommelvik, 4 i Grønberg, og 2 i Mostadmark. Som representerer barnehagens foreldreutvalg. Ofte forkortet med FAU. Ut i fra de 16 valgt representantene velges det nestleder og en leder. Nestleder og leder sitter i barnehagens samarbeidsutvalg, der det er lik fordeling mellom foreldre; ansatte og eier (politisk valgt representant). I Lov av 1.august 2013 nr 99 om barnehager m.v (barnehageloven) står det i § 4 om foreldreråd og samarbeidsutvalg; For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø»(…). Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget (hentet fra barnehageloven, 2014).


Laste ned ppt "FORELDREMØTE Hommelvik, Grønberg, og Mostadmark barnehage"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google