Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BARNS TRIVSEL - VOKSNES ANSVAR

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BARNS TRIVSEL - VOKSNES ANSVAR"— Utskrift av presentasjonen:

1 BARNS TRIVSEL - VOKSNES ANSVAR
Forebyggende arbeid mot mobbing begynner i barnehagen Utdanningsdirektoratet har laget en veileder om forebyggende arbeid mot mobbing. Målgruppe: Alle som arbeider i barnehagen. Mobbing er et relativt nytt begrep for barnehagen både i praksisfeltet og innen forskning. Det meste vi vet i dag er basert på forskning og erfaringer fra skolen. Litteratur og antimobbeprogram: Olweus fra 70-tallet. Roland: Respekt, Zero. Reidar Pettersens bok i 1997: Mobbing i barnehagen. Hevdet at mobbing også foregår blant barnehagebarn. Utløste en debatt som fortsatt pågår. Les mer på Udir.no/Barnehage.

2 RAMMEPLANEN at barnehagen har en samfunnsoppgave i tidlig forebygging av mobbing at personalet skal arbeide for et inkluderende miljø som motvirker mobbing   at barnehagen skal fremme positive handlinger som motvirker mobbing    Veilederen er forankret i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Her står det at barnehagens oppgave er å forebygge og motvirke mobbing, og det står noe om hvordan dette arbeidet kan utføres og ivaretas i barnehagen.

3 HVA ER MOBBING? Med mobbing mener vi: gjentatt negativ atferd fra en eller flere rettet mot en Mobbing er systematisk plaging, erting og utestenging. Men hva er det barnehagen skal forebygge og motvirke? Mobbing er begrep som blir definert noe ulikt. Utdype forkortet begrepsforklaring: Negative handlinger: Fysiske og psykiske. Gjentatte: Frekvens, over tid. Flere mot en: En som har vanskelig for å forsvare seg, del av et ikke selvvalgt fellesskap, for eksempel en klasse. Dimensjon som for mange ikke harmonerer med at det handler om barnehagebarn: Planlagt, ondsinnet. Mobbing innbefatter ikke negative enkeltepisoder.

4 MOBBING I BARNEHAGEN? Har du i løpet av det siste året opplevd mobbing mellom barn i barnehagen? Nova: 2012, Guldbrandsen og Eliassen. Kan ikke regnes som en egen mobbeundersøkelse. Et begrenset bidrag til forskningen om mobbing i barnehager. Ønsket å finne ut noe om styrernes kunnskap om mobbing. 10% / en av ti besvarte ikke spørsmålet (lilla). Tre svarkategorier: Forekommer jevnlig: en av ti (rødt). Forekommer, men svært sjelden: seks av ti (gult). Forekommer ikke: to av ti (grønt).

5 BARNAS STEMME De fleste trives og har det bra i barnehagen.
54,4 % av barna har blitt ertet så de ble lei seg.  Prosjektet Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena: Hedmark: Thomas Nordahl: Hvordan gir barna uttrykk for at de har det i barnehagen? Fire- og femåringer: Trives = Blir sett av de voksne, har noen å leke med, har venner og i liten grad er utsatt erting eller plaging. Stor variasjon i svarene. Relativt mange barn uttrykker at de opplever vonde enkeltopplevelser. Barnehagens oppgave å ivareta og sikre barna. Men noen episoder vil naturlig oppstå. Avverge/stanse enkeltepisoder. Sikre at de ikke utvikler seg.

6 BARNS TRIVSEL - VOKSNES ANSVAR Kunnskapsgrunnlag Forslag Refleksjon
Veiledernes innhold: 1. Innholdet i og intensjonen med veilederen 2. Personalets arbeid for et godt psykososialt miljø 3. Relasjonene og samspillet barna imellom 4. Vennskap 5. Sosial kompetanse 6. Arbeid med kommunikasjon og språk 7. Barns samspill i lek 8. Samarbeid mellom barnehage og hjem 9. Personalets samarbeid for et godt barnehagemiljø Mobbing: alvorlig for den som blir utsatt for det. Kan føre til alvorlig skade og forringet livskvalitet. KD tar problemet på alvor og har som et ledd i kampen mot mobbing laget en veileder. De voksne har viktige roller. Bidra til at barna skal trives i dag. Arbeide forebyggende. Mål: Barnehagebarna verken opplever å bli krenket eller kommer til å krenke andre i framtiden.

7 ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ
Enkeltbarnet Felleskapet Der hvor barns selvfølelse krenkes, ligger kimen til hensynsløshet, mobbing og manglende empati. Hva personalet kan gjøre for å sikre barna et godt psykososialt miljø til beste for dem i dag og i morgen. Barnas opplevelse av situasjonen er essensiell. Tilstedeværende voksne. Trygghet og mulighet til utfoldelse. Det er de voksne som har ansvaret! Sitat fra rammeplanen.

8 RELASJONER Barnehagens dagligliv skal preges av samvær som innebærer at personalet lytter, støtter og utfordrer barna. Ser jeg et barn, ser jeg et menneske. Anne-Cath Vestly. Barn utvikler seg i relasjonene til andre. Voksen - barn. Barn - barn. Sitat fra rammeplanen.

9 SOSIAL KOMPETANSE selvfølelse empati prososial atferd
  selvhevdelse selvkontroll Rammeplanen: Sosial kompetanse er vesentlig for å motvirke utvikling av mobbing.

10 VENNSKAP Kristin Halvorsen: det viktigste med barnehagen er å få en venn. Likeverdig forhold, akseptert som den en er. Også små barn. Noen trenger hjelp til å etablere vennskap.

11 LEK Grunnleggende livs- og læringsform Kilde til glede og utfoldelse
Viktig å lykkes og bli inkludert i lek Mange barn deltar godt i lekefellesskapet. Noen trenger bistand fra voksne: Invitere, tilrettelegge, være modeller, støtte, delta på barnas premisser. Bidra til å håndtere konflikter. Se begge parter i en konflikt. Anerkjenne opplevelser og følelser og ta avstand fra handlinger.

12 KOLLEGAER KAN SPILLE HVERANDRE GODE
Samarbeidsklima. Alle kan gjøre feil, og ingen dager er som regel like gode. En gjennomgående aksepterende og anerkjennende væremåte bidrar til trygghet, tillit og trivsel. En felles grunnholdning om at alle i prinsippet vil hverandre vel kan være et godt utgangspunkt. Gjensidig åpenhet og støtte. Felles refleksjon.

13 SAMARBEID MED FORELDRENE
Viktig for foreldrene å oppleve at barnet deres blir sett og ivaretatt. Voksne som ser og bryr seg om deres barn skaper tillit. Naturlig bekymret for eget barn. Fortelle hva bgh gjør og forsikre om at bhg tar ansvar.


Laste ned ppt "BARNS TRIVSEL - VOKSNES ANSVAR"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google