Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingsreformen Kommunestyresalen 16.5 og 22.05 og19.06 og 25.06. 2012 Signe Louise Berthelsen Rigmor Måntrøen Mette Braathen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingsreformen Kommunestyresalen 16.5 og 22.05 og19.06 og 25.06. 2012 Signe Louise Berthelsen Rigmor Måntrøen Mette Braathen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsreformen Kommunestyresalen 16.5 og 22.05 og19.06 og 25.06. 2012 Signe Louise Berthelsen Rigmor Måntrøen Mette Braathen

2 Program Temaer i opplæringa: Kort innledning om samhandlingsreformen Gjennomgang av avtaleverket (samarbeidsavtalene) Bakgrunn for ny lov med fokus på hva som er nytt – sammenheng med andre lover Kort gjennomgang/oversikt over nye forskrifter Taushetsplikt og samarbeid – begrensninger og muligheter

3 Pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok – fragmenterte tjenester

4 Demografisk utvikling og endringer i sykdomsbilde utfordrer velferdssamfunnets bæreevne. Sosial ulikhet inaktivitet levevaner

5 Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom. Helsefremm ende Folkehelse arbeid

6 Helsefremming i alt vi gjør og er Helsefremm ende Folkehelse arbeid

7 Oppdraget er: Mer forebygging og folkehelsearbeid- dempe ”etterspørselen” God koordinering av tjenestetilbudet! (sømløse helsetjenester) Flere oppgaver skal løses i kommunene! ”dempe etterspørselen etter spesialisthelsetjenester” Mer brukermedvirkning!

8 Kort om virkemidler for å lykkes med samhandlingsreformen 1.Nytt lovverk Lov om helse og omsorgstjenester i kommunene Lov om folkehelsearbeid Nasjonal helse og omsorgsplan 808.07.2014

9 Konsekvenser av nytt lovverk Folkehelseplanlegging ift. utfordringer Krav til kvalitet, forsvarlighet og pasientsikkerhet Krav om pasient og brukerinnflytelse Krav til koordinator Plikt til å medvirke til forskning Krav til lokale samarbeidsavtaler Plikt til døgnopphold for ø-hjelp Betalingsplikt og medfinansiering

10 2. Økonomiske virkemidler (37 mill til Hamar i 2012) Kommunal medfinansiering – insentiv til samarbeid Finansiering - utskrivingsklare pasienter Finansiering - ø-hjelp når klart

11 3. Faglige virkemidler Fagstøtte fra nasjonale myndigheter – faglige normer og standarder, veiledere, retningslinjer, prosedyrer, kvalitetsindikatorer ”arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet” (§4-2) –Lean? EQS? m.m –Struktur, prosess, resultat Kompetansebygging – nye komprtansekrav –fag-, endrings-, erfaringskompetanse –forskning

12 4. Organisatoriske virkemidler Arenaer for systematisk dialog –Dialog med bruker/ interesse-organisasjonene, fastlegene og ansattes organisasjoner, spesialisthelsetjenesten Måter å jobbe på: –Ambulante tverrfaglige team –Frisklivssentraler/mestringssentra –Intermediær/ø-hjelp –Samarbeid med frivillige IKT-verktøy/velferdsteknologi Endringer i organisasjoner og måten å jobbe på

13 Flere tjenester skal ytes i kommunen – hva betyr det? Veksten framover skal skje i kommunene Kommunen skal bygge ut tilbud ”før, i stedet for og etter sykehusbehandling” Mål: 10 – 30 % reduksjon i sykehusinnleggelser og polikliniske konsultasjoner/dagbehandlinger

14 Framtidens kommunale helse og omsorgstjeneste Dagtilbud til demente lovfestes Aktiv omsorg og partnerskap med familie og pårørende Økt innsats psykiske lidelser og rusarbeid Øke innsatsen angst/depresjon Større innsats habilitering/rehabilitering Større innsats på forebygging/folkehelse Legetjenester – større del av den kommunale tjenesten Ny kompetanse

15 Hva gjør vi i Hamar? Vedtak om å etablere Frisklivssentral Tar i mot utskrivningsklare pasienter til ”riktig tid”. Gir et bredere tilbud på sykehjemmene og i hjemmebasert Kompetanseheving og innkjøp av utstyr Egen enhet for omsorg for alvorlig syke Arbeider med samarbeidsavtalene Utreder intermediærtilbud Samarbeid mellom kommunen og fastlegene Arbeid med helse og omsorgsplanen


Laste ned ppt "Samhandlingsreformen Kommunestyresalen 16.5 og 22.05 og19.06 og 25.06. 2012 Signe Louise Berthelsen Rigmor Måntrøen Mette Braathen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google