Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Budsjettseminar for bydelsstyrene 24.09.20081 Oppbygging av budsjettdokumentet Hvordan skal det leses? Budsjettseminar for bydelsstyrene 24. september.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Budsjettseminar for bydelsstyrene 24.09.20081 Oppbygging av budsjettdokumentet Hvordan skal det leses? Budsjettseminar for bydelsstyrene 24. september."— Utskrift av presentasjonen:

1 Budsjettseminar for bydelsstyrene 24.09.20081 Oppbygging av budsjettdokumentet Hvordan skal det leses? Budsjettseminar for bydelsstyrene 24. september 2008

2 2 Budsjettseminar for bydelsstyrene 24.09.2008 Budsjettet  Kommunenes viktigste planleggings- og styringsredskap  Skal inneholde: –Utfordringer –Målsettinger –Planlagte ytelser og ressursbruk = PLANLEGGINGSREDSKAP  Når budsjettet er vedtatt: –Handlingsfullmakt –Et sett av bindende forskrifter –Angivelse av virksomhetens aktivitetsgrenser = STYRINGSREDSKAP

3 3 Budsjettseminar for bydelsstyrene 24.09.2008 Innholdsliste i budsjettdokumentet - med leserveiledning (1)  Kapittel A - Byrådets forord m/budsjettvedtak –Her finner du en helhetlig framstilling av målsettinger og satsinger for byen og tjenestene  Kapittel B - Drifts- og investeringsbudsjett – sammendrag –Om grunnnlaggende økonomiske forhold, for de som ønsker et ”makrobilde” av kommunal økonomi  Kapittel C – Utviklingstrekk –Noen hovedtrekk i samfunnsutviklingen, med bl.a. befolkningstall for bydeler  Kapittel D - Kommunale tjenester –Se neste foiler  Kapittel E - Budsjettforslag for kommunale foretak

4 4 Budsjettseminar for bydelsstyrene 24.09.2008 Innholdsliste i budsjettdokumentet - med leserveiledning (2)  Kapittel D - Kommunale tjenester –Byrådsavdelingene, innledes med visjoner/målsettinger/fokusområder samt tallmessig oppsumering drift og investering –Videre inndeling etter tjenesteområder. Les i plangrunnlaget for å lære mer om status, planer etc. for tjenesten –Eksempel: Utdrag fra plangrunnlag til Eldre og særlig omsorgstrengende:

5 5 Budsjettseminar for bydelsstyrene 24.09.2008 Innholdsliste i budsjettdokumentet - med leserveiledning (3)  Kapittel D - Kommunale tjenester (forts.) –Utfordringer i tjenesten: Oppsummerende situasjonsbeskrivelse, fra planer, tjenesterapportering, info om samfunnsutvikling og lignende –Mål for 2009: Konkretisering av ambisjoner, med rapportering i tertialrapporter, årsmelding og med kopling til BMS –Eksempel: Utdrag fra måltabell Eldre og særlig omsorgstrengende:

6 6 Budsjettseminar for bydelsstyrene 24.09.2008 Innholdsliste i budsjettdokumentet - med leserveiledning (4)  Kapittel D - Kommunale tjenester (forts.) –Forslag til driftsbudsjett, med kommentarer: Tabell med sum inntekt, utgift og nettoramme for tjenesteområdet. –Type rammeendring, med kommentarer. –Eksempel: Budsjettforslag Eldre og særlig omsorgstrengende:

7 7 Budsjettseminar for bydelsstyrene 24.09.2008 Innholdsliste i budsjettdokumentet - med leserveiledning (5)  Kapittel D - Kommunale tjenester (forts.) –Investeringsbudsjett, med kommentarer:Gjennomgangen av tjenesteområdet avsluttes med en oversikt over investeringsprogrammet. –En mer detaljert oppstilling m/kommentar finnes i Vedleggsdelen –Eksempel: Investeringsbudsjett Eldre og særlig omsorgstrengende:

8 8 Budsjettseminar for bydelsstyrene 24.09.2008 Vedleggsdokumentet  1 - Investeringsprogram 2009 – 2012 –Detaljert verbalomtale og talltabell –1.4 Bydelsvis oversikt over investeringsprosjekter (s. 50)  2 - Diverse tilskudd til lag og organisasjoner –2.2 Tilskuddsmidler til disposisjon for bydelsstyrer (s. 52)  3 - Talloversikter budsjett og økonomiplan –Med bl.a. detaljerte rammeendringstabeller for hver byrådsavdeling (s. 69)

9 9 Budsjettseminar for bydelsstyrene 24.09.2008 Budsjettprosessen  Rammebudsjettering – med utgangspunkt i fjorårets vedtatte budsjett  Budsjettet vedtas på tjenesteområdenivå  Budsjettet viderefordeles på tjenester og resultatenheter iht ulike budsjettmodeller i etterkant av bystyrets budsjettvedtak.  Budsjettmodellene skal - så langt det lar seg gjøre : –Baseres på tydelige mål og forutsetninger (kostnad/omfang) –Oppleves som rettferdige –Være forutsigbare –Gi incitamenter til ønsket adferd

10 10 Budsjettseminar for bydelsstyrene 24.09.2008 Tjenesteområdene - med byrådets forslag til budsjett og økonomiplan

11 11 Budsjettseminar for bydelsstyrene 24.09.2008 Budsjettmodeller – hvordan fordeles budsjettet til tjenestestedene (I)  Omtales i faktaboks i budsjett 2009 (hoveddokumentet side 19)  Aldersinstitusjonene : Fordeles ut fra en beregnet kostnad per institusjonsplass.  Helse og omsorg: Vil senere i høst presentere en mer detaljert beskrivelse av tildelingsmodeller innenfor sitt ansvarsområde.  Skole og barnehage: I hovedsak Elev/barn-baserte fordelinger, men med noen tillegg/unntak  Eksempel: Fordelingsmodell skole

12 12 Budsjettseminar for bydelsstyrene 24.09.2008 Mer om budsjettfordelingsmodeller: Eksempel: Skole  Modellen skal gi en mest mulig treffsikker fordeling (objektiv, ”rettferdig”)  Modellen må være enkel å administrere En budsjettfordelingsmodell må balansere mellom to viktige hensyn:  Individuell tildeling – etter vurderte behov – pr. elev  Hele budsjettrammen fordeles i like beløp pr. elev To (tenkte!) ytterpunkter : Skolemodellen i Bergen ligger et sted mellom disse

13 13 Budsjettseminar for bydelsstyrene 24.09.2008 Mer om budsjettfordelingsmodell Skole  Grunnskoleundervisning: –Grunnressurs + beløp per elev –For skolene samlet sett er 90% av undervisningsbudsjettet utdelt via tildelingsmodellen. –De resterende 10% er særskilte tildelinger, som spesialundervisning, ekstraassistent, seniortiltak, morsmålsundervisning, Norsk II mm  Drift skolebygg: –Skolene får fullbudsjettert internleie og energi, –Renholdsbudsjett blir oppmålt etter det areal som skolene er blitt tildelt. (Men ingen sammenheng med elevtall)  SFO: –Grunnressurs + et elevbeløp i en tildelingsmodell. –Resterende 20% utdeles særskilt etter søknad. (ekstraassistent)

14 14 Budsjettseminar for bydelsstyrene 24.09.2008 Tilskuddsordninger til bydelsstyrenes disposisjon (sak 114/07)  Bydelsstyrene får ansvar for tildeling av tilskudd til medlems- og interesseorganisasjoner med eldreformål.  Bydelsstyrene får ansvar for tildeling av midler til frivillige lag og organisasjoner innen oppvekstfeltet, med virksomhet som i all hovedsak er rettet mot aktiviteter innen bydelen.  Innenfor de budsjettmidler bydelsstyrene får til disposisjon innen oppvekstfeltet, har bydelsstyrene ansvar for samordning av lokale forebyggende tiltak (SLT)   Bydelsstyrene får ansvar for å tildele stimuleringsmidler til lokalt kulturarbeid for barn og unge.  Bydelsstyrene får til disposisjon beløp øremerket til stimulering av tverrsektorielle (samarbeids)prosjekter i bydelene.

15 15 Budsjettseminar for bydelsstyrene 24.09.2008 Tilskuddsordninger til bydelsstyrenes disposisjon (jf sak 114/07)  Oversikt side 52 i Vedleggsdel til budsjett 2009: 2Diverse tilskudd til lag og organisasjoner 2.1Tilskuddsmidler til disposisjon for bydelsstyrene

16 16 Budsjettseminar for bydelsstyrene 24.09.2008 Fullmakt til å disponere budsjettmidler  Økonomireglementet samler overordnede reglementer og forskrifter i Bergen kommune. Revideres normalt årlig i forbindelse med budsjettarbeidet.  Budsjettfullmaktene inngår i økonomireglementet, og gjelder for de beløp som bystyret bevilger i årsbudsjettet. Herunder:  ”III E. Fullmakter til bydelsstyrer Bydelsstyrene kan foreta omdisponeringer - uten beløpsbegrensninger - mellom de tilskuddsposter som er stilt til bydelsstyrenes disposisjon”

17 17 Budsjettseminar for bydelsstyrene 24.09.2008 Investeringsoversikter pr bydel  Bydelsstyrene har uttalerett for de delene av investeringsbudsjett og økonomiplan som har stor relevans for bydelen.  Oversikter s. 50-51 i Vedleggsdel  Utgjør om lag halvparten av de samlede investeringene i økonomiplanperioden

18 18 Budsjettseminar for bydelsstyrene 24.09.2008 Eksempel: Investeringsoversikt Bergenhus

19 19 Budsjettseminar for bydelsstyrene 24.09.2008 Rapportering gjennom året  Tertialvis rapportering til bystyret –Økonomisk status –Utfordringer – status i tjenestene –Rapportering på alle vedtatte årsmål

20 20 Budsjettseminar for bydelsstyrene 24.09.2008 Bergen kommunes årsmelding  Skal rapportere på alle vedtatte årsmål i budsjettet

21 21 Budsjettseminar for bydelsstyrene 24.09.2008 Årsrapport fra den enkelte virksomhet (resultatenhet)  Rapport fra ansvarlig leder  Ligger tilgjengelig på kommunens nettsider

22 22 Budsjettseminar for bydelsstyrene 24.09.2008 Budsjett- tekniske spørsmål  Hva er et budsjett-teknisk spørsmål? Et spørsmål av "teknisk" karakter kan for eksempel dreie seg om sammenhengen mellom ulike tall i budsjettforslaget. Slike og liknende spørsmål kan rettes til budsjettsjef Egil Reinholdtsen. Aktuelle spørsmål og svar publiseres fortløpende på siden for budsjett-tekniske spørsmål (i venstremenyen på budsjettsidene)  "Politiske" spørsmål Spørsmål av mer "politisk" karakter, for eksempel om prioriteringer mellom tjenesteområder og liknende, henvises til siden Slik kan du påvirke!  Ofte stilte spørsmål En del generelle spørsmål om budsjettprosessen og påvirkningsmuligheter er besvart på siden Budsjettskolen

23 23 Budsjettseminar for bydelsstyrene 24.09.2008 Spørsmål om budsjettet?


Laste ned ppt "Budsjettseminar for bydelsstyrene 24.09.20081 Oppbygging av budsjettdokumentet Hvordan skal det leses? Budsjettseminar for bydelsstyrene 24. september."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google