Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lovens formål Rundskriv Q-21/2012

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lovens formål Rundskriv Q-21/2012"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Lovens formål Rundskriv Q-21/2012
§1. Kommunene og fylkeskommunene skal sørge for at funksjonshemmede skal bli sikret åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige for funksjonshemmede.

3 Lovens formål Rundskriv Q-21/2012
Dette gjelder blant annet tilgjengelighet, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for funksjonshemmede.

4 Rådets funksjon Rådet skal være et samhandlings- og rådgivende organ for kommunen i saker som angår funksjonshemmede. Rådet har ikke myndighet til å fatte endelige vedtak på kommunalt saksområde.

5 Rådets funksjon Rådet skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner. Prinsipielle saker som rammer enkeltpersoner kan fremmes på generelt grunnlag.

6 Kompetanse er nødvendig
Rådsmedlemmene skal representere alle funksjonshemmede – ikke bare sin egen! Rådsmedlemmene må kjenne kommunens organisering, politikere og administrative medarbeidere som behandler sakene.

7 Sammensetning Funksjonshemmedes organisasjoner inviteres til å komme med forslag. Øvrige rådsmedlemmer er politikere. Ansatte kan også, men blir lett inhabile. Loven sier ingenting om hvem som skal ha flertall i rådet.

8 Mandat Saksområdet til rådet må gå fram av mandatet så tydelig som mulig. Følge kommunens saksbehandlingsregler. Rådet fritt til å ta opp saker som angår funksjonshemmede. Krav til møtebok og årsmelding.

9 Organisering av rådet Rådet har sektorovergripende oppgaver.
Derfor administrativ tilknytning til rådmannen. Opplæring/folkevalgtopplæring

10 Rådets rettigheter og plikter
Møteplikt med mindre gyldig og meldt forfall. Stemmeplikt!

11 Økonomi Rett til skyss-, kost- og overnattings-godtgjøring som folkevalgte Rett til dekning av tap av inntekt og påførte utgifter som folkevalgte. Kommunen ansvar for nødvendig tilrettelegging av lokaler og saksdokumenter.

12 Saksområde – avgrensing Rådet skal medvirke til å:
Fjerne samfunnsskapte barrierer Motarbeide direkte og indirekte diskriminering Sørge for at funksjonshemmede får tilgang til kommunale tjenester og informasjon slik at de kan fungere best mulig

13 Overgripende saker Økonomiplan og årsbudsjett
Kommunal og regional planlegging etter kap i PBL Samhandlingsreformen Planprogram og konsekvensutredninger etter PBL jf. Kap. 4 og 14

14 Overgripende saker Økonomiplan og årsbudsjett
Kommunal og regional planlegging etter kap i PBL Samhandlingsreformen Planprogram og konsekvensutredninger etter PBL jf. Kap. 4 og 14

15 Andre type saker Tiltak, forslag og planer i helse og omsorg
Boligprogram, regulerings- og byggesaker Samferdsel og kommunikasjon Kultur og idretts saker Skoler, SFO og barnehager Universell utforming

16 Tidsplaner Rådets møteplan må koordineres med «årshjulet»
Sette opp møteplan med tilstrekkelig antall møter. Sakene må sendes rådet i god nok tid!

17 Prioritering av saker Prioriter nøye hvilke saker, kan fort bli mye
Hvis nødvendig ta bare det som direkte angår funksjonshemmede.

18 Brukerorganisasjonenes medvirkning
Alle funksjonshemminger ikke representert i rådet. Rådet skal representere alle. Organisasjoner kan ha kompetanse som rådet ikke har. Dialogmøter, høringer o.l.

19 Organisering av rådsarbeidet
Sekretariatet skal sørge for at sakene kommer til rådet fra de ulike sektorene. I tillegg til rådsmøter, møter med brukerorganisasjonene inntil to ganger i året.

20 Saksframstilling Formalia (dato, saksnummer etc.) Hva saken gjelder
Saksopplysninger Vurdering og løsningsforslag Forslag til tilrådning/vedtak

21 Avstemninger Uttalelser og vedtak med alminnelig flertall
Alle har stemmeplikt

22 Møtebok/protokoll Tid og sted for møtet
Hvem som møtte og hvem som var fraværende Hvilke saker som ble behandlet Hvilke avgjørelser som ble truffet Avstemningsresultat

23 Årsmelding bør inneholde:
Oversikt over rådets medlemmer Antall møter og saker som er behandlet Oversikt over hvilke fagavdelinger, sektorer, instanser som har sendt saker til rådet. Omtale av rådets uttalelser i de sakene rådet har behandlet Redegjørelse for i hvilken utstrekning rådets tilrådninger og uttalelser har blitt tatt hensyn til. Oversikt over de sakene rådet har tatt opp på eget initiativ


Laste ned ppt "Lovens formål Rundskriv Q-21/2012"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google