Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bergen kommunes styrings- system Alternative modeller på bydelsnivå Finansbyråd Trond Tystad 15. Mai 2003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bergen kommunes styrings- system Alternative modeller på bydelsnivå Finansbyråd Trond Tystad 15. Mai 2003."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bergen kommunes styrings- system Alternative modeller på bydelsnivå Finansbyråd Trond Tystad 15. Mai 2003

2 2 Vurderingskriterier Brukeraspektet Demokratiaspektet Driftsforhold Økonomiske forhold

3 3 Modell A Dagens bydelsordnig Bydelsstyrene har sine fullmakter knyttet til drifts- forvaltnings- og tilsynsoppgaver av bydelens tjenester Bydelenes rammer fastsettes i henhold til kriteriemodellen - bydelsstyrene har full omdisponeringsrett innenfor de økonomiske rammene Bydelsdirektøren har på vegne av byrådet ansvar for kvaliteten på tjenestene, samordningen av tjenester og arbeidsgiveransvar Bydelsadministrasjonene innehar både stabs- og støtte funksjoner innefor økonomi og personal samt egne fagstaber innenfor oppvekst, helse- og sosial samt kultur

4 4 Modell B Bydelsordning med ansvar for færre tjenesteområder Bydelsstyreorganiseringen og bydeladministrasjonene opprettholdes Hele skoleområdet og drift av institusjoner sentraliseres Arna og Åsane, Bergenhus og Årstad, og Ytrebygda og Fana slås sammen Kriteriemodellen for det resterende

5 5 Modell C ”Foredlet bydelsmodell” Bydelsstyret har ikke budsjett og driftsansvar for tjenestene Bydelsstyret får nærmere definerte oppgaver som premissgiver innenfor byutvikling og plan- og utviklingsprosesser samt selvstendige fullmakter innenfor ulike nærmiljøtiltak Tjenestestedene får et klarere definert resultatansvar og selvstendige økonomi- og personalfullmakter

6 6 Modell C forts. Bydelsdirektørene får et ansvar for oppfølging av driften ved tjenestestedene i bydelene Bydelsdirektørene får også ansvar for samordning av oppgaver innenfor og mellom tjenesteområder for å utvikle gode brukertilpassede tjenester Fagstabene reduseres Fagutvikling skjer i regi av byrådsavdelingene Stabs- og støttefunksjoner vurderes sentralisert

7 7 Modell D Tjenestedsmodell Bydelsstyrene og bydelsadministrasjonene avvikles og det vurderes opprettet eierstyrer ved hvert tjenestested Alle tjenestesteder får selvstendige økonomi- og personalfullmakter Tjenestestedenes økonomiske driftsrammer tildeles i henhold til en ny tjenestestedbasert fordelingsmodell Tjenestestedslederne rapporterer direkte til den aktuelle fagbyrådsavdeling Alle støttefunksjoner løses gjennom etablering av sentrale driftsenheter eventuelt etater

8 8 De ulike modellenes implikasjoner Modeller BrukereDemokratiDriftØkonomi A God(-) MiddelsDårlig B GodGod (-)Middels/ God Middels/ God C God (-)God D God (-)Lite til- rettelagt God

9 9 Byrådets anbefalinger 1.Modell C legges til grunn som prinsippskisse for fremtidig organisasjonsløsning på bydelsnivå 2.Byrådet foretar det nødvendige utredningsarbeid og oppfølgingsarbeid som følger av pkt. 1 3.Den nye organisasjonsløsningen på bydelsnivå iverksettes fortløpende og forutsettes avsluttet innen 30.06.04

10 10 Modell C - fordeler og ulemper Større fokus på bydelen som lokalsmfunn - ny politisk rolle knyttet til aktuelle nærmiljøspørsmål Fra driftsrolle til premissgiverrolle i nærmiljøspørsmål – mer rom politikk Bedret økonomistyring på tjenestestedene – tydeligere fokus på resultat Bedre lederoppfølging gir bedre ledelse Fortsette det påbegynte arbeidet med samordning av hele tjenestekjeden på bydelsnivå Redusert ressursbruk til stabs-og støttefunsjoner Bydelsstyrenes muligheter til innflytelse i forhold til den løpende drift reduseres

11 11 Fremdrift Nye fullmakter mv. for bydelsstyrene foreligger ved oppstart av ny bystyreperiode Den nye modellen for fordeling av budsjettet foreligger høsten 2003, og er i bruk fra 01.01.04 Arbeidet med dimensjonering av bydelsadministrasjonene herunder samling av en del stabs-, støtte- og fagfunksjoner - samtidig som en legger ut fullmakter til tjenestestedene – er ferdig innen 31.03.04 Arbeidet med utvikling av en flatere org.struktur iverksettes snares og forutsettes å være på plass 30.06.04


Laste ned ppt "Bergen kommunes styrings- system Alternative modeller på bydelsnivå Finansbyråd Trond Tystad 15. Mai 2003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google