Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Likeverd og tilgjengelighet Om ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov Statssekretær Kjell Erik Øie Innlegg for UMB/NTNU, 30. oktober 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Likeverd og tilgjengelighet Om ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov Statssekretær Kjell Erik Øie Innlegg for UMB/NTNU, 30. oktober 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Likeverd og tilgjengelighet Om ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov Statssekretær Kjell Erik Øie Innlegg for UMB/NTNU, 30. oktober 2007

2 2 I dag har jeg: Kjørt bil Trent i svømmehallen Gått i trapper Tatt heis Hørt på radio

3 3 Livet leves i fellesskap med andre Alle skal med Samfunnet skaper barrierer, samfunnet kan fjerne barrierer Teknologien åpner for uante muligheter Funksjonshemmede er også kvinner og menn, har ulik etnisk opprinnelse, ulik alder og har ulik seksuell orientering Dette handler om likestilling Det motsatte av likestilling er urettferdighet

4 4 Hvorfor snakker Barne- og likestillingsdepartementet om diskriminerings- og tilgjengelighetslov? Barne- og likestillingsdepartementet har blant annet overtatt ansvaret for: Anti-diskrimineringsarbeid i forhold til personer med nedsatt funksjonsevne Koordinering av politikken for personer med nedsatt funksjonsevne Oppfølgingen av Syseutvalgets innstilling NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet. Diskriminerings- og tilgjengelighetslov fra 2009 Å lede arbeidet med ny handlingsplan for økt tilgjengelig gjeldende fra 2009

5 5 Soria Moria erklæringen Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2005-09 Regjeringen vil –legge prinsippet om samfunnsmessig likestilling og universell utforming til grunn i sitt arbeid. (for personer med nedsatt funksjonsevne) Dette må sikres i nasjonal lovgivning og tjenester, en lov mot diskriminering av funksjonshemmede og forpliktende tidsplan for tilgjengelighet. –legge til rette for gjennomføring universell utforming ved offentlige anskaffelser og utbyggingskontrakter.

6 6 Kursen settes i Norge Full deltakelse og likestilling – overordnet mål siden 1981 NOU 2001:21 Fra bruker til borger: –Dokumenterer ekskluderende barrierer på viktige livs- og samfunnsområder –Stort gap mellom politiske mål og virkeligheten Manneråkutvalget foreslår blant annet –Ikke-diskrimineringslov –Handlingsplan med tidsfastsatte krav til tilgjengelighet –Bruker begrepet universell utforming Danner grunnlaget for St meld 40 (2002- 2003) Nedbygging av funksjonshemmende barrierer.

7 7 Ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov NOU 2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet ble lagt frem av Syseutvalget med forslag til ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov Ny FN-konvensjon om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne Vi har et felles Likestillings- og diskrimineringsombud og nemnd for blant annet grunnlagene kjønn, etnisk diskriminering og for nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet 1. juni i år : Nytt lovutvalg som skal vurdere å samle alle diskrimineringsgrunnlagene i en lov

8 8 Syseutvalgets NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet Syseutvalgets innstilling lagt fram i mai 2005 Utredningen vært på bred høring med frist 30. desember 2005, omlag 180 uttalelser Mange departementer involvert i arbeidet, bl a Samferdselsdep (transport), Fornyings- og administrasjonsdep (IKT) og Kommunal- og regionaldep (bygg og anlegg), da forslaget berører andre lovverk/sektorer Etablert dialogforum med representanter for SAFO, FFO, Statens råd for funksjons- hemmede, Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner

9 9 Syseutvalgets forslag Formål: Sikre likeverd og fremme like muligheter til samfunnsdeltakelse for alle uavhengig av funksjonsevne, og å hindre diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne Virkeområdet: loven skal gjelde alle samfunnsområder Lovforslaget har en diskrimineringsdel og en tilgjengelighetsdel De viktigste forslagene er tilgjengelighet og universell utforming i §§ 9, 10 og 11. Og forslaget om aktivitetsplikt i § 3.

10 10 Forslag til tidsfrister Syseutvalgets foreslo krav til universell utforming av NYE bygg, anlegg og uteområder rettet mot allmennheten fra 01.01.2009 Syseutvalget foreslo krav til EKSISTERENDE bygg, anlegg og uteområder rettet mot allmennheten fra 01.01.2019 Mindretall foreslo tidsfrister for ny og eksisterende IKT og transport tilsvarende som for bygninger.

11 11 Plikt til universell utforming av bygg, anlegg mv. Det er besluttet at bestemmelsene om universell utforming på bygg, anlegg mv. som er foreslått i NOU 2005:8, følges opp av sektormyndighet som er Kommunal- og regionaldepartementet, i deres arbeid med ny plan- og bygningslov. Arbeidet skal skje i samarbeid med Barne- og likestillingsdepartementet. Ny plan- og bygningslov er foreslått lagt frem ved årsskiftet 2007/2008.

12 12 Plikt til universell utforming av nye transportmidler Det vil også komme forslag om krav til universell utforming av nye transportmidler for kollektivtransport. Samferdselsdepartementet vil fremme forslag til regelverksendringer med sikte på at kravene kan innføres samtidig med ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov, slik at de kan gjelde fra 1. januar 2009. Nærings- og handelsdepartementet vil foreslå tilsvarende endringer i regelverket for skip.

13 13 Plikt til universell utforming av IKT AID og FAD sendte den 4. juli 2007 et forslag om å innføre tidsfrister for krav om universell utforming av ny IKT på høring, med høringsfrist 1.oktober 2007. Forslaget: at all ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) rettet mot allmennheten skal fra 1. januar 2011 være universelt utformet. For eksisterende IKT gjelder kravet for første versjon etter denne fristen.

14 14 Ny handlingsplan for tilgjengelighet Handlingsplan 2004 – 2008: Eksisterende handlingsplan 2004-2008. Ramme på over 200 mill kr i 2007, 15 departement Kritikk av at den er for lite overordnet og ikke målbar Ny handlingsplan fra 2009: Regjeringen har startet arbeidet med en ny handlingsplan for tilgjengelighet. Handlingsplanen skal støtte opp om forslaget til ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov og være forpliktende Indikatorer må utvikles slik at vi kan måle utvikling og resultater Arbeidet er forankret i statssekretærutvalget for den samlede politikken for personer med nedsatt funksjonsevne.

15 15 Takk for meg og lykke til med en viktig utdanning


Laste ned ppt "Likeverd og tilgjengelighet Om ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov Statssekretær Kjell Erik Øie Innlegg for UMB/NTNU, 30. oktober 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google