Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NORGE UNIVERSELT UTFORMET 2025

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NORGE UNIVERSELT UTFORMET 2025"— Utskrift av presentasjonen:

1 NORGE UNIVERSELT UTFORMET 2025
Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet NORGE UNIVERSELT UTFORMET 2025

2 Soria Moria erklæringen
UU skal legges til grunn for regjeringens arbeid Det skal utarbeides en ny handlingsplan for UU til transport, bygg, info og andre viktige samfunnsområder Det skal utarbeides en forpliktende tidsplan for tilgjengelighet Det skal utarbeides en lov mot diskriminering av funksjonshemmede

3 Fra sosial- omsorgs- og velferdspolitikk til likestilling
Fra sosial-, omsorgs- og velferdspolitikk via integrering og mangfold til likestilling og antidiskriminering Særløsninger på vei ut Universell utforming det alminnelige

4 Nye lover og handlingsplaner på området
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Ny plan og bygningslov Ny handlingsplan for universell utforming Indikatorer på tilgjengelighet Ratifisering av FN konvensjonen Ny samlet lov mot diskriminering Lov om kommunale råd Lov om offentlige anskaffelser Ny transportplan Rekordstor satsning på universell utforming

5 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
Loven skal fremme likestilling og likeverd; sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle uavhengig av funksjonsevne Hindre diskriminering p g a nedsatt funksjonsevne Bygge ned samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer Hindre at nye barrierer skapes Loven vil styrke det rettslige vernet mot diskriminering p g a nedsatt funksjonsevne på alle samfunnsområder

6 Universell utforming Mulighet for deltakelse for alle avhenger av at samfunnet er tilgjengelig Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig

7 Plikt til tilrettelegging
Plikt til UU i DTL er et minstekrav En plikt til UU for offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten Brudd på plikten er diskriminering, med mindre plikten er en uforholdsmessig byrde Plikt til rimelig individuell tilrettelegging i arbeidsliv, skole, utdanning, barnehaver og i visse kommunale tjenestetilbud

8 Veien videre Utredning om varer og tjenester
Utredning om krav til digitale medier på fjernsynsområdet om teksting og tegnspråktolking Ny samlet lov mot diskriminering

9 Tidligere handlingsplan
Ble koordinert av MD Fram til 2009 Økonomisk ramme Evaluering Ny handlingsplan

10 Ny handlingsplan Rapport fra nasjonalt dokumentasjonssenter og SRLF
Rapport fra Nasjonalt dokumentasjonssenter og SHDIR Konklusjon: Gap mellom politiske mål og virkelig situasjon når det gjelder tilgjengelighet m h t utemiljøer, bygninger og anlegg

11 Ny handlingsplan for universell utforming
Koordineres av BLD Forankret i Soria Moria og i Statssekretærutvalget Fokus på 4 innsatsområder Økt sysselsetting

12 Overordnede mål for planen
Støtte opp under implementeringen av ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov, ny plan og bygningslov og annen ny lovgivning som omhandler universell utforming Bidra til å oppfylle Norges forpliktelser ved en ratifisering av FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne

13 Tidsfastsatte mål Bygg
Det kan med hjemmel i plan- og bygningsloven fastsettes forskrifter for oppgradering av kategorier av bygg, anlegg og uteområder rettet mot allmennheten innen gitte tidsfrister. Eksisterende bygg som forvaltes av Statsbygg oppgraderes suksessivt i henhold til Statsbyggs handlingsplan. Tiltaket pågår til kravene om universell utforming er innfridd i tråd med visjonen, dvs. innen utgangen av 2025. Planlegging Alle kommuner bør ha vedtatt kommuneplan med retningslinjer for universell utforming innen 2015.

14 Tidsfastsatte mål Universell utforming bør være et integrert prinsipp i alle regionale planer innen 2015. Alle fylker og 25 % av kommunene bør delta aktivt i nasjonalt utviklingsprosjekt med kommune og fylkesrettet satsing innen 2014. Alle kommuner bør ha deltatt aktivt i veiledning om ny plan- og bygningslov innen 2010. Transport NSB har inngått kontrakt om leveranse av 50 nye togsett som tilfredsstiller kravene til universell utforming. Disse togsettene skal settes i drift i 2012. Eldre jernbanemateriell med levetid utover 2010/2011 vil bli oppgradert til så høyt tilgjengelighetsnivå som mulig.

15 Tidsfastsatte mål På riksvegnettet vil nærmere 100 knutepunkt og om lag 2000 av totalt 6500 holdeplasser bli oppgraderte til ønsket standard innen 2019. For Jernbanen vil det bli prioritert å oppnå tilgjengelighet på svært mange stasjoner og universell utforming av de mest trafikktunge knutepunktene. Vegvesen og Jernbaneverket skal i dialog med brukerorganisasjonene utarbeide konkrete handlingsplaner som fastsetter hvilke for holdeplasser og stasjoner som skal prioriteres og hvilke for tiltak som skal gjennomføres. IKT All ny IKT rettet mot allmennheten skal være universelt utformet fra 2011. All eksisterende IKT rettet mot allmennheten skal være universelt utformet fra 2021.

16 Strategi Helhetlig og tverrsektoriell innsats Styrke sektoransvaret
Økt medvirkning og samarbeid Bruk av rettslige virkemidler Bruk av ikke rettslige virkemidler

17 Økonomiske virkemidler
Tiltakspakken Nasjonal transportplan Stimuleringsmidler

18 Fire prioriterte områder
Bygg og anlegg Planlegging og uteområder Transport IKT Arbeid er gjennomgående

19 Bygg og anlegg Mål: Øke antallet universelt utformede boliger, bygg og uteområder Fastsette forskrifter for oppgradering av bygg, anlegg og uteområder innen gitte tidsfrister Oppgradering av eksisterende bygg som Statsbygg forvalter Statsbygg, Statens byggtekniske etat og Husbanken har sentrale roller Utarbeidelse av veiledere

20 Bygg og anlegg - tiltak Standarder og veiledere for idrettsbygg
Vekt på universell utforming ved rehabilitering av kirker Universell utforming av skolebygg, utenriks- stasjoner, forsvarets bygg, fengsler/rettsbygninger helse- og sosialtjeneste, statlige formålsbygg, krisesentra mv Statsbygg har egen handlingsplan for universell utforming for nye bygg, eksisterende bygg som forvaltes av Statsbygg og bygg som leies av Statsbygg

21 Planlegging og uteområder
Mål: Universell utforming skal innarbeides i statens planpolitiske føringer. Alle kommunesentra skal bli universelt utformet, og alle kommuner skal ha friluftsområder for allmenn bruk som er universelt utformet Alle kommuner bør ha vedtatt kommuneplaner for retningslinjer for universell utforming innen 2015 Universell utforming som integrert prinsipp i alle regionale planer innen 2015 Pilotkommuner vellykket, nå pilotfylker

22 Planlegging og uteområder - Tiltak
Veiledning og kompetanseheving i kommuner /fylkeskommuner ved innføring av ny PBL Utvikling av geografiske informasjonssystemer for UU – Kartlegging, statusmåling og utvikling av universell utforming Oppfølgning av rapport om friluftsliv for funksjonshemmede Husbanken skal følge opp universell utforming når de er involvert i områdeutviklingsprosjekter

23 Transport Mål: Universelt utformet transportsystem. Brukbart for alle mennesker uten behov for tilpasning eller spesiell tilrettelegging. Gjelder hele reisekjeden Vi antar at det er behov for oppgradering til universell utforming på alle holdeplasser, stasjoner og kaier. Gjelder også adkomst. Måloppnåelse skal vurderes ved hver rullering

24 Transport - Tiltak NTP – Historisk løft for universell utforming
Universell utforming i planverket (Vegvesenet, Avinor, Jernbaneverket) Informasjon på stasjoner, holdeplasser, knutepunkter 50 nye togsett, oppgradering av eksisterende Utvikling av TT ordningen – staten prøver ut ulike ordninger for tilfredsstillende løsninger, samt mer likt tilbud over hele landet (herunder særskilte tiltak rettet mot yngre brukere)

25 IKT Mål: Et informasjonssystem for alle. All ny IKT rettet mot allmennheten skal være universelt utformet fra Eksisterende IKT fra 2021. Tiltak: Avklare anskaffelser, ansvar, tilsyn, forskrift, informasjonsmateriell i f m gjennomføring av tidsfrister DIFI pådriverrolle Evaluering av digitale læreplaner Teksting og tilrettelegging flør hørselshemmede på TV/Kino

26 Sektorovergripende tiltak
Kommunesatsning * Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner * Samarbeid med KS * Forskrifter til PBL * Midler til regional utvikling til investeringer og planlegging i tråd med universell utforming * Kompetanseprogram for politikere og ansatte i kommunene * Tilgjengelighet til valglokaler ved stortingsvalget i 2009

27 Sektorovergripende tiltak
Indikatorutvikling og standarder Kommunikasjonspolitikken Barn og unge Forskning og utvikling

28 Paradigmeskifte Husk: Det motsatte av likestilling er urettferdighet


Laste ned ppt "NORGE UNIVERSELT UTFORMET 2025"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google