Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Royal Ministry of Culture and Church Affairs Hordaland 10. september 20081 Universell utforming Seniorrådgiver Morten Roa Kultur- og kirkedepartementet,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Royal Ministry of Culture and Church Affairs Hordaland 10. september 20081 Universell utforming Seniorrådgiver Morten Roa Kultur- og kirkedepartementet,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Royal Ministry of Culture and Church Affairs Hordaland 10. september 20081 Universell utforming Seniorrådgiver Morten Roa Kultur- og kirkedepartementet, Idrettsavdelingen E-post: morten.roa@kkd.dep.no http://www.regjeringen.no/kkd/

2 Royal Ministry of Culture and Church Affairs 2 Universell utforming…. Definisjon: ”Universell utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming”

3 Royal Ministry of Culture and Church Affairs 3 Universell utforming…. …hva innebærer begrepet? Tilgjengelighet Alminnelig brukbarhet

4 Royal Ministry of Culture and Church Affairs 4 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Ikrafttredelse: 01.01.2009 LOV 2008-06-20 nr 42: Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) : §1. Formål •” Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne”. •”Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes”.

5 Royal Ministry of Culture and Church Affairs 5 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Ikrafttredelse: 01.01.2009 •§ 9. Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming) •”Offentlig virksomhet skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor virksomheten. Tilsvarende gjelder for privat virksomhet rettet mot allmennheten”. •”Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig”. •§ 10. Universell utforming av bygninger, anlegg mv. •”For bygninger, anlegg og uteområder rettet mot allmennheten gjelder kravene til universell utforming i eller i medhold av plan- og bygningsloven.”

6 Royal Ministry of Culture and Church Affairs 6 Plan og bygningslov Ny Plan og bygningsloven vil i sterkere grad enn tidligere fokusere på universell utforming. Når ny plan og bygningslov vil foreligg og når det vil tre i kreft er usikkert.

7 Royal Ministry of Culture and Church Affairs 7 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser: Ikrafttredelse fra 1. januar 2007, i tråd med revidert EU-direktiv Lovens §6, Ressurs og miljøbevisste anskaffelser Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen.

8 Royal Ministry of Culture and Church Affairs 8 Nedsatt funksjonsevne •Bevegelsesvansker •Orienteringsvansker •Synshemmede •Hørselshemmede •Kognitiv svikt (forståelsesvansker) •Miljøhemninger •Asmatikere og alergikere.

9 Royal Ministry of Culture and Church Affairs 9 Tilgjengelighet og spillemidler Bestemmelser ”Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet”: Stiller krav om tilgjengelighet. (V-0732) Målsetning om anlegg skal være best mulig universell utformet. Tilskudd til rehabilitering av anlegg medfører krav om tilgjengelighet for funksjonshemmede. Veileder ”Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg”(V- 0511)

10 Royal Ministry of Culture and Church Affairs 10 Tilgjengelighet til idrettsanlegg •Et idrettsanlegg må være tilgjengelig for funksjonshemmede –Idrettsutøvere –Ledere –Trenere –Funksjonærer/driftspersonell –Publikum •Idrettsanlegg er offentlige bygg •Også anlegg i privat eie, regnes som offentlig sted og skal være tilgjengelig for brukere, idrettsutøvere, publikum og andre.

11 Royal Ministry of Culture and Church Affairs 11 Tilgjengelighet → universell utforming Idrettsanlegg - fem delområder: Adkomst / parkering Aktivitetsflater / områder Rom knyttet til aktivitetsflaten (garderober, toaletter og lignende) Tilskuerområder / tribuner Serviceområder (oppholdsrom, servering, toaletter og lignende )

12 Royal Ministry of Culture and Church Affairs 12 Tilgjengelighet → universell utforming Planlegging av nye idrettsanlegg •Utbygger/anleggseier er ansvarlig for at kommende idrettsanlegg blir universelt utformet. •Arkitekter og rådgivere er sentrale for å utforme gode universelle løsninger. •Brukergrupper bør komme inn tidlig i planprosessen (Idretten, funksjonshemmedes organisasjoner og lignende) •Det bør fokuseres på universell utforming gjennom hele byggeprosessen, fra skissestadiet og fram til realisering av anlegget.

13 Royal Ministry of Culture and Church Affairs 13 Erfaringer – tilgjengelighet Planer til idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning •Planene blir bedre, men virker ikke like gjennomtenkte i alle prosjektene. •Lite motvillighet fra utbyggere/arkitekter, men kunnskapen og evne til gjennomføring er ikke alltid fremtredende.

14 Royal Ministry of Culture and Church Affairs 14 Erfaringer - tilgjengelighet Fra befaringer av idrettsanlegg •Dusjrom mangler HC dusj. •Garderober mangler benk tilpasset for funksjonshemmede. •Det mangler knagger i riktig høyde for rullestolbrukere. •Låste HC heiser •Ikke avsatt plass for HC på tribuner •Ikke heis mellom etasjer, kun utvendig atkomst. •Det mangler ledelinjer, tilfredsstillende skilting osv.

15 Royal Ministry of Culture and Church Affairs 15 Norsk Standard → universell utforming •Ny Norsk Standard for ”Tilgjengelighet i bygg” har vært ute på høring. •Høringsfrist var 24. mai 2007 •Bearbeiding av høringskommentarer pågår. •Usikker når den blir ferdigstilt.

16 Royal Ministry of Culture and Church Affairs 16 Tilgjengelighet → universell utforming Veiledere om tilgjengelighet og universell utforming : •KKD, idrettsavdelingen, Veileder ”Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg” V-0511 •Deltasenteret, http://www.shdir.no/deltasenteret/universell_utforming / •Norges Handikap forbund, http://www.nhf.no/ •Norges blindeforbund, http://www.blindeforbundet.no http://www.blindeforbundet.no •Trondheim kommune: Veileder publikumsbygg til bruk ved planlegging av nybygg og ombygg. http://www.trondheim.kommune.no/content.ap?thisId=1117611048

17 Royal Ministry of Culture and Church Affairs 17 Universell utforming •Planlegging kan være vanskelig

18 Royal Ministry of Culture and Church Affairs 18 Universell utforming?


Laste ned ppt "Royal Ministry of Culture and Church Affairs Hordaland 10. september 20081 Universell utforming Seniorrådgiver Morten Roa Kultur- og kirkedepartementet,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google