Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samfunnsutvikling, funksjonshemming, universell utforming og lovverk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samfunnsutvikling, funksjonshemming, universell utforming og lovverk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samfunnsutvikling, funksjonshemming, universell utforming og lovverk.
Deltasenteret Haakon Aspelund

2 Deltasenteret Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet Avdeling i Sosial- og helsedirektoratet 9 stillinger Arbeider på alle sektorer og livsarenaer Nedbygging av funksjonshemmende barrierer ! Universell utforming ! St.mld 40 Nedbygging av funksjonshemmende barrierer. Strategier, mål og tiltak i politikken for personer med nedsatt funksjonsevne. NOU 2001:22 Fra bruker til borger kap 10; IKT! UU kap 1.4.4 Det legges vekt på at løsningen skal gi likestilling i bruk for alle i grunnutformingen, og at unødvendige tilleggsløsninger for funksjonshemmede skal unngås. HiO

3 Dagens temaer: funksjonshemming og normalitet
demokrati, demografi og økonomi tilgjengelighet og universell utforming politiske føringer og lovverk spørsmål ? HiO

4 Funksjonshemming og normalitet
HiO

5 Hva er funksjonshemming - et tilbakeblikk...
fokus var ensidig knyttet opp mot egenskaper ved personen personen ble betraktet som funksjonshemmet i alle situasjoner, uavhengig av omgivelsene det var personen som måtte ‘oppgraderes’ ved hjelp av kompenserende tiltak diagnosen hadde stor betydning HiO

6 Funksjonshemming i dag:
Opplevelse av funksjonshemming i møte med samfunnsskapte barrierer avvik mellom samfunnets krav og den enkeltes yteevne reduseres ved å senke kravene til yteevne er situasjonsavhengig. knyttes til utforming av samfunnet. HiO

7 Omgivelsene avgjør Alle opplever funksjonshemming når de fysiske hindringene blir store nok i forhold til yteevnen HiO

8 Å senke krav til ytelse reduserer opplevelse av funksjonshemming
Nedsatt funksjonsevne  funksjonshemming HiO

9 Hemming er situasjonsbetinget
I telefonen opplever ikke blinde funksjonshemming Ved avislesing opplever ikke døve funksjonshemming Ved PC-arbeid opplever ikke rullestolbrukere funksjonshemming Ved radiolytting opplever ikke dyslektikere funksjonshemming HiO

10 Normalitetsbegrepet Normalitetsbegrepet omfatter veldig mange.
Framtidas produkter og tjenester må utvikles for dette mangfoldet. HiO

11 Normalitetsbegrepet er vidt !
Det er normalt : Å ha lese- og skrivevansker å ha nedsatt syn å ha nedsatt hørsel å ha problemer med håndfunksjon å være barn å være gammel HiO

12 Demokrati, demografi og økonomi
HiO

13 Demokrati, fra bruker til borger
Startet i USA med borgerrettigheter for fargede Naturlig å bruke eksisterende lover for andre typer diskriminering ADA vedtatt i 1990 Samme type tenking i Europa: UK DDA 1995 EU: Amsterdamtraktaten i 1999 HiO

14 Hvor mange opplever funksjonshemming?
I EU og Norge regner vi med at ca. 15 % av innbyggerne i arbeidsfør alder ( år) opplever funksjonshemming. Totalt kan vi kanskje regne med ca. 25 % HiO

15 Demografisk utvikling
Ca 23% Ca 13% Kilde: SSB HiO

16 Utfordring: - og da snakker vi om universell utforming
Vi kan ikke gi 25% av befolkningen spesielle løsninger Flest mulig må inkluderes i standardløsningene Synet på normalitet må revideres - og da snakker vi om universell utforming HiO

17 Universell utforming:
- betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes på en slik måte at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. (Regjeringens handlingsplan for UU HiO

18 Det betyr at: Hovedløsningen lages slik at flest mulig kan benytte den
Dersom det ikke lar seg gjøre: - skal alternative løsninger være likeverdige HiO

19 Tilgang, tilgjengelig og universelt utformet
Hva er forskjellen på tilgjengelig og universelt utformet? HiO

20 Tilgang / Tilgjengelig / UU
Kan betraktes hierarkisk: Tilgang -> Tilgjengelig-> Universelt utformet Tilgang til område Tilgjengelig område Universelt Utformet område HiO

21 UU kontra tilgjengelighet:
UU sikrer tilgjengelighet for ”alle” i samme eller likeverdige løsning(er) Tilgjengelige løsninger vil ofte være særløsninger rettet mot grupper Tilgjengelige løsninger vil normalt være i tillegg til en hovedløsning HiO

22 Politiske føringer og lovverk
HiO

23 EU-føringer: Direktiv om offentlig anskaffelse
Direktiv om flypassasjerers rettigheter Direktiv om maritim transport Bussdirektivet Direktiv om lik behandling i arbeidslivet Europakommisjonens meddelelse (2000): Mot et Europa uten barrierer for mennesker med funksjonsnedsettelser. Riga-erklæringen (2006): eInclusion HiO

24 Revidert lov om off. anskaffelser:
§6 Livsykluskostnader, universell utforming og miljø ”Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen” HiO

25 Dette betyr: Det er krav om å ta hensyn til UU i alle offentlige anskaffelser Ambisjonen er at valgt løsning skal kunne ”brukes på like vilkår av så mange som overhode mulig” MEN: Det er ikke krav om å anskaffe den mest universelle løsningen. Vi må likevel anta at det må kunne dokumenteres at UU har vært vurdert og kunne argumenteres for valgt løsning. HiO

26 Ny anti-diskrimineringslov:
Krever at virksomheters aktiviteter rettet mot allmennheten skal være universelt utformet. Både offentlige og private virksomheter Gjeldende fra 2009? (+ Tidsfrister = 2011?) Vil føre til økt etterspørsel etter UU tjenester, produkter og kompetanse HiO

27 Spørsmål ? HiO

28 Takk for oppmerksomheten !
Haakon Aspelund rådgiver Deltasenteret Internett: E-post: Telefon: HiO


Laste ned ppt "Samfunnsutvikling, funksjonshemming, universell utforming og lovverk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google