Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ved Ola T. Heggem Statssekretær Landbruks- og matdepartementet Jordvern og arealpolitikken.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ved Ola T. Heggem Statssekretær Landbruks- og matdepartementet Jordvern og arealpolitikken."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ved Ola T. Heggem Statssekretær Landbruks- og matdepartementet Jordvern og arealpolitikken

2 2 Det kongelige landbruks- og matdepartement Å produsere nok og trygg mat til egen befolkning, er en av de viktigste og mest grunnleggende oppgavene i ethvert samfunn

3 3 Det kongelige landbruks- og matdepartement Nesten alt synes å komme langt foran produksjonen av mat, - slik som her:

4 4 Det kongelige landbruks- og matdepartement Eller her ……

5 5 Det kongelige landbruks- og matdepartement Situasjonen internasjonalt 1 milliard som sulter Befolkningsvekst og klimaendringer Omfattende avskoging

6 6 Det kongelige landbruks- og matdepartement Situasjonen i Norge Egenforsyning av matvarer viktig –Moralsk overfor de sultende –Sikkerhet for oss og våre etterkommere Svært lite dyrka mark i Norge –Bare 3 % av arealet –Bare 1,3 % egnet til matkornproduksjon –2,2 dekar dyrket mark pr innbygger –2,7 dekar dyrket mark pr verdensborger

7 7 Det kongelige landbruks- og matdepartement Nasjonale målsettinger Siden 2005: –”halvere den årlige omdisponeringen av de mest verdifulle jordressursene innen 2010” Tolkning: Omdisponering av maks 5 700 dekar dyrka mark i 2010 Tall for 2009: ca 8 300 dekar dyrka mark Trolig ny målsetting i den nye meldingen til Stortinget i 2011

8 8 Det kongelige landbruks- og matdepartement Omdisponert areal i dekar. Dyrka og dyrkbart Linjene viser gjennomsnittlig årlig omdisponert dyrka mark i 10-årsperioden før 2004, og en halvering av dette. Omdisponert areal etter jordlova og plan- og bygningsloven, dekar

9 9 Det kongelige landbruks- og matdepartement Hva har vi gjort? Brev til kommunene fra LMD- og MD-minister 2006 og 2010 Jordvernutvalg m/rapport og forslag jan 2008 Ny Plan- og bygningslov Ny Nasjonal Transportplan med jordvern som et nytt hensyn Fylkesmannen innsigelsesmyndighet etter avvikling av fylkeslandbruksstyret

10 10 Det kongelige landbruks- og matdepartement Jordvernhjemmel På høring fra september til februar 2010 Varig vern av de viktigste og mest utsatte områdene Er fortsatt under vurdering Flertallet av kommunene i mot ”Den ”nye” plan- og bygningsloven må få virke” Stor debatt og bevisstgjøring i kommunene Enige i at vi må ha et sterkt jordvern

11 11 Det kongelige landbruks- og matdepartement Utvikling i Oslo-området Forståelse for utfordringene og ønsket om knutepunkts- utbygging Alternativer til nedbygging av dyrket mark –Fortetting –Bygging i høyden (og dybden) –Transformasjon av industri- og havneområder –Ikke gitt at alle knutepunkt skal utvides –Marka mer hellig enn dyrket mark? –”Alle steiner må snus” før dyrket mark berøres Behov for gode planleggere

12 12 Det kongelige landbruks- og matdepartement Hvem har ansvaret for jordvernet? Regjeringens kollektive ansvar – halveringsmålet viser det Miljømyndighetene har ansvar for jordvernet LMD har delansvar for arealpolitikken

13 13 Det kongelige landbruks- og matdepartement Viktig med holdninger og lokalt engasjement Plansystemet viktig arena for politikeres planavklaringer Holdninger i befolkningen gjenspeiles i planbeslutninger Den internasjonale matsituasjonen setter fokus på jordvernet blant befolkningen Syrstadutvalget (2008) peker på holdningsskapende tiltak Viktig med lokalt engasjement fordi de fleste sakene avgjøres i kommunene Viktig med god informasjon til kommunene om jordvern Bl.a. bedre utnyttelse av byggeområdene, se etter alternative byggeområder Viktig å følge med på den kommunale planleggingen for å komme tidlig inn i prosessen og kan påvirke den

14 14 Det kongelige landbruks- og matdepartement Hva er LMDs ansvar for å bevare dyrka mark? LMDs Miljøstrategi formulerer målsettinger for et sterkt jordvern: Ansvarliggjøre kommunene for å unngå nedbygging Arbeide for å unngå at samferdselstiltak fører til nedbygging Strengere praktisering av disp. fra delingsforbudet i jordloven Ansvarliggjøre kommunene i rapporteringen til KOSTRA Statlig planretningslinje for jordvern Vurderer å innføre jordvernhjemmel Styrke beslutningsgrunnlaget om forvaltningen av jordressursene ved dokumentasjon av arealverdiene

15 15 Det kongelige landbruks- og matdepartement LMDs involvering i plansaker Godt samarbeid med MD i innsigelsessakene De følger våre anbefalinger i 90 % av sakene Fylkesmannen reiser innsigelse som sendes MD hvis mekling ikke fører frem Befaringer med MD og LMD i jordvern og reindriftssaker Administrasjonen forbereder en uttalelse som godkjennes av meg før den oversendes MD for endelig avgjørelse LMD deltar i plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus

16 16 Det kongelige landbruks- og matdepartement Kjerneområder - hvordan? Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Ved Ola T. Heggem Statssekretær Landbruks- og matdepartementet Jordvern og arealpolitikken."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google