Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Areal- og transportutvikling Lier – Drammen - Eiker - Kongsberg

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Areal- og transportutvikling Lier – Drammen - Eiker - Kongsberg"— Utskrift av presentasjonen:

1 Areal- og transportutvikling Lier – Drammen - Eiker - Kongsberg
Hvorfor Hvem Hvordan Oppgaver Resultater- så langt. – Gro R. Solberg Samferdselssjef i Buskerud fylkeskommune,

2 Hvorfor samarbeid? Befolkningsvekst i Buskerudbyområdet / + 28% innen 2023 og +43% innen 2040 Biltrafikkvekst + 47% innen 2040 hvis det ikke skjer en endring i politikken Ansvaret er fordelt på kommunene, fylkeskommunen og staten

3 «Buskerudbyen skal utvikles til en bære- og konkurransekraftig byregion av betydelig nasjonal interesse» Fem kommuner Lier Drammen Nedre Eiker Øvre Eiker Kongsberg Fylkeskommunen Fire statsetater Fylkesmannen Jernbaneverket Statens vegvesen Kystverket Inngikk samarbeidsavtale i februar 2010

4 Organisering av samarbeidet

5 Hvordan jobber vi sammen?
Frivillig og avtalebasert samarbeid Ti likeverdige partnere Konsensus ved beslutninger Kunnskapsbaserte løsninger Realavklaringer i forkant – deretter formelle vedtak. Vilje til å ”gi og ta” Desentralisert gjennomføring

6 Buskerudbysamarbeidets oppgaver
Buskerudbypakke 1 (2010 – 2013): 280 mill.kr. fra staten Samferdselstiltak – kollektivtrafikk og sykkel. Felles areal- og transportplan : Vedtatt regional plan Felles handlingsprogram Felles utviklingsprosjekter. Buskerudbypakke 2 fram til 2030. ? milliarder kroner over 15 år til samferdselstiltak. Omfattende tiltak som bygger på at vekst i personbiltrafikk skal tas av kollektiv, gange og sykkel Sikre fullfinansiering og utvikling av helhetlig, miljøvennlig og effektivt transportsystem

7 Buskerudbypakke 1 280 mill.kr i belønningsmidler fra staten Mål
Redusere omfanget av reiser med privatbil i forhold til 2009 og øke andelen kollektivreiser og bruk av sykkel Tiltak Bedre framkommelighet for buss i vegnettet Bedre busstilbud Knutepunktsutvikling Sykkeltiltak Faglige utredninger

8 Areal- og transportplan Buskerudbyen – vedtatt 07.02.13
Mål og strategier for areal- og transport Planretningslinjer Strategikart for arealbruk transportsystemet Knutepunkter Handlingsprogram

9 Helhetlig bypakke for Buskerudbyen − Buskerudbypakke 2
Et styrket buss og togtilbud som avlaster vegene for personbiltrafikk. Utvikling av infrastruktur vei for å prioritere framkommelighet for buss Utvikling av et helhetlig sykkelvegnett og gode tilbud for gående Pendlerparkering og utvikling av knutepunkt Store riksvegvegprosjekter Finansiering v. bompenger, statlig tilskudd og bidrag fra samarbeidspartene

10 Resultater etter 3,5 år pr. august 2013
Vedtatt regional areal- og transportplan for Buskerudbyen 280 mill.kr. fra staten til tiltak i perioden 2010 – 2013 (Buskerudbypakke 1/belønningsmidler) Felles grunnlag for videre arbeid med Buskerudbypakke 2 (KVU, mulighetsstudie, fagutredninger) Etablert en samarbeids- og innovasjonskultur om areal, transport og miljø

11


Laste ned ppt "Areal- og transportutvikling Lier – Drammen - Eiker - Kongsberg"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google