Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tema 1. Nasjonal bauta for pilotkommunesatsingen (1) Ramme for fordeling av stoff, 100 sider A-4 format Konklusjon 29.08 •Omslag4 sider •Forord, innledning,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tema 1. Nasjonal bauta for pilotkommunesatsingen (1) Ramme for fordeling av stoff, 100 sider A-4 format Konklusjon 29.08 •Omslag4 sider •Forord, innledning,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tema 1. Nasjonal bauta for pilotkommunesatsingen (1) Ramme for fordeling av stoff, 100 sider A-4 format Konklusjon 29.08 •Omslag4 sider •Forord, innledning, innhold3sider •Pilotkommunesatsingen (nasjonal vinkling)4 sider •Den lokale aktiviteten –Felles erfaringer. Gode råd til andre kommuner (ny) Hvordan komme i gang. Felles erfaringer. Kompetansebehov/utvikling, erfaringer mv. Arbeidsmåte og organisering av UU som innovasjons-/utviklingsarbeid i kommunen som helhet (for eksempel folkevalgt og lederforankring). Ca. 4 sider –Kommuneprofilering (17x2)36 sider (hvorav 2 introsider) –Eksempler (7x6) - ca.45 sider (hvorav 7 introsider) •Henvisninger 4 sider Totalt 100 sider inklusive omslagssider.

2 Tema 1. Nasjonal bauta for pilotkommunesatsingen (2) Videre arbeid. Konklusjoner 29.08.08 Fase 1 –Råstoff. Frist for innlevering: Mandag 8. september –Kommunepresentasjonene. Frist: Mandag 22. september Bruk tilsendte maler! Fase 2 –Utarbeidelse av forslag til kap. om felles erfaringer, gode tips til andre kommuner vedr. organisering av arbeidet mv.….. Redaksjonsgruppen lager forslag Trinn 1. Hovedstruktur, temaer. Forslag til disposisjon sendes ut for innspill ca 15.09 med kort frist for tilbakemelding. Trinn 2. Utkast til kapittel sendes ut for utsjekking. –Redaksjonsgruppen vurderer og prioriterer innsendte eksempler. Behov for supplerende innspill til de eksemplene som velges ut blir vurdert, og prosjektlederne blir kontaktet. September/oktober. Fase 3 –1. utgave sendes ut for kvalitetssikring - spesielt eksempel-kap. –Dokument trykket. MÅL: ferdig 4.12.08

3 Tema 1. Nasjonal bauta for pilotkommunesatsingen (3) Hovedpunkt fra drøftingen 28.08.08 •Målgruppe: –Andre kommuner –Nasjonalt nivå –fylkene •Målgruppe for kommunevis rapportering. •Info internt i egen kommune •Andre kommuner •Referanse i nasjonal bauta og for nasjonal nettsted

4 Tema 1. Nasjonal bauta for pilotkommunesatsingen (4) Hovedpunkt fra drøftingen 28.08.08 •Se innspill av råstoff til bauta sammen med arbeidet med kommunevis eksempelsamling og rapportering. •(Alt råstoff bør brukes)

5 Tema 1. Nasjonal bauta for pilotkommunesatsingen (5) Hovedpunkt fra drøftingen 28.08.08 Innspill til dokumentet: •Kommunedelen/Fellesdel (ny) –Hvordan komme i gang. Felles erfaringer. Kompetanse, erfaringer mv. –Arbeidsmåte og organisering av UU som innovasjons-/utviklingsarbeid i kommunen som helhet (for eksempel folkevalgt- og lederforankring). •Kommune/Eksempeldelen –Utforme eksemplene slik at de kan brukes som oppskrift for andre kommuner. Linker til referanser for mer info og detaljer (nett og ref.) –Arbeidsmåte og prosess/organisering av hvert eksempel/tiltak er viktig. •Kommunepresentasjonen –Få fram det man mener er unikt/spesielt for egen kommune ift. uu. –Bør være en felles/enhetlig presentasjon av alle kommunene. •Form –Viktig med bilder og henvisning –Få fram både positive og negative erfaringer, men med en positiv og framtidsrettet vinkling. Hva var snubletrådene? Hva er mulig retning videre. Alt gir læring.

6 Tema 1. Nasjonal bauta for pilotkommunesatsingen (6) Hovedpunkt fra drøftingen 28.08.08 •Utnytting av råmaterialet –Hoveddokument •Stikkord eller bredere beskrivelse? Både - og –Kortversjon? –Nettutgave hvor det enkelt kan klippes ut eksempler mv. ? –Samling av annet referansegrunnlag.

7 Tema 2. Opplegg for ressurskommune (1) Tema for drøfting 29.08.08 •Forventninger til en ressurskommune •Hva tilbys fra nasjonalt nivå til x antall ressurskommuner •Prosess for å bli ressurskommune for dagens pilotkommuner •Tidsplan

8 Tema 2. Opplegg for ressurskommune (2) Forventninger til en ressurskommune Konklusjon: 29.08. •Må gjennom rapporten for 2006 - 08 vise hvordan uu-arbeidet planlegges videreført framover (2 – 3 års perspektiv). Må vise resultater og videreutvikling innad i egen kommune for å kunne være ressurs overfor andre. Få fram •Sterke sider - hva som er kommunens ressurskompetanse. •Hvordan arbeides koordineres. (Avsatt kapasitet kan variere mellom kommunene. Minimum avsatt kapasitet?) •Å være aktiv som en ressurs overfor andre kommuner innebærer: 1.Ta i mot henvendelser 2.Holde foredrag 3.Ta imot besøk for befaringer mv. 4.Ta initiativ/være ”aktivt oppsøkende” 5.Bidra til ”nasjonale” delprosjekter som settes i gang ut fra kommunenes eget behov. 6.Bidra i utviklingsarbeid sammen pilotfylker. 7.Være en ressurs for det nasjonale utviklingsarbeidet.

9 Tema 2. Opplegg for ressurskommune (3) Hva tilbys fra nasjonalt nivå til x antall ressurskommuner. Konklusjon 29.08 1.Status som ressurskommune. Avtale for 3 år ? 2.Økonomisk tilskudd. (Størrelse avklares endelig seinere. Må forvente noe mindre enn som pilotkommune). Midlene knyttes kun til eksterne oppgaver, jfr. forventningene 1-7 på forrige foil. 3.Nettverk for de kommunale koordinatorer (ansvarlig for kommunens utviklingsarbeid, for erfaringsutveksling og kompetanseutvikling) 4.Mulige tiltak: koordinatorsamlinger, felles befaringer mv.) 5.Deltagelse på konferanser (regionale, fagtemaer ?)

10 Tema 2. Opplegg for ressurskommune (4) Prosess for å bli ressurskommune for dagens pilotkommuner Konklusjon 29.08.08 •Det vil være en utvelgelsesprosess. •Det vil bli lagt vekt på at kommunen: –Gir en realistisk vurdering av egne erfaringer med uu- arbeidet i perioden 2006 -08. (Bla. beskrivelse av sine sterke sider) –Redegjør for hvordan uu-arbeidet planlegges videreført de neste årene, herunder også eventuell prioritering av nye områder som uu og arbeid. •Vurderingen vil legge følgende til grunn: –Innsendt uu-rapport 2006-08 fra kommunen. (Minimium forankring: orientering til formannskapet) –Brev som bekrefter at kommunen ønsker å bli ressurskommune. (Brevet bygger på en politisk forankring i kommunen)

11 Tema 2. Opplegg for ressurskommune (5) Tidsplan. Konklusjon 29.08.08 1.UUrapport 2006 -08 sendes innen 25.11 2.Konkret tilbud fra BLD/MD om det å være ressurskommune presenteres på pilotsamlingen 4.- 5.12 (Brev sendes ut i etterkant av pilotsamlingen) 3.Brev om bekreftelse på ønske om å bli ressurskommune. Senest innen 31.januar 09

12 Tema 3. Pilotkommunesamlingen 4. og 5.12.08 (1) Innspill 29.08. •Innspill til –hovedmål for konferansen og innretning –Deltagere (pilotkommunene, andre kommuner –Temaer (formidling av resultater fra pilotkom. arbeidet, erfaringer, utfordringer framover med det kommunale uu-arbeidet, –Regi – fordeling på plenum, befaring og temaverksteder ? •Videre arbeid. Planleggingsgruppe –Utsendelse av invitasjon innen 5 oktober –Gruppe: Kari, Solveig, Hild-Kristin(Bergen), Kristi og Tore. (Kan utvides med 1 person)

13 Tema 3. Pilotkommunesamlingen 4. og 5.12.08 (2) Innspill til aktuelle temaer 29.08.08 •Lovgrunnlaget, nasjonale rammevilkår. •Teori om hva som skal til for å sikre gode effekter av kommunalt utviklingsarbeide og innovasjon som omfatter •UU og arbeid, tilrettelagt arbeid mv. •Transport, reisekjeden, samferdsel, framtidens byer •Natur- og kulturformidling, inkluderende tilbud (”spaserstokk”, ”bæremeis”), fysisk tilrettelegging, vern og bruk. Verneverdige bygninger. •Drift av uteområder (Resultater fra delprosjekt) •Felles erfaringer fra pilotkommunene. Gode råd til andre kommuner. •Bruk av gode eksempler og ”Bauta” som formidling av erfaringer fra pilotkommunesatsingen,

14 Pilotkommunesamlingen 4. og 5.12.08 (3) Regi og opplegg - Innspill 29.08.08 •Ikke sluttkonferanse men overgang til en ny fase. Mål: Bringe stafettpinnen videre fra pilotkommunesatsingen. •Prioritere det som er viktig for neste etappe. Stimulere videre motivasjon og drivkraft. Hva trengs for å ”Holde liv i ilden”. •Begrense antall temaer. Fokusere på tema •Velge temaer mot andre målgrupper enn tidligere samlinger. •Høyt ambisjonsnivå om å benytte samling til å skape oppmerksomhet for UU i det offentlige rom. ”Siv og Jens- effekt”.

15 Pilotkommunesamlingen 4. og 5.12.08 (4) Målgruppe og deltagere - Innspill 29.08.08 •Statlige regionale etater; Statens vegvesen distriktskontor plan og forvaltning, Jernbaneverket … •Rådet på fylkesnivå •KS, fylkeskommunene, fylkesmennene, fylkeskonservator •Pilotkommunene velger en nabokommune – beste eller dårligste på UU. •Pilotkommunene + Kristiansand –Rådmann –Plansjefen –Eiendomsetaten –Deltagere på systemnivå for å sikre videreføring.

16 Skisse til opplegg siste samling. Innspill fra Voksenåsen •Hovedtema: Pågående utviklingsarbeid på sentrale fagområder og formidling av resultater fra pilotkommunesatsingen. •Målgruppe: Dag 1: Nøkkelpersoner i andre kommuner enn pilotkommunene Dag 2: Kommunale medarbeidere innen IKT, Kommunale bygg/uteområder, plan/byggesak •Opplegg: Dag 1: Formidling av oppnådde resultater. Strategi for spredning til andre kommuner. Dag 2: Temaverksteder bygget på et forberedt arbeid.


Laste ned ppt "Tema 1. Nasjonal bauta for pilotkommunesatsingen (1) Ramme for fordeling av stoff, 100 sider A-4 format Konklusjon 29.08 •Omslag4 sider •Forord, innledning,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google