Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Universell Utforming – pilotkommunesatsingen Oppsummering fra prosjektledersamling 2, Voksenåsen 3.- 4.mars 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Universell Utforming – pilotkommunesatsingen Oppsummering fra prosjektledersamling 2, Voksenåsen 3.- 4.mars 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Universell Utforming – pilotkommunesatsingen Oppsummering fra prosjektledersamling 2, Voksenåsen 3.- 4.mars 2008

2 Program Mandag 3. mars 13.00 Velkommen og innledning v/ Einar Lund og Kristi Ringard, MD. 13.40 Pågående delprosjekter - sluttføring. UU i det kommunale plansystemet. Fase 1. Reguleringsplaner. UU og kompetanseutvikling overfor samarbeidsaktører utenfor kommuneorganisasjonen. 15.40Nye delprosjekter – Kulturminner, innkjøp og drift ? Grunnlag for mulig oppstart. 17.00 Ny handlingsplan fra 2009 om universell utforming og tilgjengelighet. v/ Knut Christophersen, BLD 18.30 Slutt for dagen Tirsdag 4. mars 08.30 UU og det å være ressurskommune Hvordan jobber vi ? Innledning v/ Hilde Guldbrandsen, ressurskommunen Kristiansand. 09.30Avslutning av pilotkommunesatsingen i løpet av 2008. Innledning v/ MD 11.00 Forventninger til pilotkommunene i 2008.Innledning v/MD 11.30Nye delprosjekter. Videre organisering og framdrift. 12.00Gode eksempler. Utforming av en powerpointpresentasjon. 12.30 UU-pilotkommunesamlingen i Ullensaker 14. og 15.04. Innledning v/ Tore Askim 13.20 Avslutning. Oppsummering.

3 Delprosjekt. Det kommunale plansystemet. Del 1. Reguleringsplaner. Spørsmål til diskusjon: 1.Hvilken detaljeringsgrad bør reguleringsbestemmelser ha for å sikre oppfølging i praksis av byggesak ? 2.Erfaringer med bruk av utbyggingsavtaler. Andre enn Ullensaker ? 3.Innspill til forslag til rapport –Innhold –Oppbygging –Ytterligere lenker til veiledningsstoff mv. Rapport skal være ferdig til pilotkommunesamlingen i april. (NKF/Kjersti L. sammen med delprosjektgruppa)

4 Delprosjekt: Om kompetanseutvikling overfor samarbeidsaktører utenfor kommuneorganisasjonen. Spørsmål til diskusjon: 1) I kva grad ynskjer pilotkommunane at innhaldet i grunnlagsnotatet vert vidareutvikla? 2) Korleis ynskjer pilotkommunane at hovudtemaene i notatet vert vidareutvikla? 3) Er det tema som ein ynskjer å prioritere? 4) Grunnlagsnotatet viser ein mal for synleggjering av UU i skuleutbygging. Vi ynskjer tilbakemelding på innhald og form. 5) Grunnlagsdokumentet har og ein boligbrosjyre som vedlegg. Den er retta mot boligkjøparar, og vi ynskjer tilbakemelding på innhald og evt form. Grunnlagsnotatet skal være ferdig til pilotkommunesamlingen i april. (BE/Tone R. sammen med delprosjektgruppa)

5 Forslag til nye delprosjekter Kulturminner, innkjøp og drift. •Drøfting med utgangspunkt i utsendte skisser til delprosjektbeskrivelser: –Hvilket innhold og resultatforventninger bør de respektive delprosjektene ha for at det skal bli interessant for din kommune eller organisasjon? –Hva er viktig å avklare slik at ambisjonsnivået ikke blir for stort? –Hvilke fagpersoner i din kommune vil kunne utvikle kommuneorganisasjonens kunnskap på det aktuelle området og være interessert i å delta i et evt. delprosjekt? –Er det tilstrekkelig interesse for å rigge opp delprosjektet ? •Ansvar for oppfølging/etablering av interimsgruppe: Kulturminner: Johnny/Risør, Innkjøp: Astrid/Stord, Drift: Hilde/Kr.sand – Tore/Insam.

6 Sterke og svake sider ved BU31 med tanke på planlegging av ny kommunesatsing fra 2009. Stikkord etter innledning av Knut Christophersen, BLD (1) •T.T.T. (ting tar tid) •For mange (andre) kortsiktige prosjekt i statlig regi. •Fremdeles mye ugjort i egen kommune – (Styrke uu i organisasjonen/uu-stilling – flere konkrete resultater) •Nødvendig å stabilisere forsøk som dette. •Statlige insitamenter, regelverk ikke nok - må kompenseres med lokalt initiativ. •BU 31/HPTUU har tilnærmet god prosjektorganisering. •BU 31 gir mye resultater med beskjeden nasjonal innsats. •Ivaretar sammenhengen mellom nasjonal strategi og lokal iverksetting.

7 Sterke og svake sider ved BU31 med tanke på planlegging av ny kommunesatsing fra 2009. Stikkord etter innledning av Knut Christophersen, BLD (2) •Pilotkommunene reduserer gapet mellom retorikk og handling kjappere. •BU31: God kommunespredning. •Pilotkommunene tar sjøl tak. •Engasjerte prosjektledere. •Kobler egenkompetanse med ressurser på tvers i egen organisasjon. •Bygger bro over fagområder – brukerbehov legges inn i planlegging. •”Motorer” trengs i kommunesatsingen videre. •Forankring lokalt gir størst gevinst. •Etablere arbeidsverksted stat – kommune i utviklingen av ny handlingsplan.

8 Bauta for arbeidet i pilotkommunene 2005-2008 Grunnlag for videre arbeid – foreløpige ideer (1) •Kongsvinger: Vedtatt norm /veileder i egen kommune for å sikre oppfølging Rettet mot uu i bygg og uteområder. Eksempelsamling for reguleringsbestemmelser (delprosjekt)”tatt i bruk” i egen kommune. Gode eksempler for bymiljø/sentrumsutvikling. •Sortland: Vedtatt sentrumsplan. Prosessbeskrivelse/sjekkliste for kvalitetssikring av UU i byggesak. •Verdal: Folder om hovedpunkter for hvordan UU skal praktiseres i egen kommune med henvisning til gjeldende veiledere mv. Synliggjøre uu som strategi når det gjelder skolene. •Ullensaker: Forankring i styringssystem og kommuneplan, målstyringssystemet. Fast stilling for uu. Gode eksempler i praksis. •Vestre Toten / Gjøvik: Synliggjøre de konkrete tiltakene. •Stord: Sikre videreføring av den kunnskapsbase som er etablert. Sikre ansvar i egen org. UU-pris. •Berlevåg/Båtsfjord. Mobilisering overfor næringslivet. Reiselivsnæringen spesielt. IKT og kommunens hjemmeside. •Eidskog: Sikre at ansvar knyttes til dedikerte personer. Informasjonsspredning. Bistand til nabokommuner med kartlegging.

9 Bauta for arbeidet i pilotkommunene 2005-2008 Grunnlag for videre arbeid – foreløpige ideer (2) •Trondheim: Verktøy for prosjektering boligbygg. Eksempler. Innkjøpsreglement. Inn i reguleringsplanarbeid. Sikre informasjonsspredning. Sikre en adm. ressurs som pådriver. System for videre oppfølging. •Time / Klepp: Politisk og administrativ forankring. Gode eksempler og gode prosesser for å implementere uu i daglig drift. Målrettet kompetanseheving. Skape nettverk med flere kommuner. •Porsgrunn: Byrom, torg og gater. Fysisk tilrettelegging bl.a. ledelinjer. Gode utomhusplaner som verktøy for å sikre gjennomføring i praksis, avklaring av hensiktsmessig detaljeringsgrad. •Risør: Sentrumsplanen bl.a. med ledelinjer. Kollektivtransport i samarbeid i hele regionen. Kompetanseutvikling og informasjon også utenfor kommune- organisasjonen. Gode eksempler. •Tromsø: Forankring i kommuneplan og andre planer. Estetisk veileder og lysplan for sentrum. Sentrumsplan. Gode eksempler - også de som ikke ble helt bra, men som vi har lært av. UU i OL- planleggingen.

10 Ideer til sluttdokumentasjon fra pilotkommunesatsingen (2005 – 2008) (fra novembersamlingen 2008) •Gode eksempler. •Observerte flaskehalser /hindringer. •Samling av kunnskapsgrunnlag på UU fra nasjonale UU-miljøer krydret med eksempler fra pilotkommunene. •Oversikt over veiledere, verktøy mv. nettbasert/nettversjon. •Referanser med gode praktiske lenker. •Formidling. Benytte sluttdokumentasjonen som formidling av UU-utviklingsarbeid så langt.

11 Nasjonal bauta •Gode eksempler – eksempler som har gitt læring (gode uu-løsninger og gode prosesser) •Engasjerte og engasjerende fortellinger fra lokalt nivå. •Metoden med bruk av piloter for nasjonalt utviklingsarbeid. •UU nedfelt i Folkevalgtopplæringen/KS. •Sluttkonferanse høsten 2008.

12 Gode eksempler til samlingen 14.-15.04. •Det skal lages en eksempelsamling / lysbildekavalkade som skal vises på samlingen i Ullensaker. •Alle kommunene skal presenteres med eksempler, også Kristiansand. •Følgende tema er aktuelle: –Hendelser; medvirkning, befaringer, samarbeid med eksterne aktører mv. –Kommunale bygg –Uteområder; sentrumsområder, friluftsliv, leikeplasser mv –Transport –IKT –Også eksempler på utfordringer som gir god læring kan inngå. •Eksempler suppleres før påske (innen fredag 14.03). Sendes Olav Bringa. •Ingen begrensninger i antall eksempler som oversendes. De som ikke benyttes i lysbildekavalkaden for den 14. og 15. april legges ut som gode eksempler på www.universell-utforming.miljo.no.www.universell-utforming.miljo.no •Bruk mal som er oversendt fra Olav Bringa. Viktig å ha få, men gode bilder sammen med ”selvforklarende tekst”.

13 2008 – oppfølging i pilotkommunene •Benytte anledningen med rapportering for 2008 til å synliggjøre resultater i egen kommune, overfor bl.a. folkevalgte. •Bruke foreliggende rapporteringsmal for 2007, men med fokus på: –Hva har stimuleringsmidlene fra MD betydd? –Hvordan er andre finansieringsordninger utnyttet? BRA midler, Husbanken, o.a. –UU forankring i kommuneorganisasjonen (Grunnlag for videreføring i 2009): •Forankring i styringssystemet og i politisk / adm. ledelse. •Nivå på intern kompetanse. •Prioritert tidsressurs til UU. •Fordelt ansvar i praksis til plan, byggesak, park/ingeniørvesen m.v. •Samarbeid med rådet og andre aktører. •Frister – Innsending av Handlingsplan for 2008 innen 10.04.08. – Rapportering for 2008 innen 1.11.08.

14 Avslutning/ Oppsummering •Det arrangeres en siste prosjektledersamling i august 08 hvor hovedfokus vil være ”nasjonal bauta” og videreføring i 2009. •Det tas sikte på å arrangere siste BU 31 pilotkommunesamling på slutten av året.


Laste ned ppt "Universell Utforming – pilotkommunesatsingen Oppsummering fra prosjektledersamling 2, Voksenåsen 3.- 4.mars 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google