Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnevernkonferansen 2013 Union Hotell Geiranger 18

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnevernkonferansen 2013 Union Hotell Geiranger 18"— Utskrift av presentasjonen:

1 FORSKNINGSSIRKLER EN ARENA FOR KOMPETANSEUTVIKLING OG INNOVASJON I BARNEVERN OG UTDANNING
Barnevernkonferansen 2013 Union Hotell Geiranger 18. oktober Fylkesmannen i Møre og Romsdal Tor Slettebø Diakonhjemmet Høgskole

2 DISPOSISJON Egen interesse for feltet Behovet for kompetanseutvikling
Hva er en forskningssirkel ? Rammer og forutsetninger Erfaringer fra forskningssirkel om barn og unges medvirkning i Oslo og Akershus

3 BEHOVET FOR KOMPETANSEUTVIKLING
Barneverntjenesten står kontinuerlig overfor nye utfordringer Krav om et kunnskapsbasert barnevern Krav om kvalitetsforbedring, jfr Retningslinjer for internkontroll Profesjonsutøvere leser lite faglitteratur, men har størst utbytte av kollegaveiledning

4 SAMSPILL OG ØKT KVALITET I UTDANNING OG FORSKNING
Bedre og mer samhandling Utvikling av innholdet i utdanning og undervisning Utvikling av nye og relevante forskningstemaer

5 HVA ER EN FORSKNINGSSIRKEL?
En studiesirkel hvor praktikere og forskere deltar med mål om å utvikle gjensidig innsikt og kunnskap i et tema av felles interesse. Problemstillingen skal utvikles på bakgrunn av praktikernes behov for kunnskap

6 Ved hjelp av samtaler og refleksjon, samt drøfting og kopling av teori og praksis, legges forholdene til rette for utvikling av ny innsikt og kunnskap. Hensikten er å gi praktikeren flere perspektiver på egen praksis, men også forskeren innsikt i den erfaringsbaserte kunnskapen.

7 KORT OM BAKGRUNN Utgangspunkt i fagutviklingsarbeid i fagbevegelsen i Sverige Senere utviklet ved høgskoler og universiteter Rettet inn mot ulike velferdstjenester og pedagogisk utviklingsarbeid

8 RAMMER OG SUKSESSFAKTORER
Antall deltakere: 8-12 Tidsrom: Månedlige møter over tid; 1,5 år To deltakere fra samme arbeidsplass Praktiske øvelser mellom hver gang Avgrenset problemstilling Støtte fra arbeidsgiver og lokal forvaltning Variasjon i tidsbruk, kombinasjon av forelesning, veiledning, erfaringsutveksling og diskusjon

9 STRUKTUR PÅ MØTENE Refleksjon rundt temaer fra forrige gang
Forankring av prosjektet lokalt Presentasjon av nytt tema med påfølgende diskusjon, utveksling av erfaringer Behov for ytterligere kunnskap Praktisk øvelse til neste gang

10 BARN OG UNGES MEDVIRKNING I BARNEVERNTJENESTEN
Initiativ: FMOA/DH/HIOA Deltakere:11 bydeler/kommuner, to sirkler Tema: Barn og unges medvirkning i barneverntjenesten Problemstilling: Hva er forutsetningene for medvirkning blant barn og unge i barnevernet? Fase I: Kartlegging Fase II: Lokalt utviklingsarbeid Tidsrom: Halvannet år

11 SIRKELLEDERENS OPPGAVER
Møteledelse og referater Fremskaffe aktuell forskning og litteratur Bidra med forskning og teoretisk kunnskap i diskusjonene Prosessveileder Veilede i lokalt utviklingsarbeid

12 LOKALE UTVIKLINGSPROSJEKTER
Arbeid med holdningsendring hos kolleger Barn og unges medvirkning i evaluering av tiltakssakssaker Kartlegge rutiner for medvirkning i alle faser av en barnevernsak Har barnesamtalen ført til reell medvirkning? Hvordan kan det fysiske miljøet legges bedre til rette for medvirkning?

13 DELTAKERNES ERFARINGER
Endringer av holdninger: - økt bevissthet og læring om betydning av barn og unges medvirkning og dilemmaer - enklere å ta opp med foreldrene at en skal snakke med barna

14 Deltakernes erfaringer, forts.
Økte teoretiske kunnskaper - Hva en forstår med ‘medvirkning’, nivåer og grader av medvirkning osv. Erfaringsutveksling mellom deltakerne - Gode og dårlige erfaringer - Drøfting av dilemmaer

15 Deltakernes erfaringer, forts.
Bidratt til lokale endringer: - Alltid to samtaler alene med barna i undersøkelsessaker - Endringer av hjemmesiden slik at de henvender seg bedre til barn og unge - Fysiske forhold: Fokus på hvor en snakker med barn - Innredet samtale rom tilpasset barn/unge Nye rutiner for å snakke med barn og dokumentere disse i saksdokumenter Generelt økt oppmerksomhet om tema

16 FORSKERNES ERFARINGER
God arbeidsform for kunnskapsutvikling i samarbeid mellom praksis, forskning og undervisning Endringer i undervisningsopplegg Erfaringer tas med i utvikling av nye prosjekter Muligheter til samarbeid om artikler og formidling av kunnskapsproduksjon Forskere og undervisere får god kontakt med praksisfeltet og utfordringer

17 BØR BRUK AV FORSKNINGSSIRKLER FORTSETTE?
Spennende arbeidsform. Mye å lære av hverandres erfaringer. Kunnskap om forutsetninger for barn og unges deltakelse: fysiske og materielle forhold, informasjon, holdninger, metoder. Kunnskapsutvikling: Om dilemmaer og utfordringer med barn og unges deltakelse. Anbefaler andre å være med. Bør gi studiepoeng.

18 LITTERATUR: Barne- og likestillingsdepartementet (2006) Forskrift av 14. desember 2005 om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barnevernstjenester Barne- og likestillingsdepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Strategi for FoU-arbeidet ) ‘Et kunnskapsbasert barnevern’ Meld. St. 13 ( ) Utdanning for velferd Samspill i praksis Slettebø, T. (2013) ‘Forskningssirkler som fagutvikling’ I Døhlie og Støkken (red.) Fagutvikling i velferdstjenester. Oslo, Universitetsforlaget Tøge, A. G. (2013) ‘Rom for fagutvikling – en kartlegging’ I Døhlie og Støkken (red.) Fagutvikling i velferdstjenester. Oslo, Universitetsforlaget


Laste ned ppt "Barnevernkonferansen 2013 Union Hotell Geiranger 18"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google