Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvor ble det av forebygginga?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvor ble det av forebygginga?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvor ble det av forebygginga?
Seniorrådgiver Ellen Margrethe Carlsen | NSF, Oslo og Akershus fagseminar- hvor ble det av forebygginga?

2 Helsedirektoratets samfunnsoppdrag
Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens sosiale trygghet og helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå | NSF, Oslo og Akershus fagseminar- hvor ble det av forebygginga? | 2 Tema for presentasjonen | 2

3 Helsedirektoratets roller
Helsedirektoratet utfører sitt oppdrag med utgangspunkt i rollene som Fagorgan Regelverksforvalter Iverksetter av politikk på helse- og omsorgsområdet Direktoratet utfører sitt oppdrag med utgangspunkt i rollene som Fagorgan Regelverksforvalter Iverksetter av politikk på helse- og omsorgsområdet | NSF, Oslo og Akershus fagseminar- hvor ble det av forebygginga? | 3 Tema for presentasjonen | 3

4 Kommunehelsetjenesteloven 1982
§ 1-2. (Helsetjenestens formål)        Kommunen skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å fremme sin egen trivsel og sunnhet og folkehelsen. | NSF, Oslo og Akershus fagseminar- hvor ble det av forebygginga?

5 Folkehelseutfordringer
Inaktivitet 2 av 10 voksne er aktive 30 min daglig Overvekt 9 åringer 12% ♂ 14 % ♀ er overvektige og 3,5 % ♂ 4 % ♀ har fedme Røyking Nedgangen i røykingen ser ut til å ha flatet ut Psykiske plager 10 % av befolkningen over 16 år hadde symptomer på angst og depresjon ( 2008). Alkoholkonsumet Økt fra 4,6 liter (1993) til 6,7 liter(2008) økning særlig blant kvinner Ensomhet Mangel på aktivitet , opplever og følelsen av tilhørighet for mange Røyking 21 % år er dagligrøykere 9 % av gravide røyker | NSF, Oslo og Akershus fagseminar- hvor ble det av forebygginga?

6 Samhandlingsreformen
Utfordringer: Fragmenterte tjenester Preges av forliten innsats for å begrense og forbygge sykdom Demografisk utvikling – endring i sykdomsbilde gir utfordringer som vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne | NSF, Oslo og Akershus fagseminar- hvor ble det av forebygginga?

7 Fra reparasjon til forebygging
I dag Diabetes, rus, kols, overvekt, psykiske lidelser Framtid Kostnader DIABETES TYPE 2 – FORLØP OG KOSTNADER Kronikerne blir taperne i dagens system (Rus, psykisk syke, demente, kronisk syke). Vi har ikke insitamenter som motiverer til å skyve ressursene mot tidlig identifisering av sykdom, god og målrettet behandling for å unngå funksjonstap og uførhet. Dagens økonomiske ordninger stimulerer ikke til samhandling for å ivareta koordinerte, helhetlige vurderinger. Bruker diabetes som eksempel – men det kunne også handlet om andre kronikere: Jo mindre man gjør tidlig, jo mer blir det å gjøre senere Ressursene må settes inn tidligere for å unngå komplikasjoner, nyresvikt, dialyse. Helhetlige tjenester - økt vekt på forebygging – råd og veiledning Fakta: Diabetes type 2: kjent og som ikke er klar over at de er syke eller er i stor risiko for å bli syk. Diabetes type 1: (kan ikke forebygges) Dialyse: dialysebehandlinger i pasienter fikk dialyse 2-3 ganger i uka, 52 uker i året. Det er 8000 flere behandlinger i 2007 enn i 2006 (7% økning). Fødsel Død Forebygging Tidlig fase Diagnose Kronisk syk Komplikasjoner | NSF, Oslo og Akershus fagseminar- hvor ble det av forebygginga? 7

8 | 24.11.10 NSF, Oslo og Akershus fagseminar- hvor ble det av forebygginga?

9 Ny kurs gjennom virkemidler
Ny helse – og omsorgslov § 1-1 Lovens formål: Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne Ny Folkehelselov Nasjonal helse og omsorgsplan Skal vise hvordan samhandlingsreformen kan gjennomføres Spill inn høringssvar | NSF, Oslo og Akershus fagseminar- hvor ble det av forebygginga?

10 Nasjonal helse og omsorgsplan -forebyggende helsetjenester
Mål for perioden En større andel av innsatsen i helsetjenesten totalt sett skal skje i de forebyggende tjenestene Økt egenmestring En god helsestasjons- og skolehelsetjeneste, herunder tilbud om svangerskapsomsorg. | NSF, Oslo og Akershus fagseminar- hvor ble det av forebygginga?

11 Samhandlingsreformen
Kommunenes frie midler styrkes i 2010 med 230 mill. med målsetting å styrke det forebyggende arbeidet. Videreføres i rammen i 2011 Innenfor rammene av St. meld nr 47 ( ), statsbudsjettet og oppdragsbrevet fra departementet, anbefalte Helsedirektoratet følgende prioriterte satsingsområder for 2010 og forslag i 2011: Oversikt over helsetilstand og viktige påvirkningsfaktorer Styrking av forebyggende helsetjenester, herunder helsestasjons- og skolehelsetjenesten Etablering og utvikling av frisklivstilbud Planforankring Helse- og Omsorgsdepartementet: Pressemelding, Nr.: 58/09 Tydelig og organisatorisk plassering og en god forankring i plan- og budsjettsystemer. | NSF, Oslo og Akershus fagseminar- hvor ble det av forebygginga? | 11 11

12 Utfordringer for forebyggende arbeid
Forebyggende helsetjenester er sårbar for økonomiske svingninger. Tjenesten har ikke ventelister eller pressgrupper som påvirker kommunale beslutningsorganer i betydelig grad. Generelle krav til kommunale tjenestetilbud omforsvarlighet er i liten grad nok til å opprettholde forebyggende tjenester. Effekten av manglende forebygging sees i et langt tidsperspektiv, noe som medfører at det er krevende å gjøre konkrete forsvarlighetsvurderinger. | NSF, Oslo og Akershus fagseminar- hvor ble det av forebygginga?

13 Kommunene må organisatorisk ”ruste seg for ¨å ivareta forebygging på systemnivå
Kommunene må få oversikt over innbyggernes helsetilstand. Hvilke utfordringer står de overfor? Økt kunnskap om forebygging: Hva virker og hvordan kan det inkluderes og prioriteres i helse- og omsorgstilbudet? Etterspør de fire midlene Kan dere bidra til å flytte resurser fra behandling til forebygging? Frisklivstilbud Forebyggende tiltak rettet mot eldre Kommunene skal jobbe mer med forebygging, egenmestring, tidlig intervensjon og lavterskeltilbud Oppgaver skal overføres fra spesialist til kommune. Folk skal få mer helsehjelp nær der de bor Interkommunalt samarbeid Kommunene må organisatorisk ruste seg for ¨å ivareta forebygging på systemnivå oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer for utviklingen oversikt er grunnlag for prioritering og evaluering i helsetjenester helsetjenesten kan bidra i kommunale planprosesser | NSF, Oslo og Akershus fagseminar- hvor ble det av forebygginga?

14 Hva skal til for å lykkes?
Krever systematisk og langsiktig innsats. Forebygging og tidlig intervensjon må ha en tydeligere forankring i kommunale planer og budsjetter Bruk lovverket: helsepersonelloven§ 17. Opplysninger om forhold som kan medføre fare for pasienter Helsepersonell skal av eget tiltak gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan medføre fare for pasienters sikkerhet. Bruk internkontroll og meld avvik blant annet for å oppretthold det unike helsestasjons- og skolehelsetjenestetilbudet Synliggjør effekten av det forebyggende arbeidet | NSF, Oslo og Akershus fagseminar- hvor ble det av forebygginga?

15 Hva er effekten av helsestasjons- og skolehelsetjenesten?
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er lokale lavterskeltilbud til 1,1 millioner barn, ungdom og deres foreldre. Lav barnedødelighet antallet var i ,5 per 1000 levende fødte. Norge har en av de høyeste ammefrekvensene Vaksinasjonsdekningen i Norge er blant den høyeste i verden. Kommunene har en høy og stabil dekningsgrad for helsestasjonsundersøkelser av små barn med % av populasjonen. I ungdomsskolene og videregående skole viser undersøkelser at der tjenesten er regelmessig til stede over tid, blir den benyttet av 50 % av elevene til drop in konsultasjoner. Omdømmeundersøkelser viser at helsestasjonen i stor grad har befolkningens tillit. | NSF, Oslo og Akershus fagseminar- hvor ble det av forebygginga?

16 Hvordan arbeide forebyggende mht eldre?
Frivillig hjemmebesøk Drammen Målgruppen: innbyggere 75 år som ikke har hjemmesykepleie eller dagsenterplass temaer som taes opp: nettverk, helse, bolig, ernæring, og egen oppfatning av tilværelsen. Eldre skal kunne opprettholde og utvikle helse, trivsel og trygghet. Helsestasjon for eldre i Hamar tilbyr: Råd og veiledningstjeneste Helsesamtaler Samtalegrupper/støttegrupper Helseopplysningskurs Nettverksgrupper/treningsgrupper Ulike tiltak gjennom "Trygge eldre"  | NSF, Oslo og Akershus fagseminar- hvor ble det av forebygginga?

17 | 24.11.10 NSF, Oslo og Akershus fagseminar- hvor ble det av forebygginga?


Laste ned ppt "Hvor ble det av forebygginga?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google