Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvilken samfunnsnytte har ergoterapi?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvilken samfunnsnytte har ergoterapi?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvilken samfunnsnytte har ergoterapi?
Politiske føringer Hverdagsrehabilitering Toril Laberg Fagsjef Fagpolitisk konferanse, avd Telemark og Vestfold

2 Endringskompetanse Når forandringenes vinder blåser,
bygger noen vindskjermer, mens andre bygger vindmøller. Kinesisk visdomsord Fagpolitisk konferanse, avd Telemark og Vestfold

3 Disposisjon Utfordringene Målet Løsninger -Tverrfaglige
-Ergoterapeuter Hverdagsrehabilitering Fagpolitisk konferanse, avd Telemark og Vestfold

4 Utfordringene Helseutfordringer – beskrevet i Samhandlingsreformen
Innovasjon og samhandling Brukerdeltakelse og borgerettigheter Migrasjonshelse Teknologisk utvikling Kunnskapsbasert praksis Fagpolitisk konferanse, avd Telemark og Vestfold

5 Utfordringene Samhandlingsreformen: Mer helse for hver krone
Samhandling på grunn av, ikke på tross av Økende antall eldre ”Nye” typer sykdommer Forebygging Samhandling skal lønne seg Offentlige, gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester, uavhengig av bosted, økonomi, sosial og etnisk forhold. Helse- og omsorgstjenester av høy standard, og for flertallet fungerer tjenestene godt. Norge blant de fremste i verden. Hovedutfordringene er knyttet til: Lysbildet Sosial ulikhet; alle aldersgrupper fysisk og psykisk Gradientutfordringen Sosial omgivelser og familiestrukturer i endring Arbeidsdeltakelse Aktivitetstap og praktiske hverdagsproblemer hjemme, i barnehage, på skolen, i arbeid og i samfunnet. Fagpolitisk konferanse, avd Telemark og Vestfold

6 Utfordringene Dette er en reform som vi er enig i og
som vi vil følge med interesse videre Forbundsleder Mette Kolsrud 19. juni 2009, da reformen ble lagt frem Fagpolitisk konferanse, avd Telemark og Vestfold

7 Utfordringene Helseutfordringer – beskrevet i Samhandlingsreformen
Innovasjon og samhandling Brukerdeltakelse og borgerettigheter Migrasjonshelse Teknologisk utvikling Kunnskapsbasert praksis Innovasjon i omsorg Fagpolitisk konferanse, avd Telemark og Vestfold

8 Målet 1 …sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre… Helse- og omsorgsloven § 1-1 Fagpolitisk konferanse, avd Telemark og Vestfold

9 Målet 2 ….motvirke sykdom, skade, lidelse og funksjonshemming…..
Spesialisthelsetjensteloven § 1-1 Fagpolitisk konferanse, avd Telemark og Vestfold

10 Målet 3 ….flest mulig gode leveår for alle, og reduserte sosiale helseforskjeller i befolkningen. St.meld 16 Nasjonal Helse- og omsorgsplan Fagpolitisk konferanse, avd Telemark og Vestfold

11 Inkludering og deltakelse
Målet Inkludering og deltakelse Fagpolitisk konferanse, avd Telemark og Vestfold

12 Løsninger - Tverrfaglige
Samhandlingsreformen Nye lover Folkehelseloven Helse- og omsorgsloven Nasjonal Helse- og omsorgsplan Kompetanse Innhold i velferdsutdanningene Kostnader og kvalitet i p og o sektoren Hverdagsrehabilitering Fagpolitisk konferanse, avd Telemark og Vestfold

13 Løsninger - Tverrfaglige
Samhandlingsreformen Rett behandling – på rett sted – til rett tid Rettslige virkemidler Økonomiske virkemidler Faglige virkemidler Organisatoriske virkemidler Rettslige virkemidler; 2 nye lover og en rekke endringer i andre lover (Kommer på neste bilde) Økonomiske virkemidler; Komm medfinans; 20 % av gj.sn. kostnadene for medisinske innleggelser og konsultasjoner, for alle aldersgrupper. Utskrivingsklare pasienter; Taksameter fra dag 1; sats = kr 4000,- pr døgn. Kun somatikk i 2012 Øhjelp; døgnopphold for pas. Komm selv kan utrede, behandle og gi omsprg. Samarb.pros; mellom 1. og 2. linje. Stor frihet, fex LMS og DMS Investeringer; Bygningsmasse og utstyr Ressursvekst og oppbygging av tjenester; Faglige virkemidler; Kunnskapsbaserte normer og standarder Kompetansekrav for å beskrive kompetansekrav på 1.og 2. linje For eksempel beskrivelse rehab på 1. og 2. Kompetanseløftet 2015; videre- og etterutdanningstilbud for personell uten helse- og sosialutdanning. Organisatoriske v; LMS, ambulant team, ESD Helsedir lager veiledningsmateriell for samarbeidsavtaler Fagpolitisk konferanse, avd Telemark og Vestfold

14 Løsninger - Tverrfaglige
Nye lover Folkehelseloven Helse- og omsorgsloven Fagpolitisk konferanse, avd Telemark og Vestfold

15 Løsninger - Tverrfaglige
Folkehelseloven Kommune, fylkeskommune og staten Helse i alle kommunale planer Temabaserte planer; fysisk aktivitet, tobakk, kosthold, Universell utforming Barnehager og skoler Arbeid og helse Helsedir: Folkehelsearbeid er samfunnets samlede innsats for å styrke faktorer som fremmer helsen, redusere faktorer som medfører helserisiko og beskytte mot ytre helsetrusler. Videre skal folkehelsearbeidet bidra til en jevnere sosial fordeling av faktorer som påvirker helsen. 2012: Regjeringen skal legge frem ny, nasjonal folkehelsestrategi Folkehelsearbeidet er sektorovergripende og omfatter tiltak i mange samfunnssektorer med sikte på å: Utvikle et samfunn som legger til rette for positive helsevalg og sunn livsstil Fremme trygghet og medvirkning for den enkelte og gode oppvekstvilkår for barn og ungdom Forebygge sykdommer og skader Fagpolitisk konferanse, avd Telemark og Vestfold

16 Løsninger - Tverrfaglige
Helse- og omsorgsloven Helsefremmende og forbyggende Svangerskap og barsel Øyeblikkelig hjelp Utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordningen Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering Andre helse- og omsorgstjenester Pliktlov; kommunen plikter å imøtekomme befolkningens behov Profesjonsnøytral, unntatt legene Fagpolitisk konferanse, avd Telemark og Vestfold

17 Løsninger - Tverrfaglige
Nasjonal Helse- og omsorgsplan (St.meld 16 ( )) Beskriver tiltak og virkemidler, som følge av Samhandlingsreformen og de nye lovene, for å sikre endringer i tjenestene. Omtaler f. ex Velferdsteknologi og Fredericiamodellen Er ergoterapeuter klare for endringer i tjenestene? Må skje både i 1. og 2. linje Fagpolitisk konferanse, avd Telemark og Vestfold

18 Løsninger - Tverrfaglige
Kompetanse Innhold i velferdsutdanningene Kostnader og kvalitet i pleie- og omsorgssektoren Hverdagsrehabilitering - mer senere Fra Samhandlref. Nettopp omtalt: Faglige virkemidler; Kunnskapsbaserte normer og standarder Kompetansekrav for å beskrive kompetansekrav på 1.og 2. linje Kompetanseløftet 2015 Innhold i velferdsutdanningene: Startet høsten 2010, leveres høst 2011: St.meld om utdanning for velferdstjenestene. Meldingen spenner over et bredt spekter av helse- og sosialfaglige utdanninger og forskningsområder, og vil ha betydning for kunnskapsbasert tjenesteyting innenfor alt fra barnevern til eldreomsorg. Sikre at helse og sosialsektoren har god tilgang på kompetent personell som kan jobbe sammen for å gi brukerne god behandling og oppfølging. Ny ergoterapeututdanning på Gjøvik? Fagpolitisk konferanse, avd Telemark og Vestfold

19 Løsninger - Ergoterapeuter
Samfunnskontrakten Kompetanseprosjektet Hverdagsrehabilitering Presentere samfunnskontrakten med yrkesetiske retningslinjer. Fases ut? Beskriver og forankrer vårt samfunnsoppdrag, som blir enda mer tydelig i kompetansebeskrivelsene. Fagpolitisk konferanse, avd Telemark og Vestfold 19

20 Løsninger - Ergoterapeuter
Samfunnskontrakten Kompetanseprosjektet Hjemmerehabilitering Del av programmet, vedtatt på LM 2010 Beskriver ergoterapeuter kompetanser; kjernekompetanser ved bachelor og spesialkompetanser ved praksis og videreutdanning Knyttet til lokale utfordringer; Disse beskrives, og ergoterapeuters oppgaver og utfordringer er knyttet til disse. Grunnlag for ergoterapi i Norge/sett i sammenheng med utdanningene WFOT-godkjenning Brosjyremateriell og promotering Lønnskrav Prosessen og fremdriften Fagpolitisk konferanse, avd Telemark 20

21 Fagpolitisk konferanse, avd Telemark og Vestfold 13.09.2011
Kjernekompetanser i deltakelse og inkludering Ergoterapeuter har kompetanse om menneskets behov og rett til deltakelse og inkludering, og om sammenhengen mellom menneskets mestring, aktivitet og omgivelser. Ergoterapeuter har kompetanse i systematisk arbeidsprosess for å fremme deltakelse og inkludering. Kjernekompetanser om menneskets mestring Ergoterapeuter har kompetanser i endringsprosesser relatert til menneskets mestring og aktivitetsutføring, inkludert motivasjon, funksjon, læring, trening og behandling. Kjernekompetanser om aktivitet Ergoterapeuter har kompetanse i metodisk bruk av aktiviteter for å fremme helse, inkludert gradering, forenkling og tilrettelegging Kjernekompetanser om omgivelser Ergoterapeuter har kompetanse i endring av omgivelsenes for aktivitet og deltakelse, inkludert tilrettelegging, teknologi, veiledning og informasjonsvirksomhet. Kjernekompetanser i samhandling og samarbeid Ergoterapeuter har kompetanse i kommunikasjon, etikk, samarbeid og forvaltning og samhandling i helse- og velferdssektoren. Kjernekompetanser i kunnskapsbasert praksis og innovasjon Ergoterapeuter har kompetanse relatert til kunnskapsbasert praksis, helseutfordringer, internasjonalisering og utvikling. Fagpolitisk konferanse, avd Telemark og Vestfold

22 Løsninger - Ergoterapeuter
Samfunnskontrakten Kompetanseprosjektet Hjemmerehabilitering Østersund - Hemrehabilitering Fredericia - Hverdagsrehabilitering Fagpolitisk konferanse, avd Telemark 22

23 Løsninger - Ergoterapeuter
Fredericia – Hverdagsrehabilitering Store utgifter til hjemmetjenester Behov for flere hender Formål: Utsette pleiebehov Fagpolitisk konferanse, avd Telemark Fagpolitisk konferanse, avd Telemark 23

24 Løsninger - Ergoterapeuter
Fredericiamodellen 1 visitator (2 x ½) 1 distriktsleder 1 sykepleier 1 fysioterapeut 2 ergoterapeut 12 hjelpepleiere/omsorgsarbeidere Ressurser ved å omorganisere. Fagpolitisk konferanse, avd Telemark Fagpolitisk konferanse, avd Telema 24

25 Løsninger - Ergoterapeuter
Disse får besøk av prosjektet 65 + som utskrives fra sykehus Nye henvendelser til hjemmehjelp De med et midlertidig funksjonstap Endring i behov for hjelpemidler Fagpolitisk konferanse, avd Telemark 25

26 Løsninger - Ergoterapeuter
Fredericiamodellen Kartlegges med COPM Rehabiliteringsplan Terapeut som motor og veileder Avsluttes med vanlig hjemmehjelp/sykepleie eller Selvhjulpen Fagpolitisk konferanse, avd Telemark 26

27 Løsninger - Ergoterapeuter
Fredericiamodellen - Resultater 404 deltakere: 45 % helt selvhjulpne 40 % redusert hjelpebehov 13 mill spart pr år ( innb) Fornøyde brukere & fornøyde ansatte Fagpolitisk konferanse, avd Telemark 27

28 Løsninger - Ergoterapeuter
Fredericiamodellen – anbefalinger: Egne midler til prosjekt Fokus på tjenestekvalitet, ikke økonomi Forankring i ledelse og organisasjon Eget team til rehabilitering Fagpolitisk konferanse, avd Telemark 28

29 Løsninger - Ergoterapeuter
Fredericiamodellen – Les mer: paavirkning/Paavirkningsarbeid/Fredericia modellen Fagpolitisk konferanse, avd Telemark 29

30 Er vi klar for endringer?
Oppsummering Samhandlingsreformen Spesialisthelsetjenesten Kommunehelsetjenesten Hverdagsrehabilitering Er vi klar for endringer? Spesialisthelsetjenesten; Veiledning, Undersøkelse og vurdering, Systematikk, struktur og effektivitet Kommunehelsetjenesten; Universell utforming og hjemmerehabilitering I tillegg; Kunnskapsbaserte retningslinjer for hjelpemiddelformidling + Hjelpemidler og tilrettelegging for deltakelse, Arbeidsdeltakelse Fagpolitisk konferanse, avd Telemark og Vestfold


Laste ned ppt "Hvilken samfunnsnytte har ergoterapi?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google