Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NFF-møte 07.03.12 Dagsorden • Samhandlingsreformen intensjoner • Områder i Samhandlingsreformen i 2012 • Virkemidler i 2012 • Avtaler med sykehuset – samarbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NFF-møte 07.03.12 Dagsorden • Samhandlingsreformen intensjoner • Områder i Samhandlingsreformen i 2012 • Virkemidler i 2012 • Avtaler med sykehuset – samarbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 NFF-møte 07.03.12 Dagsorden • Samhandlingsreformen intensjoner • Områder i Samhandlingsreformen i 2012 • Virkemidler i 2012 • Avtaler med sykehuset – samarbeid • Samarbeid og prioriteringer kommunalt ansatte fysioterapeuter og avtalefysioterapeuter • Aktuelle tilbud Frisklivssentralene (FLS), frivillige organisasjoner

2 Formålet med Samhandlingsreformen • Forebygge sykdom • Forebygge sykehusinnleggelser • Redusere press på helsetjenestene gjennom satsing på helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeid • Tydelig ansvar for folkehelsearbeidet, ta hensyn til helseperspektivet i alt kommunen gjør (planverk) • Ny kommunerolle - større del av helsetjenestene ytes av kommunehelsetjenesten, lokalt forankret helse- og omsorgstjeneste, til innbyggernes beste • Mer helhetlig og koordinerte tjenester gjennom samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten • Mestringsreform? Retningsreform?

3 Styringsdokumenter • St.meld. nr. 47 Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett sted – til rett tid (2008-2009) • St.meld. Nr. 16 Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2015 (2010-2011) • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (2010- 2011) • Lov om folkehelsearbeid (2010-2011) • Kommuneproposisjon 2012, utvalgte områder • Nasjonal veileder: Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak • Forskrifter – Medfinansiering og utskrivningsklare pasienter – Fastlegeforskriften (på høring) – Folkehelseforskriften (på høring) • Avtaler med helseforetaket

4 Områder i Samhandlingsreformen 2012 • Medfinansiering ved behandling i spesialisthelsetjenesten, innleggelse i sykehus og poliklinisk behandling (unntak – rus, psykisk helse, kirurgi, fødsler, barn, tak på kostnad for én pasient) • Utskrivningsklare pasienter, kommunen har plikt til å ta i mot, ev. betalingsplikt til sykehuset • Påbegynne arbeid med akutt døgntilbud innen helse- og omsorg. Tilbud må være opprettet senest 01.01.16

5 Virkemidler • Rettslige – presisering av gjeldende rett – ny oppg. fra 01.01.16 – plikt til å tilby døgnopphold – nye lover, forskrift, avtaler med sykehuset – tvisteløsning • Økonomiske – medfinansiering (ca. 19,9 mill.). Unntak – utskrivingsklare pasienter (ca. 1,6 mill.) – ingen økonomiske virkemidler i reformen 2012 til forebyggende og rehabiliterende arbeid • Faglige – lovfestet økt fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid bygge opp tilbud i kommunen, interkommunalt samarbeid – oversikt over helsetilstand i kommunen, helseovervåking • Organisatoriske – kommunen organiserer selv sine tjenester – endringer for å oppfylle intensjonen i lovverk og reform?

6 Inngåtte avtaler med helseforetaket iverksatt 31.01.12 • Overordnet samarbeidsavtale • Fire delavtaler – 1.Delavtale om felles forståelse av hvilke helse- og omsorgsoppgaver SSHF og kommunene er pålagt, og med en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre – 3.Delavtale om innleggelse i sykehus – 5.Delavtale om utskrivingsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon i helseforetaket – 11.Delavtale planer for akuttmedisinsk kjede, og omforente beredskapsplaner med mer harmonisering av kommunale beredskapsplaner • Snarlig evaluering • Flere delavtaler i 2012 (bl.a. forebygging, rehabilitering, læring og mestring) • Pasientforløp

7 Samhandling med spesialisthelsetjenesten • Først og fremst knyttet til utskrivningsklare pasienter i 2012 • Forskriften regulerer hovedlinjene i samarbeidet, tydeliggjør ansvarsområder • Avtalene tydeliggjør den praksis sykehuset og kommunene sammen ønsker (én adresse, varsling om innlagt pasient, melding om utskrivningsklar pasient, krav til sykepleierapport/andre rapporter og epikrise, behov for kompetanse/veiledning, avvikshåndtering, tvisteløsning) • Gjeldende praksis legges til grunn • Gradvis utvikling av tiltak i kommunene i samarbeid med sykehuset, i takt med at nye områder tas inn i reformen

8 Utfordringer for kommunene • Usikkerhet knyttet til økonomi • Usikkerhet knyttet til kompetansebehov (på kort sikt) • Økt satsing på helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeid uten øremerkede midler • Fastlegenes rolle? Sentrale myndigheter ser på fastlegene som en integrert del av kommunehelsetjenesten og kommunene har fått lovfestede oppgaver som også impliserer fastlegene. Har vi mulighet for å gjennomføre det?

9 Fordeler for kommunene • Lovverket tydeliggjør ansvaret for helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeid • Nytt ansvarsområde – helseovervåking. Vil gi oss grunnlag for mer målrettede tjenester lokalt • Tilførsel av økonomiske midler gir muligheter, omdisponering? • Mer interkommunalt samarbeid?

10 Kommunehelsa

11

12

13

14 Samarbeid og prioriteringer • Kunnskap om nasjonale prioriteringer • Jobbe sammen mot felles mål • Offentlig ansatte fysioterapeuter og avtalefysioterapeuter er alle en del av kommunehelsetjenesten • Felles arena - SU • Avklaring rundt fordeling av pasienter og oppgaver – Noen oppgaver/pasientgrupper er lett å avklare – Eks. grupper – noen grupper i kommunen, andre grupper ved institutter? • Avklaring vedr. prioritering av pasientgrupper – Nyopererte – hofter, knær, o.l. – Nysykemeldte – Hjemmerehabilitering utskrivningsklare pasienter inntil de kan komme seg til institutt (eks. prosjekt i Arendal) – Ventetid?

15 Samarbeid og prioriteringer forts. • Ved rekvisisjon fra lege – en del pasienter har da forventninger om behandling. Legges den fysioterapifaglige vurdering i stor nok grad til grunn for om behandling igangsettes (kom. og privat praksis)? • Felles tilnærming til hvordan behandlingsforløpet legges opp – f.eks. tidsavgrensede behandlingsforløp, bolker • Avslutte behandlingsforløp! • Fysioterapiplan – utarbeides i samarbeid • Plan for kompetanseutvikling • Omgjøre driftsavtaler til kommunale stillinger – kan det være aktuelt?

16 Tilbud i FLS og frivillige organisasjoner • Hvilke tilbud bør finnes i regi av frivillige organisasjoner? Tilskudd til f.eks. grupper? • Hvilke tilbud bør det være i regi av FLS? • Kan pasienter som har gått til fysioterapi-behandling over tid benytte seg av tilbud hos frivillige organisasjoner for å opprettholde funksjon? • Til hvem har vi ansvar for å tilby fysioterapi? • Brukere med en kronisk sykdom som har trent seg opp og har god funksjon – skal de ha tilbud drevet av fysioterapeut? • Behandling – frisklivsperspektivet • Fysioterapeutenes rolle i FLS? • Bachelor/master i folkehelse?


Laste ned ppt "NFF-møte 07.03.12 Dagsorden • Samhandlingsreformen intensjoner • Områder i Samhandlingsreformen i 2012 • Virkemidler i 2012 • Avtaler med sykehuset – samarbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google