Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utvekslingsår En del av din videregående opplæring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utvekslingsår En del av din videregående opplæring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utvekslingsår En del av din videregående opplæring

2 Forholdet til AFK/BVS • Året i utlandet blir betraktet som et av dine 3 år med rett dersom året godkjennes som en del av din videregående opplæring • Dersom du tar et år i utlandet og kommer tilbake på samme nivå som du skulle begynt på, betraktes året som et «vente år» (du bruker ikke av retten din) • AFK / BVS er ikke ansvarlig for opplæringen din eller ditt forhold til utvekslingsorganisasjonen • Det faglige grunnlaget for fagene på Vg3 og søking til Vg3 er ditt ansvar • Du må på egenhånd sørge for å ha kompetansen i gjennomløpende fag, norsk, historie og kroppsøving

3 I løpet av året • Sørge for å ta kurs / fag som dekker kompetansemålene i læreplanene i 2 – to - programfag som du skal fortsette med på Vg3. (husk reglene for å få vitnemål) • Læreplanene finnes på http://www.udir.no/Lareplaner/Finn-lareplan/ http://www.udir.no/Lareplaner/Finn-lareplan/ • Gjennomføre et matematikkurs tilsvarende 3 timer matematikk P/T; ellers må du avlegge eksamen i 2P/2T som privatist etter hjemkomst. • Fortsette fremmedspråket ditt på det nivået du skulle hatt hjemme; hvis du skulle avslutte faget på Vg2 og ikke fullfører i utlandet, må du ta fremmedspråk som privatist etter hjemkomst (både skriftlig og muntlig eksamen)

4 Godkjenning av opplæring i utlandet tilsvarende Vg1 og/eller Vg2 i Norge (Utdrag fra Udir -06-2012, Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet)Udir -06-2012 Ein elev som har gjennomført og bestått eit opplæringsår i utlandet på nivå med norsk Vg1 og/eller Vg2, kan søkje fylkeskommunen om å få denne opplæringa godkjend som ein del av norsk vidaregåande opplæring. Denne ordninga gjeld for alle utdanningsprogramma. Fylkeskommunen skal vurdere søknaden og gje godkjenning når innhaldet i opplæringsåret i utlandet er likeverdig med eller meir omfattande enn opplæringa etter læreplanverket. Opplæringsåret i utlandet må ha hovudvekta på den fagkrinsen ein finn i det tilsvarande norske opplæringsåret, men det er ikkje krav om at den utanlandske opplæringa inneheld alle dei einskilde faga i det aktuelle utdanningsprogrammet. Søkjaren må leggje fram nødvendig dokumentasjon på den utanlandske opplæringa. Fylkeskommunen kan gje tilsegn om godkjenning på vilkår før eleven dreg til utlandet.

5 Vilkår for godkjenning: Bestått eller kvalifisere for å flyttes opp Det første vilkåret for å få godkjent et opplæringsår fra utlandet er at eleven må ha bestått fagene i den utenlandske opplæringen, eventuelt at opplæringen er gjennomført slik at eleven er kvalifisert til å tas inn eller flyttes opp til neste trinn i det aktuelle landets skolesystem. En elev som ikke har bestått fagene eller er kvalifisert til å flyttes opp til neste trinn i den utenlandske opplæringen vil kunne mangle de faglige forutsetningene for å fortsette på neste trinn i den norske opplæringen. Når det skal vurderes om faget er bestått er det opplæringslandets karakterskala og ”beståttgrense” som avgjør om faget er bestått eller ikke. Det er elevens ansvar å dokumentere at hun eller han oppfyller dette vilkåret.

6 Likeverdig eller mer omfattende • Det neste vilkåret for å få godkjent et helt opplæringsår i utlandet er at opplæringsåret anses som likeverdig eller mer omfattende enn Vg1 eller Vg2 etter Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Når det skal avgjøres om den utenlandske opplæringen er likeverdig eller mer omfattende, er det ikke et krav at den utenlandske opplæringen skal ha samme fag- og timefordeling som den norske, eller at fagene har de samme kompetansemålene. • I vurderingen av likeverdigheten er det fastsatt ……… at opplæringsåret i utlandet må ha “hovedvekten” på den samme fagkretsen som er fastsatt for utdanningsprogrammet eleven søker om å få godkjent. Vurderingstema for om den utenlandske opplæringen er likeverdig er om opplæringsåret i utlandet har gitt eleven et forsvarlig grunnlag for å fortsette på neste nivå, det vil si Vg2 eller Vg3, i Norge. Dette innebærer at opplæringsåret i utlandet må være på nivå med det opplæringsåret eleven søker om å få godkjent. Med forsvarlig grunnlag til å fortsette på neste nivå i Norge menes blant annet at eleven har kunnskaper til å delta i opplæringen på neste årstrinn i Norge, samt om eleven samlet sett etter Vg3 er faglig utrustet til å delta i videre studier eller arbeidsliv. • Dersom godkjenningsinstansen finner at den gjennomgåtte og bestått opplæringen fra utlandet er likeverdig eller mer omfattende, så har eleven rett til godkjenning. Vi understreker at for at eleven skal få godkjent et helt opplæringsår så må opplæringen i utlandet omfatte et helt opplæringsår. For å få godkjent hele opplæringsåret må det være snakk om fulltidsopplæring, men det er ikke et krav at det er samme antall uketimer som i Norge for godkjenning.

7 Særlig om fellesfagene og krav til generell studiekompetanse Det kan være slik at selv om eleven får godkjent et helt opplæringsår, vil det være fag hun eller han må ta som privatist på det nivået som ble godkjent. Dette vil særlig dreie seg om fellesfag hvor det settes standpunktkarakter på Vg1 eller Vg2. En elev kan altså få godkjent et opplæringsår i utlandet som Vg2, men må ta noen fag som privatist eller elev etter hjemkomsten for å oppfylle kravene til vitnemål …………….. For elever ved studieforberedende utdanningsprogram, må eleven dokumentere bestått likeverdig eller mer omfattende opplæring i de fagene som inngår i minimumskravet til generell studiekompetanse, jf. forskrift om opptak til høyere utdanning § 2-1. Opplæringen i alle fag på årstrinnet må godkjennes for å få godkjent hele Vg1 eller Vg2. Særlig om programfagene • Fylkeskommunen eller daglig leder må også i forbindelse med godkjenningen vurdere forholdet til programfagene. Elever som ikke får godkjent et eller flere programfag, skal følge privatistordningen på det aktuelle Vg1/Vg2. ……….. • For godkjenning av et opplæringsår i utlandet må opplæringen som hovedregel inneholde fag som eleven kan bygge videre på i Vg3 slik at han/hun kan tilfredsstille kravet til fordypning i det valgte programområdet. …

8 Økonomi • Statens lånekasse for utdanning (MinID) Statens lånekasse for utdanning • Forhåndsgodkjenning fra BVS som skal ligge ved søknaden

9 Søking 2015/16 • Søke skoleplass på Vigo innen 1. mars (MinID) (Husk enten å forhåndsvare eller svare innen fristen i juli) • Fagvalg kan drøftes og ønskes pr mail med utdannings-/yrkesveileder eller tas ved skolestart høsten 2015 • Offentlig dokumentasjon for fullført og bestått, med vurderinger, sendes inntakskontoret senest 1. juli, 2015. Dere har prioritert plass på BVS som de andre ST elevene.

10 Skolestart 2015 • Klasse som på Vg2, så langt det går • Levere dokumentasjon til skolen senest ved skolestart 2015 • Hvis dokumentasjonen godkjennes - OK • Hvis dokumentasjonen ikke godkjennes kan enkelt fag godkjennes, men deler av Vg2 må sannsynligvis gjennomføres eventuelt ved å ta privatisteksamen

11 Oppsummering Når du kommer hjem må du: • Være i stand til å hoppe inn i Kroppsøving, Historie og Norsk uten å ha hatt disse fagene på Vg2. (Lese seg opp før avreise eller lese seg opp etter hjemkomst) • Være i stand til å hoppe inn i to ulike programfag fra samme programområde (realfag eller språk/økonomi-fag) og ha hatt likeverdig fag tilsvarende Vg2 nivå. • Kunne fremvise dokumentasjon på å ha gjennomført matematikk på nivå med, eller mer omfattende enn 2T eventuelt 2P – ENTEN: Velges matematikkfag som hjemmeskolen godkjenner som likeverdig eller mer omfattende enn 2T eller 2P på skolen de går på i utlandet – ELLER: Tas eksamen i 2T, 2P, R1 eller S1 etter hjemkomst. • Kunne fremvise dokumentasjon på å ha gjennomført og bestått fremmedspråk på samme nivå som du skulle hatt hjemme, eller avlegge privatisteksamen (skriftlig og muntlig) etter hjemkomst hvis du skal være ferdig med fremmedspråk på Vg2.

12 HA ET FLOTT OG LÆRERIKT ÅR OG VELKOMMEN TILBAKE NESTE HØST


Laste ned ppt "Utvekslingsår En del av din videregående opplæring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google