Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Spesialisert rehabilitering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Spesialisert rehabilitering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Spesialisert rehabilitering
Brukarar med behov for spesialisert rehabilitering i sjukehus. F.eks etter akutte skader/ sjukdomar Rehabilitering i institusjon, kommune Brukarar med trong om rehabiliteringstenester der dette ikkje kan ivaretakast i heimen. T.d. stort hjelpebehov, behov for høg intensitet, medisinske komplikasjonar Rehabilitering i heimen. Rehabiliteringsteam Brukarar med trong om spesifikk tverrfagleg rehabilitering Kvardagsrehabilitering Nye brukarar i heimetenesta Brukarar med endra funksjon Brukarar utskrivne frå sjukehus Helsefremjing og kvardagsmeistring som grunnlag for alle tenester Alle brukarar / mottakarar av kommunale helse- og omsorgstenester Pyramiden skisserer tilhøvet mellom antal brukarar og kva type rehabiliteringstenester som vert nytta. Runa Bakke Rehabiliteringskonferansen og 25. oktober

2 Rehabilitering i kommunane
Lovgrunnlag: Helse- og omsorgstenestelova – Kap.1 Lovens formål: forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre, Runa Bakke Rehabiliteringskonferansen og 25. oktober

3 Runa Bakke Rehabiliteringskonferansen 2013 - 24. og 25. oktober
Helse- og omsorgstenestelova Kap. 3 – kommunen sitt ansvar: omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering Runa Bakke Rehabiliteringskonferansen og 25. oktober

4 Runa Bakke Rehabiliteringskonferansen 2013 - 24. og 25. oktober
Helse- og omsorgstenestelova - Kap. 7 om individuell plan, koordinator og koordinerande eining Langvarige og koordinerte tenester Individnivå og systemnivå Runa Bakke Rehabiliteringskonferansen og 25. oktober

5 Runa Bakke Rehabiliteringskonferansen 2013 - 24. og 25. oktober
Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Kapittel 3. Habilitering og rehabilitering i kommunen Runa Bakke Rehabiliteringskonferansen og 25. oktober

6 Runa Bakke Rehabiliteringskonferansen 2013 - 24. og 25. oktober
Andre aktuelle samarbeidspartar utanfor helse og omsorgstenestene Barnehage Skule Nav Barnevern Alle har gjennom sitt lovverk plikt til å samarbeide. Men ikkje alle har plikt når det gjeld IP og koordinator. Runa Bakke Rehabiliteringskonferansen og 25. oktober

7 Ansvars- og oppgåvefordeling kommune - spesialisthelseteneste
Samhandlingsreformen Kommunane skal ta over oppgåver Skal løysast nærmare der brukar bur Rapport 1S-1947 Avklaring av ansvars- og oppgåvedeling…… Helse Midt-Norge Helse Møre og Romsdal Samarbeidsavtalar – vedlegg 2 Kommunane • Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester. Runa Bakke Rehabiliteringskonferansen og 25. oktober

8 Runa Bakke Rehabiliteringskonferansen 2013 - 24. og 25. oktober
IS-1947 – Modell for vurdering av ansvars- og oppgåvefordeling (kap. 5) Kommune Spesialisthelsetenste Behov for kompetanse knyttet til muligheter og begrensninger i nærmiljø? Behov for spesialisert kompetanse? Behov for langvarig og koordinert oppfølging? Brukers mål om best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet Behov for kompleksitet? Behov for tverrsektoriell samhandling? Behov for intensitet? RAMMEBETINGELSAR??? Runa Bakke Rehabiliteringskonferansen og 25. oktober

9 Runa Bakke Rehabiliteringskonferansen 2013 - 24. og 25. oktober
Brukarmedverknad! Sentralt i rehabiliteringsarbeid! Lovverk Praksis Runa Bakke Rehabiliteringskonferansen og 25. oktober


Laste ned ppt "Spesialisert rehabilitering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google