Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Godkjenning av fagområde – en ny mulighet Hva kreves av tilbyder? Seniorrådgiver Ole Bernt Thorvaldsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Godkjenning av fagområde – en ny mulighet Hva kreves av tilbyder? Seniorrådgiver Ole Bernt Thorvaldsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Godkjenning av fagområde – en ny mulighet Hva kreves av tilbyder? Seniorrådgiver Ole Bernt Thorvaldsen

2 | NOKUTs fagskoledager 2009 fagområde| 2 Ny mulighet En ny mulighet er tatt inn i loven: ” Tilbyder av utdanning som er godkjent som fagskoleutdanning, kan på bestemte vilkår få fullmakt til selv å opprette og legge ned fagskoleutdanninger innen avgrensede fagområder (godkjent tilbyder).” (§ 2 annet avsnitt)

3 | NOKUTs fagskoledager 2009 fagområde| 3 For hvem er det aktuelt å søke om godkjenning av fagområde (1) For de store og veletablerte tilbyderne fordi • Nåværende ordning med godkjenning av enkelttilbud er videreført som hovedregel • Som forutsatt er det stilt flere vilkår og strengere krav for å få fullmakt

4 | NOKUTs fagskoledager 2009 fagområde| 4 For hvem (2) Husk at alle har fullmakt til å foreta ikke vesentlige endringer i godkjente utdanninger.

5 | NOKUTs fagskoledager 2009 fagområde| 5 Hva er et fagområde? og er det noen forskjell på fagområde og et avgrenset fagområde? Finnes det noen klar definisjon på fagområde som brukes overalt? NEI Veien ble til under arbeidet med de nye retningslinjene

6 | NOKUTs fagskoledager 2009 fagområde| 6 Begrepsavklaring (1) Kapittel 3 i retningslinjene Fagområde i fagskoleutdanning er karakterisert ved at: • det forholder seg til yrkesfelt som er etablert eller anerkjent og avgrenset av yrkesfeltets omfang • det har en faglig bredde som er stort nok til å omfatte flere selvstendige utdanningstilbud.

7 | NOKUTs fagskoledager 2009 fagområde| 7 Begrepsavklaring (2) Fordypning eller spesialisering innenfor et utdanningstilbud: Når flere utdanningstilbud bygger på en felles grunnstamme som utgjør 3/5 eller mer av tilbudets samlede plan, regnes disse utdanningstilbudene for å være fordypning eller spesialisering, og ikke selvstendige utdanningstilbud.

8 | NOKUTs fagskoledager 2009 fagområde| 8 Vedlegget Veiledende liste som antyder mulige fagområder, listen er ikke uttømmende, det vil si kun eksempelliste • Anleggsteknikk • Design og tekstil • Design og trearbeid • …… • Matfag Baker, Butikkslakter, Fiskehandler, Slakter, Fagarbeider i industriell matproduksjon, Kjøttskjærer, Konditor,Pølsemaker, Fagarbeider - sjømat

9 | NOKUTs fagskoledager 2009 fagområde| 9 Forutsetninger for å søke Kapittel 4 i retningslinjene Indirekte gjelder forutsetningene 1 – 6 • Det skal søkes elektronisk gjelder også her. • Styringsordning og reglement må være tilpasset fagområde og utdanningsvirksomheten. • Tre forutsetninger fastsatt av departementet.

10 | NOKUTs fagskoledager 2009 fagområde| 10 Departementets tre forutsetninger a) Uteksaminert kandidater i minst én godkjent fagskoleutdanning i minst to år. b) Ha et tilfredsstillende internt system for kvalitetssikring, jf. denne forskrift § 7. c) Delta i garanti- eller forsikringsordning som sikrer aktuelle studenter erstatning dersom tilbyder frivillig eller pålagt brått stanser en utdanning.

11 | NOKUTs fagskoledager 2009 fagområde| 11 NOKUTs forståelse av forutsetning a) Med ”må ha uteksaminert kandidater” menes at det skal være minst to kull som har fullført hele utdanningstilbudet etter at den ble godkjent. Med ”godkjent fagskoleutdanning” menes utdanningstilbud som er godkjent etter lov om fagskoleutdanning og hører innunder det omsøkte fagområde. Med ”i minst to år” menes minimum to år regnet fra den dato NOKUT fattet sitt godkjenningsvedtak.

12 | NOKUTs fagskoledager 2009 fagområde| 12 NOKUTs forståelse av forutsetning b) [og c)] Kravene i kapittel 6 med følgende tillegg. Systemet må her dokumentere tilfredsstillende rutiner for etablering av nye utdanningstilbud (jf. kapittel 6). Det må framgå hvem som har ansvar for å initiere, utvikle og beslutte om nye utdanningstilbud, og hvordan eksterne interessenter trekkes inn i dette arbeidet.

13 | NOKUTs fagskoledager 2009 fagområde| 13 Departementets vilkår som må være oppfylt Som vist tidligere har departementet tydelig gitt tilkjenne at det skal være ekstra vilkår for fagområde: a) Tilbyderens primærvirksomhet skal være utdanning. b) Tilbyderen skal ha fast ansatte i undervisningsstilling og administrative stillinger med en slik kompetanse at tilbyder er i stand til kvalitetssikre og utvikle sine pedagogiske metoder og nye og eksisterende utdanningstilbud innenfor sentrale fagområder som inngår i utdanningene. c) Tilbyderen skal ha et tilfredsstillende samarbeid med arbeidslivet.

14 | NOKUTs fagskoledager 2009 fagområde| 14 Vilkår a) NOKUTs kriterier (1) 1Utdanning er primærvirksomhet • Fagområdet skal ha tilstrekkelig faglig bredde til å inkludere flere utdanningstilbud. • Tilbyders strategi for fagskoleutdanning skal gi grunnlag for stabil virksomhet i en femårsperiode.

15 | NOKUTs fagskoledager 2009 fagområde| 15 Vilkår a) NOKUTs kriterier (2) • Tilbyder skal ha tilfredsstillende tilgang på undervisnings- og velferdslokaler som er uten anmerkninger fra Arbeidstilsynet eller kommunal bygningsmyndighet. • Tilbyder skal ha et system for studentvelferd som er tilpasset antall studenter, deres alder og arbeidsmetoder. • Studentene skal involveres mer i kvalitetssikring og utvikling av utdannings- tilbudene enn bare gjennom studentevaluering og styremedlemskap.

16 | NOKUTs fagskoledager 2009 fagområde| 16 Vilkår b) NOKUTs kriterier (1) 2. Skal ha fast ansatte slik at det foregår kvalitetssikring og utvikling av pedagogiske metoder og av nye og eksisterendeutdanningstilbud innen fagområdet. • Fagmiljøet tilknyttet undervisningen innen fagområdet må ha fast tilsatte med formell faglig kompetanse utover det nivået det undervises på.

17 | NOKUTs fagskoledager 2009 fagområde| 17 Vilkår b) NOKUTs kriterier (2) • Fagmiljøets kompetanse må være bred nok til å dekke de viktigste delene av fagområdet. • Fagmiljøets faste tilsatte må ha formell pedagogisk kompetanse i et omfang som muliggjør utvikling av pedagogiske metoder og verktøy. • Fagmiljøet må ha tilfredsstillende yrkeserfaring. • Tilbyder må ha en tilfredsstillende administrasjon for fagskoleutdanning, herunder studieveiledning.

18 | NOKUTs fagskoledager 2009 fagområde| 18 Vilkår c) NOKUTs kriterier 3. Samarbeid med arbeidslivet. • Utvikling og gjennomføring av utdannings-tilbudene må inngå i samarbeidet. • Tilbyder må ha kontakt med aktuelle fagråd/referansegrupper som næringslivet har. • Tilbyder må delta i regionale eller nasjonale, eventuelt også i internasjonale, fagligenettverk innen yrkesfeltet relatert til fagområdet.

19 | NOKUTs fagskoledager 2009 fagområde| 19 Oppsummering • Husk at fagmiljø skal være på plass. • Søker må være seg bevist på hva det søkes om. • Å utarbeide en god søknad krever involvering av styret, studenter, lærere og samarbeidspartnere i yrkesfeltet.


Laste ned ppt "Godkjenning av fagområde – en ny mulighet Hva kreves av tilbyder? Seniorrådgiver Ole Bernt Thorvaldsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google