Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Læreplanarbeidet status og utvikling - tekniske fag Ivar Lien, Leder NUTF og Bård Inge Thun, koordinator NUTF 11.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Læreplanarbeidet status og utvikling - tekniske fag Ivar Lien, Leder NUTF og Bård Inge Thun, koordinator NUTF 11."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Læreplanarbeidet status og utvikling - tekniske fag Ivar Lien, Leder NUTF og Bård Inge Thun, koordinator NUTF 11

2 2 NKR (EQF) - også for fagskolene  Kvalitativ beskrivelse av karaktertrinnene er i dag basert på deskriptorene kunnskaper, ferdigheter og holdninger.  Disse vil nå i EQF-sammenheng endres til kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.  Fagskolene må derfor endre karakterbeskrivelsene  En god idé å sette inn beskrivelsene av læringsutbytte knyttet til karakterene på vitnemålet?  Arbeidet igangsatt, pilotskoler har beskrevet læringsutbytte 2

3 3 Status NKR (EQF)- arbeidet  Tre faser: Erfaring, Utvikling, Implementering  Pilotskoler ble plukket ut, og har levert forslag: Oslo (BIM), Østfold (Psyk) Bergen (Bygg), Stavanger (Boring), og Gjøvik (Elkraft), Tromsø (Nautikk)  Arbeidsseminar 25-26.11.09 i Bergen  Førsteutkast primo des-09, ferdig medio jan-10  Utviklingsfasen ut 2010  Implementering på den enkelte skole i 2011 ->  Framdriftsplanen skyves noe ut pga personalendringer i departementet. 3

4 4 Kunnskap Bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet. Kjennskap til forsknings- og utviklings­arbeid innenfor fagområdet. Kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet. Kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet. Ferdigheter Anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg. Reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning. Finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling. Beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer. Generell kompetanse Innsikt i relevante fag- og yrkes­etiske problemstillinger. Planlegge og gjennom­føre varierte arbeids­oppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer. Formidle sentralt fagstoff som teorier, problem­stillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante utrykksformer. Utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis. Kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser. Beskrivelse av læringsutbytte -NKR 4

5 NOKUTS krav ved overgang til læringsutbyttebeskrivelser Arbeidsgruppe om fagskole og rammeverk, 27.11.08 2.1.3 Grensedragning – Hva er en vesentlig endring i et program?  Et sentralt spørsmål er om en endring i beskrivelsen av et program, i tråd med et kvalifikasjonsrammeverk, er å regne som en vesentlig endring, når programmet som sådan ikke endres. Hvis det er tilfellet, må utdanningen godkjennes på nytt av NOKUT.  NOKUT har i brev til departementet, datert 12. september 2008, bekreftet at en endring i beskrivelsen av et program, i tråd med et kvalifikasjonsrammeverk, ikke er å regne som en vesentlig endring, når programmet som sådan ikke endres. 5

6 NOKUTs krav for godkjenning:  7 Standarder og kriterier for godkjenning av utdanningstilbud  Alle kriterier i dette kapittelet må være tilfredsstilt. (I alt 18 kriterier) Læringsmål og kvalifikasjoner  1. Utdanningstilbudets navn skal være dekkende for innholdet og den yrkeskompetansen utdanningstilbudet gir.  2. Læringsmål skal gjelde for hele utdanningstilbudet og beskrive forventet oppnådde kvalifikasjoner, spesifisert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Kvalifikasjonene må være på tertiært nivå, det vil si på nivået over det som oppnås i videregående opplæring.  3. Tilbyder skal synliggjøre at utdanningstilbudet har relevans i forhold til nærings- og samfunnsliv. 6

7 7 7 NOKUTs vurdering

8 8 Kvalitetssikring • Maritim fagretning underlagt STCW-konvensjonen (Sjøfartsdir) •Samarbeid med Mesterbrevnemda om Mesterutdanning • Samarbeid med DSB, EN og PT om Installatørutdanninger • Tett kontakt med arbeidslivet • Tilbyders interne kvalitetssikringssystemer må være på plass ett år etter at NOKUTs kriterier er fastsatt, det vil si fra 1. februar 2010 • Tilbyder kan søke fagområdegodkjenning, og gis dermed anledning til å opprette og nedlegge utdanninger 88

9 9 9 NOKUTs krav til system for kvalitetssikring Tilbyder av fagskoleutdanning er selv ansvarlig for å sikre at den (de) utdanningstilbud som den tilbyr holder tilfredsstillende kvalitet og yrkesrelevans. Tilbyder må derfor alltid ha oppdatert kunnskap om forhold og prosesser som har vesentlig betydning for kvaliteten i utdanningstilbud som tilbys eller planlegges. Slik kunnskap skal fremskaffes og dokumenteres ved hjelp av: 1. Kvantitativ informasjon om utdanningstilbudet 2. Studentenes vurdering av utdanningstilbudet 3. Undervisningspersonalets og sensorenes vurdering av utdanningstilbudet 4. Eksterne interessenters vurdering av utdanningstilbudet 5. Ledelsens samlede analyse og vurdering av kvaliteten 6. Bruk av kunnskapen til forbedring av kvaliteten Fagskoler som søker godkjenning av fagområde må også dokumentere at de har: 7. Rutiner for etablering av nye utdanningstilbud

10 10 Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF) Det er utarbeidet følgende statutter for arbeidet i Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF): Utvalget skal: 1. Være et organ for samhandling mellom utdanningsgivere, brukere og næringsliv i arbeidet med å utvikle grunnlaget for en nasjonal standard for nivå og innhold i fagskolen og å synliggjøre utdanningen i samfunnet. Den nasjonale standarden skal gi grunnlag for næringsmessig og lokal tilpasning av opplæringen og for ulike læringsformer. 2. Fastsette nasjonale kriterier for teknisk fagskoleutdanning. 3. Utvikle og fastsette nasjonale planer etter anbefaling fra de næringsrettede utvalgene. 4. Tilby NOKUT et samarbeid om utvikling av kriteriegrunnlaget for godkjenning. 5. Utvalget kan uttale seg om andre forhold av nasjonal interesse. Leder i NUTF er representert i Rådet for fylkeskommunale fagskoler - RFF. 10

11 11 Planverk for teknisk fagfelt  I perioden september 2004 til sep 2005 ble det utarbeidet nasjonale planer for 7 fagretninger pluss en generell del (”rammeplanen”)  Under fagretningene ligger det nå 29 fordypninger  Planene er under revisjon  Bygg/anlegg  Elektro  TIP  Kjemi  Maritim  Petroleum  Datateknikk

12 12 Sentrale punkter i planverket  Sterkt fokus på at studentene skal læres opp til refleksjon i egen læringsprosess.  Læringsprosessen skal være kontinuerlig slik at studenten fortløpende gis mulighet til å forbedre seg.  Ikke bare kunnskap, men også ferdigheter og generell kompetanse skal vurderes. 12

13 13 Generelt om fagskoleutdanning, Se: http://fagskolen.info: 13

14 14 Nettadresser www.fagskolen.info www.fagskoleopptak.no www.helseogsosialfag.no www.nokut.no 14


Laste ned ppt "1 Læreplanarbeidet status og utvikling - tekniske fag Ivar Lien, Leder NUTF og Bård Inge Thun, koordinator NUTF 11."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google