Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styrenes ansvar – utfordringer og utviklingstrekk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styrenes ansvar – utfordringer og utviklingstrekk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Styrenes ansvar – utfordringer og utviklingstrekk
Ekspedisjonssjef Toril Johansson, KD Styreseminar, 31. oktober 2011

2 Universitets- og høyskolesektoren
Viktige samfunnsoppgaver Utdanning Forskning Formidling

3 Kvalitetsreformen Mål: Bedre kvalitet på utdanning og forskning
Økt intensitet på utdanningen Økt internasjonalisering Videre fullmakter, større handlingsrom og ansvar Bl.a. til organisering tilpasset situasjon, endringer i etterspørselen etter utdanningstjenester og studentenes behov. Se forskning og utdanning i sammenheng. Resultatorientert budsjettering Insentiver for progresjon og kvalitet

4 Statlige universiteter og høyskoler
Forvaltningsorganer med særskilte fullmakter, frihet og ansvar Faglige Økonomiske Juridiske Organisatoriske Styret er institusjonens øverste organ Kollegialt – hver stemme teller like mye, likt ansvar Valgte og eksterne medlemmer Eksterne styremedlemmer er ikke ”statens representanter”, men bringer med seg erfaringer, perspektiver, kompetanse

5 Internasjonale utviklingstrekk
Spesialisering for kvalitet Konkurranse om ressurser Ansatte Studenter Penger Rangeringer Påvirker evnen til å tiltrekke seg ressurser Konsentrasjon av forskningsmidler

6 EUs kommunikasjon om modernisering av høyere utdanning
Prioriteringer Kvalitet – vekst, fra elite til masseutdanning Styring og finansiering Internasjonalt samarbeid Den sosiale dimensjonen Behov for diversitet blant institusjonene

7 Utfordringer Svare på samfunnets behov
Kvalitet i utdanning og forskning Robuste fagmiljøer Kvalitet og effektivitet i administrative prosesser

8 Hvordan møte utdanningsbølgen?
Studieplasser, lokaler, infrastruktur Studentenes valg av utdanningstilbud og studiested Internasjonal konkurranse om studenter, ansatte og ressurser Særlig utfordrende for små institusjoner? Forskningsbasert undervisning, relevant utdanning Gjennomstrømning og frafall

9 Samfunnets behov Samfunnskontrakt Godt samspill
Mellom utdanning, forskning og innovasjon Mellom institusjonene Mellom institusjonene og samfunnet Nasjonale, regionale og lokale behov Nye midler over statsbudsjettet kommer med nye oppgaver Eksterne ressurser som grunnlag for å nå ambisjonene

10 Kvalitet i utdanning og forskning
Hvor ble det av kvalitetsreformen? Læringsutbytte og kvalifikasjonsrammeverket Evalueringene av profesjonsutdanningene – har vi tatt resultatene inn over oss? Kvalitetssikringssystemene – bruker vi verktøyet? Forskningsbasert og relevant utdanning Kvalitet i forskerutdanningen Forskningsvilkår Robuste fagmiljøer

11 Robuste fagmiljøer Ta kvalitetsutfordringene påpekt av Stjernø-utvalget på alvor SAK som virkemiddel for økt kvalitet Fortsatt mange små fagmiljøer Konsentrasjon tar tid, men skjer det nok? Få til ”A” og ”K” i SAK Kvalitet i profesjonsutdanningene SAK viktig også her

12 Effektiv administrasjon av høy kvalitet
Fellesstatlige krav Økonomi Innkjøp Forvaltningsloven Offentleglova Internkontroll, Riksrevisjonens kontroll God forvaltning er ressursbesparende i det lange løp – mer tid og penger til faglig aktivitet

13 Ledelse Forsknings- og utdanningsledelse, og administrativ ledelse
Strategisk Prioritere Omstillingsdyktig Involvere, inkludere og forankre Ledelseskultur og –forståelse Læringsmiljø og arbeidsmiljø Egenverdi og resultatfremmende Balanse mellom nasjonal styring og institusjonelt handlingsrom

14 Ny målstruktur Langsiktige og stabile sektormål
Politiske prioriteringer tydeliggjøres Stor reduksjon i antall nasjonalt fastsatte styringsparametre Institusjonene fastsetter virksomhetsmål

15 Ny målstruktur forts Langsiktig perspektiv, profilering av institusjoners egenart Innebærer videre fullmakter Institusjonene setter virksomhetsmål tilpasset den enkelte virksomhet Mindre detaljstyring Unngå dobbeltrapportering Institusjonene må samlet sett fastsette virksomhetsmål som møter samfunnets behov

16 Dialog Nasjonal dialog om samlet politikk for høyere utdanning, forskning og innovasjon Behov og prioriteringer Rapportering Institusjonens egne behov Vil neppe minske, men muligheter for forenkling? Ny målstruktur Utarbeidet i dialog med sektoren Videre dialog om institusjonenes egne virksomhetsmål Utvikling av styringsdialogen

17 Hvordan ser sektoren ut om 10 år?
Færre institusjoner? Større institusjoner? Flere universiteter? Sterkere faglige nettverk Institusjonslandskapet Godt utbygget SAK Profilerte institusjoner Mer internasjonalt orientert Økt konkurranse

18 Oppsummering Kvalitet som overordnet mål
Institusjonslandskapet er i endring Utdanningsbølgen er en del av løsningen på mange av utfordringene som kommer Ledelse er en nøkkelfunksjon – på flere områder Dialog om målutvikling og måloppnåelse er viktig Ansvarlige styrer - ansvaret blir større Nasjonalt ansvar for helheten

19


Laste ned ppt "Styrenes ansvar – utfordringer og utviklingstrekk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google