Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Revidering og kvalitetssikring av læreplaner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Revidering og kvalitetssikring av læreplaner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Revidering og kvalitetssikring av læreplaner
Årskonferanse for fylkeskommunale fagskoler Kongsberg 5. mai 2011 v/ ass. avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby

2 Oversikt Historikk Krav til system for kvalitetssikring
Sentrale elementer i kvalitetssikring Utdanningsplaner – hvor stabile bør de være? Utdanningsplaner og kvalifikasjonsrammeverk Når må NOKUT involveres Hvordan NOKUT kan involveres

3 Krav om system for kvalitetssikring (KS)
I fagskoleloven juni 2007 I KDs forskrift april 2008 I NOKUTs retningslinjer januar 2009 Krav til alle januar 2010 Full drift januar 2011

4 Kunnskaps-innhenting
Kvalitetssirkelen Plan Tiltak Gjennom-føring Analyse og vurdering Kunnskaps-innhenting

5 Krav til kvalitetssikringssystem (KS)
Kvantitativ informasjon Studentenes vurdering Undervisningspersonalets og sensorenes vurdering Eksterne interessenter Ledelsens samlede analyse og vurdering av kvaliteten Bruk av kunnskapen til forbedring av kvaliteten !

6 KS: Kvantitativ informasjon
Belyse kvaliteten Eksempler: Studentgruppens nivå og bakgrunn ved opptak Innsatsfaktorer i undervisning og infrastruktur Eksamensresultater Gjennomstrømming

7 KS: Studentenes vurdering
Studentene skal gis anledning til å vurdere utdanningstilbudets innhold undervisning, arbeidsmetoder utstyr og annen infrastruktur det totale læringsmiljøet Studentvurderingene må dokumenteres og brukes aktivt i kvalitetsarbeidet.

8 KS: Undervisningspersonalets og sensorenes vurdering
Faglærerne og sensorene må gi sin egen skriftlige vurdering av styrker og svakheter i utdanningstilbudet plan gjennomført aktivitet

9 KS: Eksterne interessenter
For at fagskoleutdanningene alltid skal ha nødvendig yrkesrelevans, må kvalitetssikringen omfatte periodiske undersøkelser av eksterne interessenters vurderinger. Eksterne interessenter er arbeidslivet og/eller dets organisasjoner fagskolekandidater med ett eller to års yrkeserfaring

10 KS: Ledelsens samlede analyse og vurdering av kvaliteten
Overordnet vurdering av kvaliteten i utdanningstilbudene Fremstilling av denne for styret NOKUT kan be om kopi av fremstillingen

11 KS: Bruk av kunnskapen til forbedring av kvaliteten
Kunnskapen brukes til Forbedringer i tilfeller av svikt i forhold til kravene Kvalitetsutvikle utdanningstilbudene ytterligere Begrunnede forslag og vedtak om tiltak må fremgå av dokumentene

12 KS i kvalitetssirkelen
Plan Tiltak Gjennom-føring Analyse og vurdering Kunnskaps-innhenting Kvantitativ informasjon Studenter Lærere og sensorer Eksterne interessenter

13 KS i kvalitetssirkelen
Plan Tiltak Gjennom-føring Analyse og vurdering Kunnskaps-innhenting Kvantitativ informasjon Studenter Lærere og sensorer Eksterne interessenter Ingen papirøvelse Ledelsens analyse og vurdering

14 KS i kvalitetssirkelen
Plan Tiltak Gjennom-føring Bruk av kunnskapen Analyse og vurdering Kunnskaps-innhenting Kvantitativ informasjon Studenter Lærere og sensorer Eksterne interessenter Ledelsens analyse og vurdering

15 Hovedpoeng med KS KS skal fremme kvalitet
KS skal ikke være en papirøvelse NOKUT vil ikke reagere på avdekket kvalitetssvikt NOKUT vil reagere om man ikke gjør noe med kvalitetssvikt

16 Sentrale faglige spørsmål
Hvor skal studentene komme? Bør studentene komme dit? Hvordan skal studentene komme dit? Hvilke studenter skal dit? Læringsmål Yrkesrettethet og nivå Planer Opptakskrav

17 NOKUTs kriterium 2, om læringsmål
Læringsmål skal gjelde for hele utdanningstilbudet og beskrive forventet oppnådde kvalifikasjoner, spesifisert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Kvalifikasjonene må være på tertiært nivå, det vil si på nivået over det som oppnås i videregående opplæring.

18 NOKUTs kriterium 2, om læringsmål
Læringsmål skal gjelde for hele utdanningstilbudet og beskrive forventet oppnådde kvalifikasjoner, spesifisert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Kvalifikasjonene må være på tertiært nivå, det vil si på nivået over det som oppnås i videregående opplæring.

19 NOKUTs kriterium 6, om sammenhengen i planen
Planen må beskrive sammenhengen mellom de forskjellige fag, deler og kvalifikasjoner som inngår eller kan inngå i utdanningstilbudet. Ikke bare beskrive. Det skal være sammenheng

20 NOKUTs kriterium 6, om lesbarhet
Planen må være utformet slik at studentene kan kontrollere at de får det utdanningstilbudet de er lovet.

21 Fagskoleutdanningenes kobling til arbeidslivet
Fagskoleutdanning er yrkesrettet utdanning som gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak (fagskoleloven § 1) Utdanningstilbudet skal ha relevans i forhold til nærings- og samfunnsliv (NOKUTs retningslinjer kriterium 3) Utdanningstilbudet skal være aktuell i forhold til utviklingen innen yrkesfeltet (NOKUTs retningslinjer kriterium 7)

22 To typer læring Enkelkretslæring: Gjør vi tingene riktig?
Utgangspunkt i etablerte mål og registrerte resultater Gir grunnlag for skrittvis og kontinuerlig forbedring Dobbelkretslæring: Gjør vi de riktige tingene? Stiller spørsmål ved målformulering, resultatmåling og grunnleggende forutsetninger Gir grunnlag for radikale forbedringer og innovasjoner

23 Grense for vesentlig endring
Enkelkretslæring: Gjør vi tingene riktig? Skolen kvalitetssikrer endringer Dobbelkretslæring: Gjør vi de riktige tingene? NOKUT må godkjenne

24 Endret fokus – fra innsats til utbytte
Det betyr ikke at planer og det som ligger rundt er uviktig. Hvis man ikke vet hvor man skal, er det vanskelig å komme dit.

25 NOKUT og NKR Brev fra NOKUT til Kunnskapsdepartementet 12. september 2008 «… en tilpasning av studieplanene til et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, som innebærer at studiets sluttkvalifikasjoner forblir uendret, er et kvalitetshevende tiltak som ligger innenfor institusjonens faglige fullmakter. NOKUT ser det følgelig ikke som en vesentlig endring som må forelegges NOKUT for vurdering.»

26 Erfaring med NKR fra høyere utdanning
Mange finner at en utdanning ikke inneholder de rette delene, når man beskriver det totale læringsutbyttet

27 NUFHS avtale med NOKUT Cirka 60 skoler gir utdanning etter den nasjonale planen for eldreomsorg NUFHS har revidert planen til «Helse, aldring og aktiv omsorg» NUFHS og NOKUT har inngått en avtale om at skoler kan være med i en felles godkjenningsrunde i NOKUT. Frist for innlevering: oktober 2011.

28 Egenreklame NOKUTs fagskolekonferanse i Ålesund 19. – 20. oktober 2011
Arbeidstittel: Hva er kvalitet i fagskoleutdanningen? Invitasjoner sendes ut juni 2011

29 Takk for oppmerksomheten!
Bjørn R. Stensby


Laste ned ppt "Revidering og kvalitetssikring av læreplaner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google